divendres, 27 d’octubre del 2006

Propostes educatives de CiU

De cara a les eleccions del proper dia 1 de novembre Convergència i Unió proposa un model educatiu d'interès públic, que és el desplegament en matèria d'educació del nou Estatut. Aquest model educatiu quedarà recollit en la llei catalana d'educació i ha de garantir els drets i llibertats a l'educació, especialment el dret constitucional dels pares a escollir l'escola dels seus fills.
Pretenen que sigui un model innovador, que garanteixi la qualitat de l'ensenyament, on siguin valors claus l'equitat, l'excel·lència, la cohesió social, la garantia de promoció personal i social i el progrés econòmic i cultural de Catalunya, on la cultura de l'esforç i la recuperació de l'autoritat del mestre i dels equips directius hi tinguin un paper fonamental.
En aquest sentit Convergència i Unió diu que farà una aposta per la potenciació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC's) i el trilingüisme, amb l'aprenentatge de l'anglès com a tercera llengua, a l'ensenyament.
El model educatiu d'interès públic tindrà com un dels seus valors fonamentals el de la coresponsabilització família-escola en l'educació dels fills. Tot posant èmfasi en l'assumpció de responsabilitats mútues i tot assenyalant amb claredat aquells aspectes de l'educació familiar que no es poden delegar.
.- En el capítol llibertat i igualtat proposen el dret a escolli mitjançant aquestes mesures:
. Establir el model educatiu d’interès públic que garanteixi els drets i llibertats a l'educació, especialment el dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d’igualtat, el dret a la formació professional i a la formació permanent de totes les persones i el dret a rebre l’ensenyament en català, el qual s’ha d’utilitzar normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament.
. Introduint la sol·licitud anticipada, és a dir, les famílies catalanes podran sol·licitar l’escola que triïn per als seus fills des del dia del seu naixement. Això diuen que farà possible conèixer amb anticipació la demanda de cada centre i facilitar una millor atenció.
. Desenvolupar la plena gratuïtat de l’ensenyament de 3 als 16 anys. Fent l’extensió gratuïta i progressiva de la sisena hora a l’educació infantil i primària a l’escola pública i concertada.
.- Dediquen un apartat als límits de l’administració on diuen que els centres de Catalunya podran definir una part del currículum per ajustar el que cal ensenyar a les necessitats i interessos del seu entorn immediat. El 15% del currículum podrà ser determinat per les escoles.
.- Referent a la cultura del sí volen aplicar els acords subscrits en el Pacte Nacional per a l’Educació, tant en allò que fa referència a l’escola pública, com a l’escola concertada.
.- Parlen també de la cultura de l’esforç i per aconseguir-la volen fer el següent:
. Apostar per la cultura de l’esforç i per reafirmar l’autoritat dels mestres en la relació amb l’alumnat, i dels equips directius tot reforçant el seu paper i poder de decisió en la gestió dels centres. Prestigiant la figura del mestre i potenciant el comportament cívic tant a l’aula com al centre.
. Enfortir el compromís dels nois amb la societat fomentant la cultura del civisme i el respecte envers els adults i els companys.
. Augmentar l'èxit escolar en l'educació obligatòria i augmentar fortament el percentatge de persones de 18 a 24 anys d'edat que a Catalunya accedeixin a l'educació postobligatòria, batxillerat i formació professional i ensenyaments de règim especial fins a situar-nos en dues legislatures en el nivell dels països del nostre entorn.
