dilluns, 19 de maig de 2008

Calendari escolar del curs 2008-2009

Referència: DOGC núm. 5133 - 19/05/2008
Departament: Educació
ORDRE EDU/228/2008, de 14 de maig, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2008-2009 per als centres educatius no universitaris. (Pàg. 38020)
Aquesta Ordre serà d'aplicació a tots els centres educatius no universitaris de Catalunya, públics i privats, llevat d'aquells que per la seva singularitat tinguin un calendari específic autoritzat.