dimecres, 7 de novembre de 2012

Proves per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi i avançat dels ensenyaments que imparteixen les escoles oficials d'idiomes 2012-13

Referència: DOGC núm. 6248 (07/11/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2304/2012, de 29 d'octubre, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2012-2013 per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes.
Enllaç: convocatòria.