.- Sobre la catalanitat diuen que faran, d’acord amb la societat civil, un itinerari cultural i educatiu català. El currículum competencial català que tingui en compte la promoció i consecució del ple desenvolupament de la persona com a subjecte individual i com a membre de la societat, la integració a la societat les noves generacions, la construcció d’un projecte comú renovat i projectat cap al futur, l’actualització dels continguts curriculars i la transmissió del llegat cultural i científic.
.- Per a situar els alumnes entre els millors proposen que:
. Tots els infants nascuts en el segle XXI faran, de manera progressiva, els seus aprenentatges bàsics mitjançat les TIC. La revolució tecnològica duu a la revolució educativa. Els centres docents disposaran de pissarres electròniques, connexió a internet amb banda ampla, programari i ordinadors suficients per a fer-ho possible.
. Tots els alumnes tindran el seu e-portafoli, on podran deixar i recuperar els seus treballs, posar-los a disposició dels professors i mestres, gaudir de continguts electrònics, que podran complementar, quan no substituir, els llibres de text.
. L’any 2010 hi haurà tres ordinadors per cada dos alumnes i assolint l’objectiu d’un ordinador per alumne l’any 2012.
. Implantar definitivament el model trilingüe, amb l’aprenentatge de l’anglès des de l’educació infantil fins als 16 anys, una assignatura impartida exclusivament en anglès a partir dels 12 anys, i la possibilitat d’aprendre una segona llengua estrangera a partir dels 14 anys; amb un mínim de 120 hores de llengua estrangera a la formació professional; amb la presència de l’anglès susceptible d’impartir-se en la formació contínua, amb una major presència de l’anglès a la universitat, i amb la possibilitat d’establir incentius per a les famílies que incorrin en despeses d’aprenentatge d’un tercer idioma. També es potenciarà l’anglès a la programació televisiva adreçada als infants i adolescents.
. Catalunya destinarà el 6’5% del seu PIB a educació, fet que ha de possibilitar una acceleració del pla de construccions escolars, un nou model d’edifici escolar i la progressiva substitució dels mòduls prefabricats.
. Establir programes de formació del professorat amb atenció específica a la formació inicial de mestres i professors, amb la reforma de la carrera de magisteri, i amb la potenciació de continguts tecnològics i d’idiomes a la formació permanent del professorat adaptada a les diferents etapes de la carrera professional.
. Crear el Programa Directors 21 per a la formació dels directors en exercici, i d’aquells que s’hi vulguin incorporar.
.- Sobre la inclusió social proposen:
. Reduirm la taxa d’abandonament escolar i promoure el dret a conèixer el primer ofici per a tots aquells ciutadans que no continuïn en el sistema educatiu.
. Afavorir la segona oportunitat. Diuen que tot ciutadà de Catalunya tindrà garantits 15 anys escolars de formació gratuïta. Els ciutadans se’n podran beneficiar fins que tinguin 24 anys, amb possibilitat de combinar-s’ho amb la vida laboral.
.- I sobre el concepte d’ascensor social ens diuen que:
. En els diferents sectors de l'activitat econòmica i empresarial, es crearan, d’acord amb les necessitats específiques del mercat laboral de cada moment, unitats de coordinació del coneixement de la demanda i de concreció de l'oferta formativa.
. Indicativament es crearà una quinzena d'aquestes Unitats Integrals de Formació Professional (UNIFOP), que tindran connexió especial amb els centres integrats.
.Es desenvoluparà una política pròpia de beques de caràcter compensatori que permeti la gratuïtat en l’ensenyament obligatori.
. Impuls del programa escoles Shift: Es crearan centres experimentals en entorns escolars d’especial dificultat en els quals, mitjançant un ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació, la diversificació curricular i noves propostes d’organització escolar, es procurarà que tots els alumnes assoleixin les competències bàsiques.

