dimecres, 21 de maig de 2008

Correcció d’errada convocatòria dels Premis Catalunya d'Educació

Referència: DOGC núm. 5135 - 21/05/2008
Departament: Educació
CORRECCIÓ D'ERRADA a la Resolució EDU/1423/2008, de 8 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública per a la concessió dels Premis Catalunya d'Educació, de reconeixement social a mestres, professores, professors, centres educatius i institucions impulsores de l'escola catalana, corresponents a l'any 2008 (DOGC núm. 5132, pàg. 37659, de 16.5.2008). (Pàg. 39064)
Termini: de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC