divendres, 30 de novembre del 2012

Programa d'aprenentatge permanent 2013-15

Referència: DOGC núm. 6265 (30/11/2012)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/391/2012, de 23 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria del Programa d'aprenentatge permanent de la Unió Europea corresponent al període 2013-2015.
Enllaç: convocatòria.


dilluns, 26 de novembre del 2012

Prova d'avaluació de quart curs de 2012-13

Referència: DOGC núm. 6261 (26/11/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2544/2012, de 20 de novembre, per la qual s'aproven les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de quart curs de l'educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2012-2013.

dijous, 22 de novembre del 2012

Proves d'accés als ensenyaments esportius de règim especial

Referència: DOGC núm. 6258 (21/11/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2487/2012, de 9 de novembre, per la qual es convoquen les proves específiques d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats.
Enllaç: convocatòria.

dimarts, 20 de novembre del 2012

Calendari per renovar els membres dels consells escolars dels centres

Referència: DOGC núm. 6257 (20/11/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2475/2012, de 25 d'octubre, per la qual s'estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.
Enllaç: calendari.

dilluns, 19 de novembre del 2012

Eleccions 2012: propostes educatives de Convergència i Unió (CiU)

Les propostes educatives de Convergència i Unió (CiU) per a les eleccions del proper dia 25 de novembre queden recollides a continuació.
.- Desenvolupar la Llei d’educació de Catalunya per construir el sistema educatiu basat en el model d’interès públic com a garantia de l’educació en un marc de llibertat.
.- Mantenir el règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya, d’acord amb els preceptes de la Llei d’educació de Catalunya.
.- Potenciar l’enfortiment del compromís de les famílies en el seguiment de l’escolarització dels seus fills i en tot el seu procés d’aprenentatge.
.- Aplicar un Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya, amb els següents eixos d‘actuació:
. Promoure la professionalització de la docència: millorar la competència professional dels docents a través de l’impuls de la formació inicial i contínua i la seva adequació a les necessitats educatives dels alumnes.
. Consolidar el Suport Escolar Personalitzat en centres d’educació infantil i primària que dóna resposta a les necessitats d’aprenentatge de cada alumne perquè fa possible la detecció i intervenció precoç de les dificultats d’aprenentatge i les treballa mitjançant un reforç flexible i temporal.
. Aplicar el Pla d’Impuls de la lectura per tal de millorar la competència lectora dels alumnes, com a eix vertebrador dels aprenentatges en totes les àrees i matèries curriculars, i alhora fomentar l’hàbit lector.
. Promoure la innovació metodològica i didàctica a les aules: simplificació dels currículums, impuls del treball competencial i de l’avaluació formativa com a eina del procés d’ensenyament i aprenentatge.
. Potenciar l’autonomia de centre perquè cada centre pugui actuar autònomament per garantir la millor resposta a les necessitats de cada alumne.
. Promoure la professionalització de la direcció mitjançant la formació inicial i continuada dels directors i dels equips .
. Fomentar la implicació i compromís de la família en el seguiment de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne reforçant el suport i orientació a les famílies i promovent-ne la participació en la comunitat escolar.
. Implementar les relacions de la comunitat educativa i l’entorn per donar respostes integrals adequades al context educatiu dels centres. Promoure la coordinació entre centres i la col•laboració amb les empreses i amb els agents socioeducatius de l’entorn.
. Afavorir la reincorporació al sistema educatiu d’aquelles persones en situació d’absentisme i d’abandó prematur dels estudis i la formació: implementar els protocols de prevenció de l’absentisme escolar; actualitzar els currículums dels ensenyaments d’educació d’adults; i incrementar l’oferta de formació a distància a través de l’Institut Obert de Catalunya i la creació de centres formatius de segona oportunitat com a mesura per facilitar la reincorporació al sistema educatiu de joves que han abandonat prematurament els estudis.
.- Prioritzar l’aprenentatge de les competències bàsiques, especialment la comunicativolingüística i la matemàtica, per tal d’afavorir l’èxit escolar de l’alumnat. L’increment de les hores de matemàtiques a l’ESO, servirà també per fomentar les vocacions científiques i tècniques.
.- Mantenir l’avaluació extraordinària de setembre a l’ESO i al batxillerat per tal de facilitar que l’alumne assoleixi les competències requerides.
.- Millorar l’atenció a la diversitat, sota el principi de l’escola inclusiva, a través dels programes de diversificació curricular de l’ESO, les aules obertes, els projectes singulars, les unitats d’escolaritat compartida, les unitats de suport a l’educació especial i l’oferta de cicles formatius singulars.
.- Potenciar el domini de la llengua anglesa en tots els nivells i etapes educatives. Incrementar el nombre de matèries impartides en anglès als ensenyaments obligatoris.