dilluns, 23 d’octubre del 2006

Propostes educatives del PSC

Pel Partit Socialista de Catalunya l’espina dorsal de l’educació a Catalunya és el servei públic d’educació i cal que acompleixi la seva funció social garantir la cohesió i el desenvolupament i la igualtat d’oportunitats, que incorpori la diversitat social i cultural de la nostra societat i mantingui el seu caràcter universal, gratuït, laic, democràtic, coeducatiu, científic, integrador i compensador de les desigualtats. En aquest sentit creuen que és imprescindible implicar la societat i la ciutadania en l’educació ètica i ciutadana (el món local, les famílies, el professorat, les escoles finançades amb fons públics, la comunitat educativa i fins i tot els mitjans audiovisuals) que fomenta els valors democràtics i de civisme.
Per als i les socialistes l’educació és una de les banderes distintives i creuen que, en el marc de la societat del benestar i de la igualtat d’oportunitats, cal un sistema educatiu adequat als reptes que ara mateix té plantejats el país, entre d’altres: aprofundir en els valors democràtics i de ciutadania; garantir la qualitat i la permanència en el sistema educatiu.
Així doncs, volen endegar un gran procés que conduiria a implantar un model educatiu basat en la responsabilització i el compromís de tots els agents educatius, fonamentat en la descentralització com a concreció de les polítiques de proximitat, amb el doble objectiu de qualitat i equitat, i finalment amb la inclusió com a principi fonamental i per tant amb un clar impuls cap a l’escola inclusiva..
Així doncs en el seu programa electoral es marquen com a objectius, entre d’altres, els següents:
.- Ampliar i millorar una oferta educativa atractiva i adequada amb hores de classe de més qualitat i més serveis educatius.
.- Promoure l’assumpció de les responsabilitats educatives corresponents entre l’escola, les famílies i els agents socials.
.- Continuar dotant a Catalunya de les places d’escola bressol públiques en col•laboració amb els ajuntaments.
.- Promoure l’excel•lència i combatre el fracàs escolar de manera que millorin els resultats de tots els alumnes en l’ensenyament obligatori i s’incrementin les taxes de continuïtat i d’èxit en l’ensenyament postobligatori.
.- Aconseguir una formació professional més completa i adequada a les necessitats de les persones i del món del treball.
.- Formar persones en els valors del civisme i la ciutadania, la tolerància i el respecte als altres.
.- Impulsar i aprofundir els processos d’innovació educativa necessaris per poder tractar millor la creixent diversitat i per incorporar i aprofitar satisfactòriament els avenços científics i tecnològics, particularment reforçant una presència més real de les TIC en els diferents ensenyaments.
.- Garantir un vertader domini de les llengües estrangeres en tant que són aprenentatges instrumentals imprescindibles per al desenvolupament personal i col•lectiu.
.- Avançar cap a una xarxa integrada de tots els centres sostinguts amb fons públics (servei públic educatiu) per evitar la dualització del sistema educatiu entre un subsistema per als més capacitats i amb més recursos i un subsistema per als menys capacitats i amb menys recursos. Tots els centres sostinguts amb fons públics han d’oferir un servei públic d’educació sense cap discriminació i amb un nivell de qualitat satisfactori.
.- Aconseguir uns centres educatius autònoms i un professorat reconegut socialment i econòmica, per millorar la gestió del servei educatiu.
.- Impulsar la formació permanent del professorat i la reflexió metodològica que permeti incorporar millores en els projectes educatius dels centres i en la pràctica educativa.
.- Fer més pròxima l’administració educativa, a la qual s’atorgarà un protagonisme creixent en els ajuntaments a fi que esdevinguin veritables autoritats educatives locals.
.- Establir les coordinacions necessàries entre el sistema educatiu i l’educació fora de l’escola i la seva articulació en xarxes de coresponsabilitat i col•laboració per tal d’afegir valor a les actuacions educatives individuals.
Aquests objectius el PSC vol aconseguir-los amb les següents mesures:
.- Mesures per millorar l’educació obligatòria i postobligatòria: completar el nombre de centres que oferiran més temps i més serveis, tant escolars com extraescolars; garantir la formació dels alumnes en els elements clau del coneixement; ampliar l’obertura de centres educatius fora de l’horari escolar; impulsar mesures per afavorir l’èxit escolar; completar el procés de connexió a internet de tots els centres educatius; elaborar el curriculum escolar a Catalunya, en el marc de la LOE i de l’estatut de Catalunya de 2006; arribar a la mitjana europea de despesa pública educativa, això és al voltant del 5,6 del PIB.
.- Mesures per compartir les responsabilitats d’educació amb les famílies: establir un sistema de rendició de comptes del centre vers les famílies; incloure en la programació general anual les activitats de formació de mares i pares; estimular l‘associacionisme de pares i mares així com també d’alumnes; incrementar el sistema d’ajuts a les associacions de mares i pares d’alumnes.
.- Mesures per compartir responsabilitats amb els agents socials i per vincular els centres amb el lleure educatiu: estimular les relacions i crear vincles entre els centres educatius i associacions culturals, socials i de lleure; intrdoduir en les programacions generals de centre aquelles activitats vinculades al territori i que desenvolupen els projectes educatius de territori i de ciutat; promoure la coordinació i la cooperació de les associacions i entitats d'educació en el lleure amb la resta d'institucions educatives; promoure polítiques compensatòries a fi de garantir ajuts econòmics per a famílies amb pocs recursos econòmics pel lleure i les activitats extraescolars; ampliar l’horari d’obertura de les escoles amb activitats no lectives; l'adequació dels equipaments escolars d'un territori durant l'horari no escolar.
