dijous, 9 de juliol de 2009

Relació de matèries de modalitat del batxillerat que es vinculen a les proves d'accés a la universitat

Referència: DOGC núm. 5417 - 09/07/2009
Departament: Educació
ORDRE EDU/340/2009, de 30 de juny, de la relació de matèries de modalitat del batxillerat que es vinculen a les proves d'accés a la universitat. (Pàg. 55121)