.- Oferir quadres de competències i continguts essencials per a cada matèria i etapa educativa, així com materials curriculars i formació al professorat per tractar-los i avaluar-los.
.- Incloure l’emprenedoria com a matèria optativa del tercer curs d’ESO.
.- Diversificar el currículum en els darrers cursos de l’ESO per donar resposta a les necessitats singulars de determinats alumnes i per afavorir-ne l’acreditació acadèmica i les competències preprofessionalitzadores.
.- Impulsar un nou model professional, mitjançant formació general especialitzada als docents, per tal que els centres incorporin al seu projecte estratègies per aconseguir una millora dels resultats educatius de l’alumnat i potenciar la continuïtat en els ensenyaments postobligatoris.
.- Avaluar l’organització i funcionament dels centres que realitzen la jornada compactada.
.- Millorar la formació inicial i permanent del professorat, d’acord amb les universitats.
.- Establir la consideració d’autoritat pública dels mestres i dels professors en l’exercici de la funció docent.
.- Ampliar el nombre de directors acreditats com a directors professionals docents, mitjançant noves edicions dels cursos de formació directiva especialitzada i actualitzar els continguts formatius de l’espai d’equips directius.
.- Enfortir el Consell Superior d’Avaluació per garantir la seva presència en els organismes internacionals de l’àmbit de l’OCDE.
.- Crear cossos docents propis, d’acord amb el que preveu la Llei d’educació de Catalunya.
.- Crear el cos d’inspectors d’educació de Catalunya d’acord amb el que preveu la LEC.
.- Disposar de serveis normatius propis d’ordenació acadèmica.
.- Crear el servei d’homologació i expedició de títols.
.- Crear el sistema d’informació i orientació formativa i professional de Catalunya.
.- Avançar en el procés d’integració dels diferents subsistemes de formació professional per adaptar-la a les necessitats de les empreses, especialment les petites i les mitjanes, i garantir el reciclatge dels treballadors.
.- Elaborar la llei de FP de Catalunya per tal de regular la formació professional de manera integrada i fer un model de formació professional de qualitat.
.- Apropar el marc de qualificacions català a l’europeu, facilitant el reconeixement i les equivalències de les competències assolides, promovent així els itineraris de formació i la mobilitat de les persones.
.- Crear un mapa integral de tota l’oferta professionalitzadora existent a Catalunya, amb independència de quin subsistema de formació estigui adscrita.
.- Crear un espai per implicar i mobilitzar les empreses pel nou model de formació professional i de formulació de les seves necessitats en matèria de qualificació i formació.
.- Facilitar l’accés de les persones i de les empreses al sistema de formació i qualificació mitjançant una xarxa integrada d’informació i orientació de qualitat i de fàcil accés per a tota la població al llarg de la seva vida.
.- Potenciar el reconeixement social de la formació professional mitjançant un sistema transparent d’equivalències amb altres ensenyaments de l’àmbit educatiu i universitari.
.- Desenvolupar el curs específic d’accés als cicles formatius de grau mitjà i superior de formació professional com a via per a les persones que no tenen la titulació acadèmica requerida.
.- Potenciar la implantació de la formació professional dual (formació al centre educatiu i qualificació en una empresa) per tal de millorar l’oferta formativa i consolidar la formació professional com a aposta de futur, incrementant-ne la competitivitat i donant resposta a les necessitats del model productiu de Catalunya.
.- Crear incentius als programes de FP dual i en alternança, de pràctiques a empresa per a tots els joves menors de 25 anys per tal que tinguin l’oportunitat d’adquirir una experiència laboral i professional que els obri el futur de la seva carrera professional.
.- Promoure un contracte específic per a la formació professional, que actualitzi la figura de l’aprenent i permeti, de manera real i productiva, l’alternança formativa entre centre de formació i empresa.
.- Implantar un model de Formació Professional al llarg de la vida que relacioni la formació dels joves amb la formació continua dels treballadors de Catalunya.
.- Flexibilitzar l’oferta i organització de la formació professional inicial i els ensenyaments de règim especial per facilitar itineraris formatius que permetin la formació al llarg de la vida.
.- Impulsar els sectors estratègics de l’economia catalana a través de centres integrats de FP, públics i privats, que donin resposta a les necessitats emergents d’aquests sectors i ajudin al seu arrelament a Catalunya.
.- Continuar amb la creació de centres integrats de formació professional en què en un mateix espai els alumnes i els treballadors puguin disposar d’oferta formativa adaptada a les seves necessitats. Al llarg de la legislatura, es posarà en marxa el Centre Integrat de Formació de l’Automòbil de Martorell.
.- Endegar el sistema català de reconeixement de l’experiència laboral per a facilitar a la població del nostre país la capitalització i certificació de les competències assolides al llarg de la vida professional de les persones.