.- Mesures per fomentar la innovació en l’educació: orientar l’educació per garantir la seva formació integral; incentivar programes que afavoreixin la coeducació; promoure programes que en noves tecnologies, en el foment de la lectura i les llengües estrangeres; generalitzar, en quatre anys, els programes d’innovació educativa a tots els centres; atendre la diversitat de l’alumnat; garantir les plantilles necessàries i adaptades a aquesta nova necessitat de programes i atenció a la diversitat; promoure els centres de recursos pedagògics; reforçar el treball en xarxa del personal docent amb altres agents; consolidar i afavorir les zones escolars rurals de Catalunya; ordenar i innovar l'educació especial; promoure activitats d’art comunitari que puguin desvetllar inquietuds artístiques.
.- Mesures per desplegar el servei públic educatiu i integrar-lo en una xarxa única de centres educatius finançats amb fons públics: desplegar el procés endegat mitjançant el Pacte Nacional per a l’Educació; incloure les noves necessitats d’escolarització de tot l’alumnat, i contemplar en els requisits d’accés als concerts educatius aquestes noves necessitats, per estendre l’experiència dels contractes programa a tots els centres concertats, fent efectiu el principi de gratuïtat en l’etapa obligatòria; desplegar una gestió amb control social i amb rendició de comptes dels acords establerts; incorporar en tots els sistemes de planificació, gestió i de coordinació en els territoris, l’oferta pública escolar i d’activitats educatives, dels centres finançats amb fons públics, com a una oferta única dels servei públic d’educació.
.- Mesures per apropar la gestió autònoma dels centres educatius i el reconeixement social de la funció docent: crear una comissió d’experts que determini quins són els elements normatius i de regulació que es podran traspassar directament als centres educatius; establir un pla de reconeixement de les funcions no estrictament lectives del professorat; reforçar les funcions directives; elaborar un pla de carrera de la funció docent.
.- Mesures per descentralitzar l’administració i la gestió educatives: avançar en el procés de descentralització del departament d’Educació vers els territoris i les seves administracions; adaptar el Departament d’Educació a la nova distribució territorial de Catalunya; incrementar el paper dels Serveis Territorials d’Educació i de relació amb els ajuntaments; desenvolupar la coresponsabilitat dels ajuntaments vers l’educació; establir els governs educatius de territori.
.- Mesures per desenvolupar els ensenyaments artístics, esportius i d’idiomes: adaptar el sistema de formació inicial i continuada del professorat, així com la contractació d’especialistes; afavorir la interrelació de les diverses arts i dels seus ensenyaments i oromoure l’ensenyament d’idiomes; afavorir l’autonomia en la gestió; formar, seleccionar i homologar el professorat; implementar les inversions i els programes previstos conjuntament amb els ajuntaments; promoure polítiques públiques que garanteixin l’existència d’una autoritat en referència als ensenyaments artístics format pels diversos departaments competents de la Generalitat i una àmplia representació del sector artístic, cultural i esportiu.
.- Mesures per assegurar la transició entre l’escola i el treball: dissenyar un sistema d’orientació al món del treball; donar prioritat a l’orientació personal, acadèmica i professional en els centres de secundària tot establint connexions entre els centres de secundària i els serveis locals d’inserció professional.
.- Mesures per a la integració dels tres subsistemes de formació professional: crear més centres de formació professional que ofereixin formació reglada, ocupacional i contínua; fomentar la cooperació amb les empreses de formació no reglada; establir un sistema d’articulació i convalidació dels mòduls de formació ocupacional i els reglats; organitzar la formació permanent de manera que permeti enllaçar la formació reglada i l’ocupacional amb la contínua.
.- Mesures per a la integració local del sistema de formació professional: crear organismes territorials que coordinin l’oferta de formació professional en el marc del seu territori; connectar en xarxa els centres que formen el sistema.
.- Mesures per a un sistema formatiu obert a la innovació: crear una unitat d’innovació, amb terminals en els centres, per promoure la innovació; dotar els centres de formació professional d’una unitat d’innovació i transferència de tecnologia connectada als centres educatius i als grans centres d’innovació tecnològica i lligada a les necessitats de l’entorn productiu; capacitar els centres per poder establir contractes amb empreses per impartir formació a les seves instal•lacions.
.- Mesures per a la planificació i gestió del sistema: definir una política conjunta de formació entre tots els ens implicats.
.- Mesures en l’àmbit del reciclatge professional i la formació continuada: promoure mecanismes que integrin i coordinin territorialment la formació.
.- Mesures per adequar el nivell formatiu de les persones nouvingudes: atendre la doble necessitat d’integració social i d’adequació del nivell formatiu de l’important contingent d’immigrants a les necessitats del nostre sistema productiu.

