dilluns, 19 de novembre de 2012

Eleccions 2012: propostes educatives de Convergència i Unió (CiU)

Les propostes educatives de Convergència i Unió (CiU) per a les eleccions del proper dia 25 de novembre queden recollides a continuació.
.- Desenvolupar la Llei d’educació de Catalunya per construir el sistema educatiu basat en el model d’interès públic com a garantia de l’educació en un marc de llibertat.
.- Mantenir el règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya, d’acord amb els preceptes de la Llei d’educació de Catalunya.
.- Potenciar l’enfortiment del compromís de les famílies en el seguiment de l’escolarització dels seus fills i en tot el seu procés d’aprenentatge.
.- Aplicar un Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya, amb els següents eixos d‘actuació:
. Promoure la professionalització de la docència: millorar la competència professional dels docents a través de l’impuls de la formació inicial i contínua i la seva adequació a les necessitats educatives dels alumnes.
. Consolidar el Suport Escolar Personalitzat en centres d’educació infantil i primària que dóna resposta a les necessitats d’aprenentatge de cada alumne perquè fa possible la detecció i intervenció precoç de les dificultats d’aprenentatge i les treballa mitjançant un reforç flexible i temporal.
. Aplicar el Pla d’Impuls de la lectura per tal de millorar la competència lectora dels alumnes, com a eix vertebrador dels aprenentatges en totes les àrees i matèries curriculars, i alhora fomentar l’hàbit lector.
. Promoure la innovació metodològica i didàctica a les aules: simplificació dels currículums, impuls del treball competencial i de l’avaluació formativa com a eina del procés d’ensenyament i aprenentatge.
. Potenciar l’autonomia de centre perquè cada centre pugui actuar autònomament per garantir la millor resposta a les necessitats de cada alumne.
. Promoure la professionalització de la direcció mitjançant la formació inicial i continuada dels directors i dels equips .
. Fomentar la implicació i compromís de la família en el seguiment de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne reforçant el suport i orientació a les famílies i promovent-ne la participació en la comunitat escolar.
. Implementar les relacions de la comunitat educativa i l’entorn per donar respostes integrals adequades al context educatiu dels centres. Promoure la coordinació entre centres i la col•laboració amb les empreses i amb els agents socioeducatius de l’entorn.
. Afavorir la reincorporació al sistema educatiu d’aquelles persones en situació d’absentisme i d’abandó prematur dels estudis i la formació: implementar els protocols de prevenció de l’absentisme escolar; actualitzar els currículums dels ensenyaments d’educació d’adults; i incrementar l’oferta de formació a distància a través de l’Institut Obert de Catalunya i la creació de centres formatius de segona oportunitat com a mesura per facilitar la reincorporació al sistema educatiu de joves que han abandonat prematurament els estudis.
.- Prioritzar l’aprenentatge de les competències bàsiques, especialment la comunicativolingüística i la matemàtica, per tal d’afavorir l’èxit escolar de l’alumnat. L’increment de les hores de matemàtiques a l’ESO, servirà també per fomentar les vocacions científiques i tècniques.
.- Mantenir l’avaluació extraordinària de setembre a l’ESO i al batxillerat per tal de facilitar que l’alumne assoleixi les competències requerides.
.- Millorar l’atenció a la diversitat, sota el principi de l’escola inclusiva, a través dels programes de diversificació curricular de l’ESO, les aules obertes, els projectes singulars, les unitats d’escolaritat compartida, les unitats de suport a l’educació especial i l’oferta de cicles formatius singulars.
.- Potenciar el domini de la llengua anglesa en tots els nivells i etapes educatives. Incrementar el nombre de matèries impartides en anglès als ensenyaments obligatoris.
.- Oferir quadres de competències i continguts essencials per a cada matèria i etapa educativa, així com materials curriculars i formació al professorat per tractar-los i avaluar-los.
.- Incloure l’emprenedoria com a matèria optativa del tercer curs d’ESO.
.- Diversificar el currículum en els darrers cursos de l’ESO per donar resposta a les necessitats singulars de determinats alumnes i per afavorir-ne l’acreditació acadèmica i les competències preprofessionalitzadores.