diumenge, 18 de novembre del 2012

Eleccions 2012: propostes educatives del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

Les propostes educatives del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) per a les eleccions del proper dia 25 de novembre queden recollides a continuació.
.- Es comprometen a què no tornarà a baixar ni un exercici més el pressupost destinat a educació. Cada any creixerà el màxim que permeti la conjuntura econòmica, i serà la primera partida en retornar als nivells pressupostaris d’abans de la crisi.
.- Garantir beques i ajuts per a llars d'infants perquè cap família es quedi sense plaça.
.- Tornar a finançar amb 1.300€ cada plaça de llars d’infants municipals des del primer moment, i tornar a un finançament suficient arribant l’aportació als 1.800€ o més en aquelles situacions que ho requereixin.
.- Endegar un acord amb tots els sectors (directors, sindicats, AMPA) per tal d’establir entre tots la manera de passar aquesta època de crisi amb la menor afectació a l’educació.
.- Cal que els centres exerceixin la seva autonomia per trobar els espais d’estalvi i eficiència i no aplicar regles universals. Progressivament incrementar la plantilla de professors fins restablir les ràtios de professor/alumne de 2010.
.- Treballar per tornar a equiparar totes les escoles sostingudes amb fons públics.
.- Suprimir, ara que hi ha una sentència judicial que ho permet, els concerts amb les escoles que segreguen per sexes.
.- Donar compliment al compromís de creació de places per a infants amb necessitats educatives especials.
.- Incidir en la millora de l’èxit escolar duent a terme, entre altres, polítiques d’atenció a la diversitat i la represa dels Plans Educatius d’Entorn.
.- Eliminar les taxes de l’FP.
.- Proposar als joves aturats que tenen baixa o nul∙la formació un “Contracte per al
futur”, per tal que s’incorporin a la Formació Professional amb una beca o crèdit-salari.
.- Multiplicar el nombre de treballadors i treballadores que es formen a les empreses de Catalunya i aconseguir arribar a totes les categories professionals de les empreses.
.- Organitzar les polítiques laborals d’ocupació i qualificació per garantir que respecti les trajectòries vitals de les persones.
.- Promoure polítiques de formació específiques per a les persones treballadores dels sectors més afectats pels efectes de la crisi en altres sectors vinculats amb capacitat de creació de llocs de treball que ens ajudin a enfortir i modernitzar el nostre model productiu.
.- Incentivar la permanència de l’alumnat en l’ensenyament secundari postobligatori.
.- Garantir la qualificació de les persones en atur mitjançant la capitalització de la formació per l’ocupació, la gestió d’ofertes de feina basada en el sistema de qualificacions, i la construcció d’un sistema de reconeixement de l’experiència professional.
.- Estendre la formació en alternança més adaptada a les necessitats de les empreses i el territori i amb modalitats contractuals adequades.
.- Impulsar la transferència completa dels fons de formació dedicats prioritàriament a les persones ocupades a Catalunya, així com la gestió del programa de bonificacions a la contractació estable i a la formació contínua bonificada per a les empreses.
.- Impulsar una Llei Catalana de Formació Professional, que incorpori els elements definits en la Llei d’Educació de Catalunya, en especial aquells relatius a la formació per l’ocupació.
.- Apostar per les “competències clau”, augmentant significativament les capacitats lingüístiques, digitals i habilitats personals dels treballadors de Catalunya, en línia amb l’Estratègia Europea 2020.
.- Regular totes les actuacions que condueixen al reconeixement de les competències professionals i dels estudis no formals com a fórmula de creixement professional i de millora de la productivitat empresarial.
.- Flexibilitzar els estudis d’FP per acostar-se encara més a l’empresa a través de la implantació de més projectes innovadors FP.CAT i de la integració progressiva dels tres sistemes de formació professional.
.- Desenvolupar estratègies específiques de qualificació en sectors clau: biotecnologia, automoció, aeroespacial,...
.- Incentivar la posada en marxa de plans de formació contínua, coresponsabilitzant les persones treballadores i les empreses, que siguin transversals a totes les categories professionals, especialment per a empreses de més de 25 treballadors/es a Catalunya.
.- Afavorir l’experiència professional internacional, sobretot per a les persones joves, a través de l’increment de la mobilitat laboral que fomentarà la nova Oficina de Treball Internacional.