dimarts, 17 d’octubre del 2006

Propostes educatives d'ERC

Esquerra Republicana de Catalunya en el seu programa per a les eleccions al Parlament de Catalunya diu que la consolidació d’un sistema educatiu català de qualitat i per a tots els ciutadans necessita, com a condició prèvia, un ampli acord social sobre l’educació, els seus objectius i les seves finalitats. Sense aquest gran acord no és possible avançar vers un Servei Educatiu Públic que faci de l’escola pública l’eix que vertebri el sistema i que tingui el concurs dels centres concertats, en un marc de plena igualtat de drets i deures.
Per a ERC el Pacte Nacional per a l’Educació representa, en primer lloc, un compromís de la comunitat educativa, del govern i de la societat per millorar la qualitat de l’educació, un compromís històric per donar més estabilitat al sistema educatiu. En segon lloc, és un punt final a la confrontació entre dos models educatius antagònics i un punt de partida per construir entre tots un servei educatiu català de qualitat doncs es reconeix la importància de disposar d’una xarxa de centres de titularitat pública de qualitat, ben dotats i amb equips professionals compromesos i capacitats, com a eix vertebrador del sistema, i alhora una xarxa de centres concertats de qualitat, respectant la singularitat de cadascun, en igualtat de drets i deures, i tots igualment compromesos a fer front als reptes socials i educatius del país. En definitiva, Catalunya ha de tenir un sistema educatiu plural, que incentivi la innovació i els projectes educatius de cada centre, que fomenti la llibertat de les famílies sense cap discriminació per raons econòmiques, culturals, religioses, de sexe, de procedència o qualsevol altra, en el marc del Servei Públic Educatiu de Catalunya.
Amb aquesta finalitat es comprometen a garantir una correcta aplicació dels acords establerts en el Pacte Nacional per a l’Educació i a establir un marc jurídic que consolidi el aquest model educatiu, que en millori la qualitat i que doni estabilitat i confiança al sistema.
Algunes de les propostes d’ERC són:
– Desplegar els acords signats en el Pacte Nacional per a l’Educació, que inclou en tot cas: garantir la gratuïtat efectiva de l’educació bàsica a les famílies en els processos d’admissió d’alumnat a través del Servei Públic Educatiu i millorar la gestió dels centres educatius, dotant-los de més autonomia i recursos partint de projectes reconeguts i periòdicament avaluats.
– Elaborar la Llei d’educació de Catalunya, que haurà d’incorporar els acords principals del Pacte Nacional per a l’Educació i garantir els drets educatius establerts en el nou Estatut.
– Impulsar la millora general dels centres públics com a eix vertebrador del sistema educatiu per millorar una oferta de qualitat que sigui atractiva per a totes les famílies, a l’hora de triar centre educatiu per a llurs fills i filles.
– Igualar els horaris, les jornades i els calendaris dels centres finançats amb fons públics.
– Assegurar una bona aplicació de la sisena hora en l’educació primària pública.
– Garantir la gratuïtat de tots els centres privats concertats que presten el Servei Públic Educatiu en un màxim de sis cursos tot fixant uns requisits clars per a la concertació educativa, en el marc de les competències educatives de la Generalitat i mitjançant un nou decret sobre concerts educatius.
– Garantir l’oferta de places de titularitat pública en nuclis de població de nova creació.
– Assegurar la suficiència dels mòduls econòmics dels concerts educatius per garantir la gratuïtat dels ensenyaments bàsics dels centres concertats i la igualtat d’oportunitats.
– Garantir la gratuïtat a les famílies i una escolarització equilibrada de tot l’alumnat mitjançant contractes programa amb els centres concertats.
– Equiparar els recursos, els serveis educatius, la planificació, el control i l’avaluació entre els centres que formin part del Servei Públic Educatiu.
– Fomentar la participació de la comunitat educativa dels centres privats concertats.
– Facilitar la integració a la xarxa de centres de titularitat pública d’aquells centres privats concertats que lliurement ho sol·licitin, en les condicions que s’estableixin.
– Igualar progressivament les condicions laborals del professorat amb pagament delegat amb les condicions del dels centres públics.
– Incorporar un representant municipal als consells escolars dels centres concertats.
– Regular i potenciar les oficines municipals d’escolarització.
Pel que fa a la innovació educativa i la qualitat del sistema: crear grups de recerca i innovació en què participin professorat del Departament d’Educació i del d’Universitats.
Impulsar el català i l’aprenentatge de les llengües tot potenciant la immersió en català d’una manera extensiva i sistemàtica amb l’actualització de les metodologies d’immersió a l’educació primària i impulsant l’aprenentatge d’una segona llengua estrangera als centres de secundària.
Referent a la coeducació, impulsarem el llenguatge no sexista ni androcèntric aplicat a l’àmbit educatiu.
De l’educació especial diu que s’ha d’avançar cap a una escola inclusiva tot creant més unitats de suport a l’educació especial (USEE).
Sobre l’escolarització de l’alumnat nouvingut dissenyar un pla per la llengua, la interculturalitat i la cohesió social tot estenent les aules d’acollida a tots el centres que en necessitin.
Sobre la laïcitat i l’ensenyament de continguts de cultura religiosa, oferir continguts de cultura religiosa en les etapes d’educació obligatòria a tot l’alumnat.
Les propostes encaminades al suport als centres educatius busquen l’actualització i millora de les infraestructures educatives públiques, l’autonomia dels centres i la coresponsabilització i la cogestió educativa amb els municipis.
Sobre el reconeixement del professorat proposa ERC la revaloració qualitativa de la tasca docent del professorat i pel que fa al suport a les famílies obrir els centres educatius des de l’1 de setembre fins al 30 de juny.