.- Impulsar un nou model professional, mitjançant formació general especialitzada als docents, per tal que els centres incorporin al seu projecte estratègies per aconseguir una millora dels resultats educatius de l’alumnat i potenciar la continuïtat en els ensenyaments postobligatoris.
.- Avaluar l’organització i funcionament dels centres que realitzen la jornada compactada.
.- Millorar la formació inicial i permanent del professorat, d’acord amb les universitats.
.- Establir la consideració d’autoritat pública dels mestres i dels professors en l’exercici de la funció docent.
.- Ampliar el nombre de directors acreditats com a directors professionals docents, mitjançant noves edicions dels cursos de formació directiva especialitzada i actualitzar els continguts formatius de l’espai d’equips directius.
.- Enfortir el Consell Superior d’Avaluació per garantir la seva presència en els organismes internacionals de l’àmbit de l’OCDE.
.- Crear cossos docents propis, d’acord amb el que preveu la Llei d’educació de Catalunya.
.- Crear el cos d’inspectors d’educació de Catalunya d’acord amb el que preveu la LEC.
.- Disposar de serveis normatius propis d’ordenació acadèmica.
.- Crear el servei d’homologació i expedició de títols.
.- Crear el sistema d’informació i orientació formativa i professional de Catalunya.
.- Avançar en el procés d’integració dels diferents subsistemes de formació professional per adaptar-la a les necessitats de les empreses, especialment les petites i les mitjanes, i garantir el reciclatge dels treballadors.
.- Elaborar la llei de FP de Catalunya per tal de regular la formació professional de manera integrada i fer un model de formació professional de qualitat.
.- Apropar el marc de qualificacions català a l’europeu, facilitant el reconeixement i les equivalències de les competències assolides, promovent així els itineraris de formació i la mobilitat de les persones.
.- Crear un mapa integral de tota l’oferta professionalitzadora existent a Catalunya, amb independència de quin subsistema de formació estigui adscrita.
.- Crear un espai per implicar i mobilitzar les empreses pel nou model de formació professional i de formulació de les seves necessitats en matèria de qualificació i formació.
.- Facilitar l’accés de les persones i de les empreses al sistema de formació i qualificació mitjançant una xarxa integrada d’informació i orientació de qualitat i de fàcil accés per a tota la població al llarg de la seva vida.
.- Potenciar el reconeixement social de la formació professional mitjançant un sistema transparent d’equivalències amb altres ensenyaments de l’àmbit educatiu i universitari.
.- Desenvolupar el curs específic d’accés als cicles formatius de grau mitjà i superior de formació professional com a via per a les persones que no tenen la titulació acadèmica requerida.
.- Potenciar la implantació de la formació professional dual (formació al centre educatiu i qualificació en una empresa) per tal de millorar l’oferta formativa i consolidar la formació professional com a aposta de futur, incrementant-ne la competitivitat i donant resposta a les necessitats del model productiu de Catalunya.
.- Crear incentius als programes de FP dual i en alternança, de pràctiques a empresa per a tots els joves menors de 25 anys per tal que tinguin l’oportunitat d’adquirir una experiència laboral i professional que els obri el futur de la seva carrera professional.
.- Promoure un contracte específic per a la formació professional, que actualitzi la figura de l’aprenent i permeti, de manera real i productiva, l’alternança formativa entre centre de formació i empresa.
.- Implantar un model de Formació Professional al llarg de la vida que relacioni la formació dels joves amb la formació continua dels treballadors de Catalunya.
.- Flexibilitzar l’oferta i organització de la formació professional inicial i els ensenyaments de règim especial per facilitar itineraris formatius que permetin la formació al llarg de la vida.
.- Impulsar els sectors estratègics de l’economia catalana a través de centres integrats de FP, públics i privats, que donin resposta a les necessitats emergents d’aquests sectors i ajudin al seu arrelament a Catalunya.
.- Continuar amb la creació de centres integrats de formació professional en què en un mateix espai els alumnes i els treballadors puguin disposar d’oferta formativa adaptada a les seves necessitats. Al llarg de la legislatura, es posarà en marxa el Centre Integrat de Formació de l’Automòbil de Martorell.
.- Endegar el sistema català de reconeixement de l’experiència laboral per a facilitar a la població del nostre país la capitalització i certificació de les competències assolides al llarg de la vida professional de les persones.