dissabte, 17 de novembre del 2012

Eleccions 2012: propostes educatives del Partit Popular Català (PPC)

Les propostes educatives del Partit Popular Català (PPC) per a les eleccions del proper dia 25 de novembre queden recollides a continuació.
.- Potenciar a escoles i instituts programes de simulació d’empreses i d’emprenedoria.
.- Fomentar l’ocupació parcial per part dels estudiants universitaris a través de la creació de la “Beca Universitària Compatible” (BUC), per la qual s’establiran convenis entre la Generalitat i empreses privades amb l’objectiu d’afavorir la inserció laboral dels estudiants en la seva etapa acadèmica.
.- Impulsar, a les escoles catalanes, l’ensenyament trilingüe, introduint progressivament l’anglès com a llengua vehicular conjuntament amb el català i el castellà.
.- Apostar per la Formació Professional Dual que asseguri una formació integral entre el centre de formació i l’empresa.
.- Establir per llei el reconeixement dels professors com a autoritat pública, per reforçar la seva autoritat a l’aula i per augmentar el reconeixement social de la seva tasca educativa. Elaborar un nou Estatut de la Funció Pública Docent en la qual s’estableixi un pla de carrera i incentius coherents amb l’esforç que es demana als professors.
.- Incrementar els centres d’educació especial per a alumnes amb necessitats educatives específiques que, per les seves característiques, necessiten una atenció especialitzada.
.- Lluitar contra el fracàs escolar avançant les actuacions en aquest àmbit a l’educació primària, establint uns majors controls en el procés d’aprenentatge de l’alumne amb especial èmfasi en les assignatures instrumentals bàsiques.

divendres, 16 de novembre del 2012

Eleccions 2012: propostes educatives d’Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA)