Propostes educatives del PP

El projecte educatiu del Partit Popular per a les properes eleccions al Parlament de Catalunya conjuga tres aspectes fonamentals:
.- Millorar la qualitat del sistema educatiu amb un conjunt de mesures que permeti formar joves preparats, educats en valors i cultes en coneixements, per acarar els nous reptes del futur, en igualtat de condicions amb els joves del nostre entom europeu.
.- Crear una xarxa d'infrastructures escolars adequada a les necessitats dels alumnes, amb els recursos humans i tecnològics necessaris, d'acord amb la demanda existent.
.- Incrementar les dotacions pressupostàries que permetin fer realitat tots aquests objectius i estar a l'altura del nou espai europeu d'educació.
El Partit Popular defensa el dret dels pares a escollir l'educació que volen per als seus fills i a triar els valors que inspiren i donen coherència al conjunt de l'acció educativa, i a posar-lo en pràctica a través de l'elecció d'un centre educatiu, tant en l'educació infantil, com a primària o a la secundària, ja sigui en centres públics o concertats.
També creuen que cal millorar el nivell mitjà dels coneixements dels alumnes per augmentar i millorar el rendiment escolar, amb oportunitats per a tots que permetin assolir l'excel·lència.
Els centres públics i privats són institucions educatives complementàries, que contribueixen a prestar un servei que fa possible el dret de tothom a l'educació, en un marc de llibertat d'ensenyament i que fan possible el dret dels pares a escollir el tipus d'educació que volen per als seus fills. Per això volen canviar el sistema de finançament de les escoles, tot introduint un contracte programa que permeti assegurar el finançament de les escoles per un període mínim de tres anys, i adaptant-lo al nombre d'alumnes, els resultats acadèmics, els objectius assolits, les millores educatives aconseguides i l'augment de la matriculació.
Per tot això les propostes del Partit Popular en el tema educatiu queden exposades, bàsicament, com continua:
1. Ensenyament de qualitat.
.- Instaurar el xec escolar per tal que els pares puguin triar el centre on volen que estudiïn els seus fills.
.- Reforçar la carrera docent i facilitar millores per a la seva promoció professional a tots els professors, que inclogui l'acompliment de funcions de responsabilitat en el govern dels centres docents, d'acord amb els seus mèrits i la seva capacitat, i enfortir l'autoritat del mestre.
.- Estabilitzar les plantilles del professorat.
.- Aprovar l'estatut català del personal inspector d'educació de la Generalitat que, entre altres mesures, haurà de garantir la igualtat retributiva de tot el personal que presta aquests serveis.
.- Reduir la ràtio a 15 alumnes per aula en els casos concrets en què calgui atenció especial.
.- Reforçar l'estudi del castellà, i augmentar les classes en castellà dels ensenyaments ordinaris, a partir de secundària.
.- Introduir l'estudi de l'anglès des dels primers cursos de primària i incrementar el nombre d'hores de formació d'anglès als cursos educatius en què s'imparteix actualment.
.- Implementar un pla de xoc específic de lluita contra el fracàs escolar tant a l'ensenyament primari com al secundari.
.- Implementar un pla de xoc específic, amb un acord previ amb el professorat i els centres educatius, per tal d'abordar la pèssima avaluació de la qualitat del nostre sistema educatiu. Doncs aquesta situació no és sostenible car la competitivitat del país depén de la formació del capital humà.
2. La formació professional eficaç.
.- Prestigiar la formació professional per convertir-la en una autèntica alternativa real per als joves.

