dimarts, 13 de novembre de 2012

Eleccions 2012: propostes educatives de Ciutadans (C’s)

Les propostes educatives de Ciutadans (C’s) per a les eleccions del proper dia 25 de novembre queden recollides a continuació.
Ciutadans aposta per una escola pública de qualitat, trilingüe i aconfessional en la qual la cultura de l’esforç, dels valors i del mèrit siguin els pilars del sistema educatiu i que tingui com objectius principals buscar l’excel•lència educativa i l’afavoriment de la promoció social. Per tot això proposen:
.- Revisar la LEC y adaptar-la a la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut de 2006 i a les subsegüents del Tribunal Suprem o del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en matèria d’educació.
.- Educació trilingüe unint alumnes i llengües a l’aula facilitant un bon coneixement del català, el castellà i una llengua extranjera (preferiblement l’anglès). Repartint el temps en un 40% per al català i el castellà i un 20% per a la llengua estrangera.
.- Més inversió i més qualitat fins a situar-se a la mitja europea, prioritzant l’escola pública amb la finalitat d’augmentar-ne la qualitat i eliminar els barracons.
.- Amortització de continguts a tota Espanya defensant l’harmonització dels continguts educatius a tota Espanya.
.- Disminuir el fracàs escolar reforçant l’autoritat dels docents i el valor de l’esforç en l’aprenentatge així com el compliment de les normes de convivència dels centres, potenciant el desenvolupament de les capacitats individuals. Oferint a aquells alumnes que mostrin un nivell més baix una atenció individualitzada per a afavorir la interiorització de dits aprenentatges. Reforçant els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) per a millorar la capacitació professional dels alumnes amb risc d’abandonament escolar, establint un tutor personal que orienti als alumnes amb baix rendiment escolar en el seu procés educatiu individual i potenciant l’esport com a recurs per la millora d’hàbits i comportaments en alumnes amb risc de fracàs escolar.
.- Educació inclusiva on cada alumne rebi l’atenció que necessiti a cada fase formativa. Es dedicaran recursos humans i materials per a aquells alumnes amb necessitats educatives específiques.
.- Sisena hora d’escolarització diàries als alumnes de centres públics.
.- Educació infantil donar un abast universal i gratuït a l’etapa de 0 a 3 anys.
.- Educació secundària: adaptar mesures per a millorar les condicions del cos docent de l’educació secundària; fomentar mesures per a la consolidació i extensió de l’horari compactat i fomentant les classes de 50 minuts. Establir itineraris curriculars flexibles i fomentar l’autonomia econòmica de les escoles i els instituts. Establir més controls per tal d’evitar que l’escola concertada seleccioni el seu alumnat i potenciar les qualitats individuals de l’estudiant.
.- Formació Professional: potenciar-la com a instrument indispensable per a la inserció dels joves al mercat laboral a través de la formació. Impulsar l’FP dual per a afavorir la reactivació econòmica, fomentant la col·laboració entre empreses i centres formatius i incrementant el catàleg de titulacions pròpies, per tal que l’alumne compagini la formació amb l’activitat productiva relacionada. Afavorir l’entrada als cicles d’FP de grau mitjà mitjançant cursos preparatoris i suports específics, per a aconseguir recuperar una gran part d’aquest 30% d’alumnes que abandonen prematurament el sistema educatiu. Dotar de finançament suficient un nou pla d’FP i integrar els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI), la formació contínua i la reglada. Per últim incrementar l’oferta d’FP reglada a distància mitjançant l’Institut Obert de Catalunya (IOC).
.- Batxillerat nocturn i a distància: garantir el nombre de places suficients.
.- Mobilitat estudiantil: impulsar un programa d’intercanvi entre estudiants de secundària catalans i de la resta d’Espanya.
.- Immigrats acabats d’arribar: rebuig als espais de benvinguda educativa i promoure les aules d’acollina sense que això comporti un adoctrinament identitari i mitjançant l’atenció personalitzada dins de l’aula.