Les propostes educatives d’Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) per a les eleccions del proper dia 25 de novembre queden recollides a continuació.
El primer objectiu és garantir uns serveis públics educatius de qualitat, que redueixin les desigualtats i millorin la cohesió social, on tots els centres sostinguts amb fons públics tinguin els mateixos drets i obligacions i on no sigui possible la segregació per origen, sexe o per llengua.Prioritzar l’educació pública com a eix vertebrador del conjunt del sistema educatiu català i garantia de la seva funció social. Per asolir aquest objectiu proposen:
.- Vetllar per a què el desplegament de la LEC s’orienti atenent els principis d’equitat, igualtat i qualitat de l’educació pública i modificar aquells aspectes ambigus de la LEC que no garanteixen el caràcter de servei públic de l’educació.
.- Establir un Pla Plurianual de finançament públic que garanteixi destinar a l'educació un percentatge del PIB igual o superior a la mitjana del nostre entorn europeu (6,3 %). .- Assegurar una ràtio màxima de 25 alumnes a les aules d’Educació Infantil i Primària, de 30 alumnes a Educació Secundària i de 35 alumnes a Educació Postobligatòria.
.- Garantir el dret a l'educació i la igualtat d'oportunitats equiparant totes les hores lectives a tots els centres sostinguts amb fons públics, implantant el model d’Institut Escola en els centres públics, assolint la completa gratuïtat de l’educació en els nivells obligatoris, recuperant els programes d'atenció a la diversitat i d’educació intercultural, augmentant els programes d'adaptació curricular, de les aules d’acollida i de les Unitats de Suport a l'Educació Especial (USEE), dotant econòmicament les polítiques de distribució equilibrada dels alumnes amb necessitats educatives específiques en tots els centres sostinguts amb fons públics, recuperant la convocatòria de beques d'escolaritat a les escoles bressol i aportant la dotació econòmica suficient per a les beques menjador. Fixar un termini màxim de pagament de les beques per part de la Generalitat als centres educatius.
.- Revisar i racionalitzar la política de concerts educatius. Eliminar els concerts de les escoles que incompleixen els criteris i els deures del servei públic, especialment, els centres que segreguen per raó de sexe i els que apliquen quotes abusives cobrades sota l’aixopluc de fundacions. Congelació de l’adjudicació de nous concerts i obertura d’un procés de racionalització, a través de noves regles de joc que estableixin la funció dels centres sostinguts amb fons públics. Promoure els acords econòmics i contractes programa amb els sectors de l’escola concertada que mantenen la seva funció social i donen suport a les polítiques de distribució dels alumnes nouvinguts.
.- Reforçar la coeducació en l’àmbit escolar i en l’educació del lleure fomentant l'ús del llenguatge no sexista, educant en la prevenció de les violències i les relacions abusives vers les dones i en una sexualitat lliure i no homòfoba, desenvolupant programes d'educació física i esportiva mixtos no competitius i impulsant l'educació mixta obligatòria en els centres sostinguts amb fons públics.
.- Promoure l'actitud crítica, tant en l’àmbit educatiu com en la formació permanent, davant la realitat i els missatges dels mitjans de comunicació. Potenciar les experiències d'Aprenentatge Servei com a motivació al compromís social dels nostres joves a través de l'associacionisme i del treball comunitari.
.- Garantir la laïcitat de totes les escoles sostingudes amb fons públics. Separar les activitats curriculars de l’alumnat de l’educació religiosa, que s’hauria d’impartir fora de l’horari escolar i sempre amb caràcter voluntari.
.- Mantenir el català com a llengua vehicular de l’aprenentatge i el conjunt del model d’immersió lingüística.
El segon objectiu és millorar la qualitat, l'equitat i l'èxit escolar amb més recursos i més autonomia per als centres, amb innovació educativa i treball en xarxa amb l'entorn. Les propostes per aquest objectiu són:
.- Incrementar els titulats en l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) fins arribar al 85 % de la població, objectiu de la Unió Europea per a l’any 2020. Adequar l’ESO al seu veritable objectiu de superació de les competències bàsiques, impulsant la diversificació curricular i potenciant els equips docents de coordinació. Aconseguir una implicació més gran de les famílies en els processos de transició, impulsant polítiques de capacitació educativa dels pares i mares.
.- Aconseguir una escolarització més gran de l’educació postobligatòria, Batxillerat, Formació Professional de Grau mitjà i Educació Permanent. Incrementar les persones titulades en educació postobligatòria i disminuir l’abandonament escolar als 16 i 18 anys.
.- Aprofundir en la coordinació dels centres d’educació infantil, primària i secundària, per tal de garantir una coherència que asseguri a les famílies la continuïtat curricular i educativa, així com la relació entre els centres i les famílies.
