dimecres, 14 de novembre de 2012

Eleccions 2012: propostes educatives d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

Les propostes educatives d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) per a les eleccions del proper dia 25 de novembre queden recollides a continuació.
.- Assegurar l’èxit educatiu de tothom, posant fre a les retallades pressupostàries aplicades sense cap mena de criteri.
.- Començar a construir el que ha de ser un sistema educatiu propi que respongui en els seus continguts i organització a la realitat i a les necessitats de la societat catalana actual.
.- Oposar-se amb fermesa a les intencions del govern de l’Estat. Una oposició que haurà d'emparar legislativament, si fos necessari, la desobediència de la comunitat educativa a les mesures centralitzadores.
.- Cal un nou Pacte Social i Educatiu que estableixi quines hauran de ser les prioritats d’un sistema educatiu propi.
.- El model d’escola catalana, inclusiva i compensadora de les desigualtats socials, continua sent per a Esquerra Republicana l’eix bàsic que ha d’orientar la política educativa dels propers anys.
.- Estendre la immersió lingüística a totes les etapes educatives obligatòries i assegurar l’ús de la llengua catalana, especialment a la secundària, com a llengua vehicular de l’ensenyament.
.- Un nou Pacte Nacional per a l’Educació, que sigui la base d’una futura Llei d’Educació Catalana que organitzi el nou sistema educatiu català sense cap condicionant de la legislació espanyola.
.- El servei públic educatiu haurà d’assegurar l’equitat per a tot l’alumnat i, en conseqüència, la nova administració educativa haurà d'impulsar les mesures necessàries que facin possible, en l’àmbit escolar, la compensació de les desigualtats inicials.
.- L’assoliment de l’èxit educatiu per a tothom, entenent com a èxit la suma de l’èxit acadèmic, l’èxit personal, l’èxit social i l’èxit professional.
.- Incrementar la coresponsabilitat entre els centres educatius i l’Administració Pública amb els objectius d’èxit.
.- Dotar els centres d’una gran autonomia. Autonomia per decidir l’organització interna que més s’adeqüi al seu projecte educatiu, per decidir els continguts i els horaris de les matèries que més s’ajustin a les necessitats de l’alumnat i autonomia per intervenir, mitjançant la direcció, en la selecció del professorat del centre.
.- Incorporar una política de recursos humans que millori la formació inicial, l’accés, la carrera docent i l’avaluació, tot i respectant unes condicions laborals dignes.
.- Reforçar tots els acords de coresponsabilitat i explicitar i formalitzar un pacte de confiança, entre tots els agents de la comunitat educativa, i un projecte operatiu de treball en xarxa.
.- Les famílies, en tota la diversitat de la seva expressió, són les primeres responsables de l’educació dels seus fills i filles.
.- Potenciar la FP com a objectiu de país.
.- Orientació, tant adreçada a joves com a persones adultes, per descobrir la pròpia vocació i ajudar a trobar els àmbits professionals amb més futur a curt, mitjà i llarg termini.
.- Acomodar l’oferta formativa, no només a la demanda de formació, sinó també a les perspectives d’ocupació.
.- Potenciar la formació de les persones adultes amb l’objectiu d’incrementar la seva qualificació acadèmica i professional i millorar la seva ocupabilitat.
.- Potenciar l'Institut Obert de Catalunya incrementant la seva oferta formativa, amb l'objectiu de donar resposta a les persones que no poden seguir una formació presencial.
.- Especialitzar els centres de formació professional, implantant de forma generalitzada un model de formació professional integrada per tal de donar resposta a la formació inicial, a la continuada, a l’acreditació de les competències professionals i a la transferència tecnològica, i flexibilitzar l’oferta per tal de donar resposta tant a joves que inicien la seva formació com a persones treballadors en actiu i persones aturades.
.- Potenciar l’establiment de convenis amb les empreses per fer-les partícips de la formació en alternança de l’alumnat i de la formació continuada del professorat en els aspectes tecnològics que cada sector incorpora.
.- Regular l’acreditació professional necessària per ocupar els diferents llocs de treball, amb l’objectiu de millorar la qualitat del treball de les persones, incrementar la productivitat i guanyar en la realització personal i l’autoestima de les persones ocupades.
.- Tota l’escola ha de ser inclusiva, és a dir, ha d’oferir les oportunitats per assolir els millors resultats possibles a tothom. En aquest sentit, proposen un Servei d’Educació de Catalunya on, en base a la pluralitat i la llibertat d’opcions educatives, tots els centres sostinguts amb fons públics col•laborin en l’assoliment d’una escolaritat equilibrada de tot l’alumnat, la qualitat educativa i la cohesió social.
.- Tendir a una progressiva restitució de la sisena hora a la pública i dels contractes programa a l’escola concertada, així com dels instituts escola.
.- Promoure iniciatives legislatives per tal de suspendre els processos de desnonament quan les famílies afectades tinguin fills en edat escolar.
.- Prioritzar l’atorgament de beques de menjador en situacions de pobresa escolar i redefinir els programes de reutilització de llibres de text per tal que suposin un estalvi a les famílies.
.- Tendir a la generalització de l’atenció dels infants de 0 a 3 anys i les seves famílies, diversificant l’oferta educativa en funció de les seves necessitats i fent especial atenció a les zones desafavorides i a les zones rurals.
.- Optimitzar els recursos per a la detecció precoç de necessitats educatives especials, així com dels diversos talents, per tal de posar en joc els recursos pedagògics adaptats a cada persona.
.- Formar el professorat, tant en els nivells inicials com en la formació permanent, en diverses metodologies i recursos d’atenció a la diversitat, tot promovent l’estudi de casos i el coneixement de les bones pràctiques.
.- Dotar l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de funcions d’avaluació pedagògica del procés, que permetin dissenyar formacions ajustades a les necessitats dels equips docents.
.- Incentivar, en el desplegament de l’autonomia de centres, el disseny de Plans de diversitat en els centres, que prevegin l’ús de recursos contextualitzats (USEE, psicopedagogs, etc.), la formació dels professionals corresponents i la relació amb les famílies, i dotar els centres amb el pressupost adequat per dur-los a terme.
.- Promoure ràtios i formes d’organització que facilitin l’atenció a tot l’alumnat en diverses formes d’agrupament: individualment, en grups petits i en gran grup. Reduir al mínim imprescindible l’atenció segregada a l’alumnat amb necessitats específiques.
.- Reduir el currículum prescriptiu, tot definint de forma participativa una cultura comuna desitjable per a tota la ciutadania.
.- Incrementar en tots els nivells el percentatge de dedicació dels tutors i tutores al seu grup de referència, per tal d’acompanyar de forma adequada el procés d’aprenentatge de cada alumne.
.- Reforçar els recursos de suport extern als centres, possibilitant la reducció del nombre de centres atesos per cadascun i la coordinació entre els diversos professionals.
.- Reprendre els plans educatius d’entorn i donar suport a iniciatives similars, que prevegin la dimensió de desenvolupament comunitari de l’educació.
.- Promoure la recerca, les publicacions i l’intercanvi professional relacionat amb la comprensibilitat i la inclusió de l’educació.
.- Integrar l’ús dels recursos digitals a l’aula com a oportunitat per a promoure el canvi metodològic que permeti assolir les competències que el món actual reclama.
.- Ajustar l'enfocament d’estratègies orientades a la cultura com a disciplina globalitzadora del fet social, cultural i artístic per complir amb els objectius que ens requereix el món contemporani.