dilluns, 16 d’octubre del 2006

Propostes educatives d'ICV-EUiA

La proposta educativa d’Iniciativa per Catalunya Els Verds – Esquerra Unida i Alternativa es basa en els principis de:
.- la formació dels ciutadans actius,
.- el desenvolupament personal i social,
.- la cohesió social,
.- el respecte a la diversitat individual, cultural i social,
.- i l’equitat.
El servei educatiu és tot d’interès públic, al marge de la seva titularitat, i d’abast universal. El fet de coexistir en el nostre sistema educatiu una xarxa de centres de titularitat pública amb un nombre significatiu de centres privats concertats amb l’Administració educativa, obliga a definir uns principis generals comuns per superar la dualitat i les desigualtats en l’educació.
El canvi en educació s’ha de fonamentar en tres eixos bàsics:
.- Qualitat: mitjançant l’increment de la despesa fins a assumir per al 2010 el mateix nivell de la Unió Europea i la reduicció de les ràtios d’alumnat/aula i d’alumnat/docent per atendre millor la diversitat de necessitats educatives.
.- Equitat: expressada en la gratuïtat real de l’ensenyament bàsic 3-16 anys, incloent-hi el material escolar i els llibres de text, assegurant que les activitats complementàries no siguin un element d’exclusió i/o discriminació. Revisar els concerts. Proposant que solament aquells centres de titularitat privada que garanteixin un servei educatiu públic, gratuït, i de lliure accés a través de les oficines municipals d’educació, tinguin concert educatiu a través dels contractes programes. Els concerts garantiran l’homologació del professorat als de la xarxa pública. També exigirà els mateixos controls de qualitat en el servei a la ciutadania. I desenvolupar polítiques educatives que garanteixin gràcies al nou marc generat per l’Estatut del 2006, la laïcitat de l’escola pública.
.- Coresponsabilitat: Donant als consells escolars, més competències i capacitat de decisió i de participació en la gestió compartida per tota la comunitat educativa. Impulsant les Zones Escolars per treballar conjuntament les administracions educatives i l’Administració local, “l’escola i el fora escola”. Potenciar a través de mesures laborals de conciliació la coresponsabilització dels pares i de les mares en l’educació dels seus fills i el compromís amb l’escola. Un altre element fonamental en la proposta educativa d’ICV-EUiA és la coeducació.
ICV-EUiA considera important desenvolupar en la propera legislatura 2006-2010 les propostes següents:
1. La xarxa publica, eix vertebrador del servei públic educatiu. ICV-EUiA concep i afirma que l’escola pública és i ha de ser l’eix vertebrador del Servei Públic Educatiu Català i motor de garantia de la seva funció social. Cal garantir el seu caràcter universal, públic, gratuït, laic, democràtic, coeducatiu, científic, integrador i compensador de les desigualtats.
Ampliar i millorar la xarxa de centres públics, com a eix vertebrador de tot el sistema educatiu que arribi a tot el territori, no només allà on no hi ha suficient oferta privada concertada.
Garantir el dret a l’educació i a la igualtat d’oportunitats potenciant i extenent a tot el territori les Oficines Municipals d’Escolarització (OME) ampliant-ne les funcions, els recursos i les competències, per garantir la matrícula única de tots els ensenyaments obligatoris, l’admissió, la baremació i la distribució d’alumnes que eviti la concentració d’alumnes nouvinguts i/o amb necessitats educatives especials en determinats centres.
Cal assolir la completa gratuïtat en els nivells obligatoris progressivament: llibres de text i material escolar, etc.
Garantir l’aconfessionalitat de l’escola. Denunciar els acords entre l’Estat espanyol i el Vaticà i el conveni amb l’Arquebisbat, contraris als principis d’un Estat aconfessional, perquè l’educació religiosa ha d’estar a les famílies i als centres religiosos.
Una educació mixta obligatòria als centres educatius sostinguts amb fons públics que sigui el punt de partida necessari per a una escola coeducativa.
Revisar i racionalitzar la política de concerts.
Els punts de partida haurien de ser: congelar els concerts actuals i obrir un procés de racionalització que separi “el gra de la palla” tot consensuant unes noves regles de joc amb les quals els centres sostinguts amb fons públics tinguin clara quina és la seva funció, tot fent una aliança entre el sector públic i una part del privat concertat per tal d’assolir la gratuïtat, revalorant el mòdul i acabant amb les quotes segregadores i altres desigualtats insostenibles. Segurament s’hauran de retirar alguns concerts i augmentar la quantia de la resta.