.- Potenciar les Zones Educatives Rurals (ZER) i la creació de zones d’atenció educativa preferent,.
.- Dotar de més autonomia econòmica, organitzativa, curricular i de gestió educativa els centres docents. Incrementar els recursos humans, materials, organitzatius i pedagògics dels centres, així com de serveis i programes educatius per atendre els infants amb necessitats educatives especials i per garantir l’atenció a la diversitat i la integració. Impulsar la creació d’unitats escolars als hospitals dotats amb servei de pediatria. Promoure nous serveis de suport a la docència: personal d’administració als centres d’educació primària, manteniment informàtic, auxiliars de biblioteca…
.- Revaloritzar la funció dels docents i reconèixer l'especificitat del seu treball en cadascuna de les etapes educatives diferents. Estimular la renovació pedagògica millorant la formació inicial, contínua i d’idiomes del professorat.
.- Reconèixer i potenciar l'acció tutorial com a eina fonamental de millora de l’acció educativa més enllà de les parets del centre.
.- Potenciar la creació de xarxes educatives a l'entorn dels centres educatius. Obrir els centres al seu entorn, convertint-los en elements permeables de la dinàmica cultural, econòmica i social del seu barri o població.
.- Redactar un Pla Tecnològic Estratègic per a cada centre per aprofundir en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i fer-ne un ús educatiu millor.
.- Assumir l’objectiu del Decenni de les Nacions Unides de l’Educació per al Desenvolupament Sostenible (2005-2014).
.- Reconèixer el caràcter educatiu que tenen els espais de menjador, lleure i acollida en els centres docents, vetllant per la qualificació dels professionals que s’hi dediquen i l'accessibilitat de tothom i regulant les seves ràtios. Incrementar les polítiques d’equitat i els serveis complementaris per a alumnes amb més necessitats. Augmentar el pressupost per a serveis educatius complementaris: socialització de llibres i material escolar, sortides, programació d'activitats extraescolars, acollida i servei de menjador escolar. Recuperar la convocatòria de subvencions i d'ajuts a les AMPA.
El tercer objectiu és promoure l'educació al llarg de la vida. Garantir una oferta de qualitat i suficient en tots els nivells i etapes educatives. Impulsar una educació permanent, àmplia i flexible. Potenciar i prestigiar la Formació Professional. Aconseguir el reconeixement ple al dret a l'Educació en el Lleure. Les propostes per aquest objectiu són:
.- Remarcar el caràcter educatiu dels serveis d’atenció a la primera infància, en un marc global de polítiques públiques d'infància i família plenament integrades. Desenvolupar la xarxa d’escoles bressol de titularitat pública de Catalunya.
.- Fer accessible el servei d’escoles bressol al conjunt de la ciutadania tot recuperant el finançament de 1.800 euros per al manteniment de cada plaça.
.- Establir uns criteris mínims funcionals i de qualitat per a totes les escoles bressol de la xarxa pública.
.- Elaborar un mapa de centres que garanteixi una oferta equilibrada i pròxima al territori pel que fa als ensenyaments de règim especial —artístics, musicals i d'idiomes— per a tota la població.
.- Potenciar les escoles municipals de música i dansa que opten per un model pedagògic que prioritza la cohesió social, la pedagogia de grup, l’apropament dels aprenentatges artístics al conjunt de la població i que aposta per l’art com a instrument per millorar l’èxit escolar i recuperar el nivell de finançament dels alumnes de les escoles municipals de música als 600 euros per alumne.
.- Impulsar una relació i coordinació més gran entre l’ensenyament no reglat, l’obligatori, el superior professionalitzador i d’aquests amb els espais i grups de creació. Creació de l’Institut Superior de les Arts.
.- Ampliar la xarxa d’escoles oficials d’idiomes per millorar els coneixements i les competències de la població activa (ocupats i aturats) i per reforçar la formació dels estudiants universitaris i de cicles formatius, i de la població en general.
.- Aprofundir i desenvolupar el Pla d’Educació Inclusiva de Catalunya. Establir el Mapa de l’Educació Inclusiva, identificant i reforçant les escoles d’educació especial realment necessàries i reconvertint la resta en serveis de recursos específics.
.- Crear totes les Unitats de Suport a l’Educació Especial (USEE) que siguin necessàries en els centres ordinaris com a un bon instrument d’inclusió dels alumnes amb necessitats educatives específiques.
.- Coordinar amb les administracions locals i d'altres entitats els serveis d’atenció en totes les àrees necessàries (salut, benestar i treball) per tal de garantir igualtat d’oportunitats per a tothom.
.- Garantir un sistema de Formació Professional (FP) accessible a totes les persones (joves estudiants, adults ocupats o a l’atur) com a recurs de millora de la seva formació acadèmica, qualificació i ocupabilitat, ampliar l’oferta complementària de formació semipresencial i a distància i dotar de beques suficients.
