dissabte, 17 de maig de 2008

Bases i convocatòria del Concurs d'Oratòria en diverses llengües

Referència: DOGC núm. 5132 - 16/05/2008
Departament: Educació
ORDRE EDU/219/2008, de 7 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores i es convoca el Concurs d'Oratòria en diverses llengües per al curs 2007-2008. (Pàg. 37654)
S'estableixen tres categories del premi:
Categoria a de discurs en català, castellà i una llengua estrangera curricular que es cursi en el centre.
Categoria b de discurs en català i en dues llengües estrangeres curriculars que es cursin en el centre.
Categoria c de discurs en català, en una llengua estrangera curricular que es cursi en el centre, i en una llengua familiar o d'origen que es dugui a terme al centre en horari extraescolar.
Termini: la presentació de sol•licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC i finalitzarà el 23 de maig del 2008.