dilluns, 12 de novembre de 2012

Eleccions 2012: propostes educatives de Solidaritat Catalana per la Independència (SI)

Les propostes educatives de Solidaritat Catalana per la Independència (SI) per a les eleccions del proper dia 25 de novembre queden recollides a continuació.
En els propers anys, Solidaritat Catalana per la Independència creu que l’educació ha de ser una prioritat d’Estat. De l’educació depèn en gran part el futur d’un país i el benestar de les persones, i Catalunya ha de poder triar el model educatiu que cregui més adient per a aconseguir una societat més pròspera i un futur millor per a tots els catalans.
Solidaritat Catalana per la Independència aposta per un model educatiu i pedagògic que tingui com a fita la formació de persones crítiques amb el món que els envolta i que fomenti i valori el treball i l’esforç.
Pel que fa a l’apartat de llengua i escola Solidaritat Catalana per la Independència proposa:
.- Que el català sigui l’única llengua vehicular de tot el sistema educatiu.
.- Impulsar i defensar les lleis i normes necessàries per a protegir el català i la immersió lingüística.
.- Oposar-se amb fermesa i amb totes les eines al seu abast al projecte de llei del ministre Wert (LOMCE).
.- Augmentar l’assignatura de llengua catalana i literatura en el currículum de batxillerat de dues a tres hores lectives setmanals.
.- La disposició d’intèrprets de LSC (Llengua de Signes Catalana) i professionals d’atenció a l’alumnat sord a jornada completa a les aules on hi hagi alumnes que opten per la modalitat educativa bilingüe de LSC i llengua catalana oral.
La Història de Catalunya per a Solidaritat Catalana per la Independència ha estat sempre negada i ha estat interpretada en clau espanyola. És per això que proposen:
.- Valoritzar, a les aules, els escriptors, els polítics, els artistes i els intel•lectuals que han anat teixint el cos social, cultural i històric de Catalunya.
.- Donar suport a totes les iniciatives dels centres que vagin en la línia d’explicar la història de Catalunya, fins i tot superant el marc legal vigent.
.- Promoure, a través de l’acció parlamentària, la recuperació, a les aules, de la memòria històrica i que quedi reflectida en els continguts curriculars.
Solidaritat Catalana per la Independència creu que a cultura catalana és tractada als centres educatius d’una manera anecdòtica i folclòrica. Creu que l’escola catalana està cada vegada més despersonalitzada i no s’ha recuperat de la repressió cultural que va patir i que continua patint. Per això proposa:
.- Promoure la integració cultural catalana a través de la incorporació de les tradicions catalanes a tot el currículum (dansa, música, rondalles, castellers, festes…).
Solidaritat catalana per la Independència vol que les circumstàncies econòmiques, socials, culturals o físiques de la ciutadania no excloguin ningú del dret a rebre una educació digna i de qualitat. I fins que no s’assoleixi la independència es compromet a treballar per la millora de les condicions de l’escola concertada amb la finalitat expressa que aquesta pugui assumir l’obligació de descarregar l’ensenyament públic. I s’oposen a una escola pública cada vegada més degradada i marginal. Les seves propostes són:
.- Promoure el dret d’elecció de les famílies a triar el projecte educatiu més adient pels seus fills i lluitar perquè aquest dret no sigui patrimoni exclusiu dels sectors socials i econòmics més afavorits.
.- Que l’ensenyament públic gaudeixi d’un ventall divers de projectes educatius i pedagògics per garantir el dret d’elecció dels pares i mares.
.- Promoure models educatius racionals i científics, laics, catalans i de qualitat, que garanteixin la cohesió social i la igualtat de sexes.
.- Implementar la sisena hora generalitzada a tota l’escola pública per tal d’equiparar el nombre d’hores lectives amb l’escola privada.
.- Contra la tendència actual a augmentar les ràtios d’alumnes per aula, proposen que es redueixin a 20 alumnes per aula a l’ ESO, i 25 al Batxillerat.
.- L’accés gratuït als materials educatius no fungibles com poden ser els llibres de text i els ordinadors dels alumnes.
.- Transport públic escolar dins i entre poblacions.
.- Desaparició de barracons i construcció de centres nous.
.- Augment del nombre de beques d’estudi, de menjador i de material en totes les etapes educatives.
.- Contractar el personal docent i de suport necessari i de professionals per a tractar la diversitat de l’alumnat (psicopedagogs, vetlladors, auxiliars...).
.- No utilitzar criteris pressupostaris per a dissenyar el mapa escolar i, per tant, evitar que es tanquin centres que ja funcionen.
.- Que els centres puguin gaudir de l’autonomia necessària per a desenvolupar plans educatius d’acord amb el seu entorn sòciocultural
.- Retirar el cost per l’ús escolar de les carmanyoles dels alumnes que porten el dinar de casa.
.- Fi de les retallades en les despeses de funcionament en l’ensenyament públic, compensació per les retallades ja verificades en el passat, i augment de les assignacions, equivalent com a mínim a l’ IPC acumulat, i als costos que generi la política de recuperació de la qualitat de l’ensenyament públic.
.- Cobriment de les substitucions l’endemà mateix de la comunicació de la seva existència i eliminar la discriminació salarial i laboral que pateixen els substituts a l’hora de fer la feina del docent substituït.
.- Fi de l’augment de l’horari laboral imposat al personal docent i retorn al sistema de 18 hores lectives i 24 d’horari fix.
.- Restabliment de la xarxa de Batxillerats Nocturns.
.- Inici d’un procés per a la necessària reactivació econòmica del sector i del professors, i repartir de manera equitativa, els costos que hom consideri imprescindible assumir.
.- L’establiment d’un sistema que permeti un accés ràpid i generalitzat a l’estabilitat laboral del col•lectiu nombrós d’interins.
Solidaritat Catalana per la Independència creu que una educació de qualitat i d’excel•lència és aquella que està preparada pedagògicament i en recursos per a integrar totes les persones d’una societat; alumnes amb necessitats educatives específiques, ja siguin motivades per mancances físiques, psíquiques o socials, com també per sobre dotació intel•lectual. Entenen per excel•lència que cada alumne pugui potenciar totes les seves capacitats al màxim i desenvolupar-les. Integració i excel•lència són termes, per tant, que es complementen. Per això la família i l’escola han de treballar plegades i proposa:
.- Impulsar la creació d’escoles de pares i mares en els centres escolars.
.- Fomentar el paper de les AMPES en el centres.
.- Valoritzar la funció social i educativa de les escoles bressol i llars d’infants i els seus professionals i posar-les a l’abast real i econòmic de tota la ciutadania.
.- Valoritzar els estudis de música, dansa, artístics i de l’esport.
.- Vetllar per la sustentació de les escoles rurals i el seu acompanyament.
.- Retirar les subvencions a les escoles que segreguen l’alumnat en funció del gènere.
.- Avenç en la gestió democràtica dels centres.