.- Aprovar, per part del Govern, el III Pla General de la Formació Professional de Catalunya.
.- Planificar el sistema de Formació Professional i Qualificacions partint dels sistemes implicats (FP inicial, contínua i per l’ocupació), tenint en compte els objectius estratègics de país i amb la fita de doblar el percentatge de persones amb qualificació de nivell mitjà i superior a Catalunya.
.- Potenciar la creació dels Consells Municipals de la Formació Professional, amb la participació dels governs locals, els centres educatius, les empreses i els sindicats.
.- Promoure la integració funcional de l’FP (inicial, contínua i ocupacional) mitjançant un organisme coordinador de les accions desenvolupades pels departaments competents respectius.
.- Impulsar l’activitat de l’Institut Català de Qualificacions Professionals en el reconeixement de competències professionals adquirides en l’àmbit laboral i la seva acreditació.
.- Reforçar l’oferta dels Programes de Qualificació Professional Inicial com alternativa al fracàs escolar i a l’abandó prematur dels estudis per part de molts joves.
.- Potenciar el sistema dual en alternança treball-formació, prioritàriament en els CCFF de grau mig, especialment en aquelles professions menys demandades pels alumnes i amb una inserció laboral més gran.
.- Potenciar la relació entre els centres de formació i les empreses, impulsant sistemes d’aprenentatge basats en l’alternança formació-treball.
.- Crear un Sistema d’Informació i Orientació que integri totes les dades globals i territorials d’oferta formativa i les de l’Observatori del Treball, que permeti orientar sobre el millor itinerari formatiu de les persones i estigui al servei dels instituts i, especialment, dels centres de formació de persones adultes.
.- Incentivar la igualtat d’oportunitats de les dones en l’accés i presència a la formació de les diferents famílies professionals.
.- Impulsar l’elaboració d’una Llei d’educació permanent i de formació al llarg de la vida que garanteixi l’obtenció de les competències bàsiques per a tota la població.
.- Elaborar el Mapa de l’Educació Permanent i elaborar Plans Locals d’Educació Permanent com a instruments de coordinació al territori.
.- Augmentar l’oferta educativa dels centres i aules de formació de persones adultes.
.- Promoure la creació d’un organisme coordinador de tota l’educació al llarg de la vida.
.- Incorporar l’Educació en el Lleure i les activitats més enllà de l’horari lectiu en el nucli de l’estratègia educativa.
.- Garantir l’equitat i l’accés a l’Educació en el Lleure i a les activitats més enllà de l’horari lectiu.
.- Reconèixer i donar suport a les entitats d’Educació en el Lleure.
El quart objectiu és Impulsar la participació de la comunitat educativa i la coresponsabilitat dels diferents agents socials que permeti fer de l'educació un objectiu compartit i una eina bàsica del desenvolupament i la cohesió social. Aconseguir una administració educativa descentralitzada i més eficient. Les propostes per aquest objectiu són:
.- Els ajuntaments han de ser plenament reconeguts com a administració educativa. Dotar l’administració local d’un marc comú amb més competències de gestió i de planificació amb els recursos corresponents.
.- Recuperar les zones educatives previstes al Pacte Nacional per l’Educació i la LEC com espais de descentralització i desconcentració dels Serveis Territorials.
.- Motivar els diversos centres públics de cada zona educativa a convertir-se en el referent educatiu principal de la seva zona.
.- Ampliar les competències, recuperar el finançament i potenciar l’extensió de les Oficines Municipals d’Escolarització (OME). Redactar un nou decret d’admissió.
.- Promoure Projectes Educatius de Ciutat (PEC.
.- Promoure la participació de les AMPA en la vida dels centres docents. Promoure els permisos retribuïts en el món laboral per assistència a tutories i Consells Escolars.
.- Reconèixer els drets de l’alumnat que permetin participar en la gestió dels centres i facilitin els mitjans necessaris per organitzar-se i expressar¬se.
.- Impulsar mesures per tal d’implicar el professorat en el procés de canvi i millora de l’educació.
.- Descentralitzar la formació del professorat i vincular-la al desenvolupament i creixement dels plans de centre i de zona, així com a la demanda específica del professorat.
.- Revisar el funcionament dels Consells Escolars de centre, territorials, municipals i de Catalunya, promovent-ne la participació activa.
.- Un model d’inspecció que assessori i orienti el desenvolupament dels projectes educatius dels centres i avaluï, amb el conjunt del professorat, el resultat de la seva aplicació.
.- Revisar la composició del Consell Escolar de Catalunya, augmentant-ne la presència de sectors directament representants dels diferents agents educatius (alumnat, pares i mares i professorat) i disminuir-ne la presència de l'Administració.