Continuar augmentant la despesa en educació.
2. La planificació de l’oferta educativa.
La planificació és la millor alternativa (per no dir l’única) a les “regles del mercat” que augmenten sempre i, sobretot, a llarg termini els desequilibris i els col·lectius exclosos.
Ampliació del dret a l’educació:
Escoles infantils o llars d’infants: assolir una cobertura molt àmplia, encara que no necessàriament universal i establir una única xarxa d’escoles bressol que incorpori les del Departament d’Educació i les de titularitat municipal, traspassant les del Departament als ajuntaments per homogeneïtzar la xarxa.
Ensenyaments obligatoris (educació primària i secundària): cal una dedicació especial a l’educació secundària obligatòria per aconseguir una secundària oberta i flexible perquè tothom pugui estudiar amb garanties d’èxit escolar, entès aquest no només com a èxit acadèmic, sinó també i sobretot com a èxit social i personal de cada jove.
L’educació especial: el sistema educatiu ha d’aconseguir una escola plenament inclusiva, que, per actitud i formació dels seus elements, aculli la diversitat, les particularitats o l’excepcionalitat dels seus alumnes.
Formació professional: planificació del sistema educatiu partint dels tres sistemes implicats i tenint en compte els objectius estratègics de país. Si l’objectiu és doblar la qualificació de nivells mitjans a Catalunya, cal planificar en el territori centres integrats d’FP i prioritzar les polítiques d’orientació cap a l’FP. Al mateix temps, s’han de potenciar els cursos pont, l’acreditació de competències i les vies d’accés de cicles formatius (CCFF) de grau superior al grau universitari (convalidacions de crèdits professionalitzadors i accés amb prioritat sobre les PPAU). Amb una prioritat social i finançament adequat per als Programes de Qualificació Inicial. Cal recollir el conjunt d’experiències positives de programes com els PTT, les Escoles Taller, les Cases d’Oficis, etc.
Educació permanent instrumental i bàsica per al món laboral, per al lleure i la cultura: reduir en un període de 10 anys un 20% el percentatge de persones adultes que estan per sota de la titulació mínima. Per assolir aquest objectiu cal preveure places anuals de formació instrumental i bàsica per a un 3,2% de la població adulta.
3. Qualitat de l’Educació: mitjançant la renovació pedagògica, treball en equip i acció tutorial, desenvolupant la relació dels centres amb l’entorn i promovent altres serveis complementaris com el reconèixer el caràcter educatiu que tenen els espais de menjador, d’esbarjo i d’acollida en els centres docents vetllant per la qualificació dels professionals que s’hi dediquen i facilitant la compensació de les possibles desigualtats en l’accés. Tot potenciar una bona oferta d’activitats extraescolars, organitzada per les AMPA, les organitzacions de voluntariat i les entitats de lleure, coordinades amb les comunitats educatives de cada centre i del barri i finançades i coordinades en col·laboració amb l’Administració local.
En aquest sentit s’han de promoure nous serveis de suport a la docència: personal d’Administració alscentres d’educació primària, manteniment informàtic, auxiliar de biblioteca, etc.
4. Participació i coresponsabilització de nous sectors: implicant la societat, tota la ciutadania, per desenvolupar plenament un model d’educació inclusiva i impulsant mesures per tal d’implicar el professorat en el procés de canvi i de millora de l’educació.
5. Els reptes de l’educació al nou segle necessiten administracions educatives eficients: facilitar la descentralització, promovent les zones educatives, i l’autonomia de centre.

Eleccions al Parlament de Catalunya

El proper dia 1 de novembre hi haurà eleccions al Parlament de Catalunya, s’ha iniciat tot just fa poques hores la campanya electoral i tots han començat la “venda” del seu producte per tal de captar el seu vot. És intenció d’aquest blog oferir les propostes educatives que els diferents partits polítics han escrit en els seus programes electorals. El blog del Pedagog farà un resum dels trets més importants de cada programa polític, el millor sempre és llegir-se tot el programa, però si no és possible la intenció és que qui vulgui pugui fer una ullada ràpida als resums que anirem oferint avui i en dies posteriors. Abans de començar amb les propostes d’Iniciativa per Catalunya Els Verds – Esquerra Unida i Alternativa, El blog del Pedagog vol agraïr, a la majoria dels partits polítics, el fet d’haver-li proporcionat els seus programes electorals.