dijous, 15 de novembre del 2012

Concurs escolar 2012-13 "Entrena't bé per al consum responsable" (Consumòpolis 8)

Referència: DOGC núm. 6254 (15/11/2012)
Departament: Empresa i Ocupació
RESOLUCIÓ EMO/2441/2012, de 10 d'octubre, per la qual es fa pública la convocatòria i s'aproven les bases per a la concessió dels premis de la fase autonòmica del concurs escolar 2012-2013 "Entrena't bé per al consum responsable" (Consumòpolis 8).


dimecres, 14 de novembre del 2012

Eleccions 2012: propostes educatives d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

Les propostes educatives d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) per a les eleccions del proper dia 25 de novembre queden recollides a continuació.
.- Assegurar l’èxit educatiu de tothom, posant fre a les retallades pressupostàries aplicades sense cap mena de criteri.
.- Començar a construir el que ha de ser un sistema educatiu propi que respongui en els seus continguts i organització a la realitat i a les necessitats de la societat catalana actual.
.- Oposar-se amb fermesa a les intencions del govern de l’Estat. Una oposició que haurà d'emparar legislativament, si fos necessari, la desobediència de la comunitat educativa a les mesures centralitzadores.
.- Cal un nou Pacte Social i Educatiu que estableixi quines hauran de ser les prioritats d’un sistema educatiu propi.
.- El model d’escola catalana, inclusiva i compensadora de les desigualtats socials, continua sent per a Esquerra Republicana l’eix bàsic que ha d’orientar la política educativa dels propers anys.
.- Estendre la immersió lingüística a totes les etapes educatives obligatòries i assegurar l’ús de la llengua catalana, especialment a la secundària, com a llengua vehicular de l’ensenyament.
.- Un nou Pacte Nacional per a l’Educació, que sigui la base d’una futura Llei d’Educació Catalana que organitzi el nou sistema educatiu català sense cap condicionant de la legislació espanyola.
.- El servei públic educatiu haurà d’assegurar l’equitat per a tot l’alumnat i, en conseqüència, la nova administració educativa haurà d'impulsar les mesures necessàries que facin possible, en l’àmbit escolar, la compensació de les desigualtats inicials.
.- L’assoliment de l’èxit educatiu per a tothom, entenent com a èxit la suma de l’èxit acadèmic, l’èxit personal, l’èxit social i l’èxit professional.
.- Incrementar la coresponsabilitat entre els centres educatius i l’Administració Pública amb els objectius d’èxit.
.- Dotar els centres d’una gran autonomia. Autonomia per decidir l’organització interna que més s’adeqüi al seu projecte educatiu, per decidir els continguts i els horaris de les matèries que més s’ajustin a les necessitats de l’alumnat i autonomia per intervenir, mitjançant la direcció, en la selecció del professorat del centre.
.- Incorporar una política de recursos humans que millori la formació inicial, l’accés, la carrera docent i l’avaluació, tot i respectant unes condicions laborals dignes.
.- Reforçar tots els acords de coresponsabilitat i explicitar i formalitzar un pacte de confiança, entre tots els agents de la comunitat educativa, i un projecte operatiu de treball en xarxa.
.- Les famílies, en tota la diversitat de la seva expressió, són les primeres responsables de l’educació dels seus fills i filles.
.- Potenciar la FP com a objectiu de país.
.- Orientació, tant adreçada a joves com a persones adultes, per descobrir la pròpia vocació i ajudar a trobar els àmbits professionals amb més futur a curt, mitjà i llarg termini.
.- Acomodar l’oferta formativa, no només a la demanda de formació, sinó també a les perspectives d’ocupació.
.- Potenciar la formació de les persones adultes amb l’objectiu d’incrementar la seva qualificació acadèmica i professional i millorar la seva ocupabilitat.
.- Potenciar l'Institut Obert de Catalunya incrementant la seva oferta formativa, amb l'objectiu de donar resposta a les persones que no poden seguir una formació presencial.
.- Especialitzar els centres de formació professional, implantant de forma generalitzada un model de formació professional integrada per tal de donar resposta a la formació inicial, a la continuada, a l’acreditació de les competències professionals i a la transferència tecnològica, i flexibilitzar l’oferta per tal de donar resposta tant a joves que inicien la seva formació com a persones treballadors en actiu i persones aturades.
.- Potenciar l’establiment de convenis amb les empreses per fer-les partícips de la formació en alternança de l’alumnat i de la formació continuada del professorat en els aspectes tecnològics que cada sector incorpora.
.- Regular l’acreditació professional necessària per ocupar els diferents llocs de treball, amb l’objectiu de millorar la qualitat del treball de les persones, incrementar la productivitat i guanyar en la realització personal i l’autoestima de les persones ocupades.
.- Tota l’escola ha de ser inclusiva, és a dir, ha d’oferir les oportunitats per assolir els millors resultats possibles a tothom. En aquest sentit, proposen un Servei d’Educació de Catalunya on, en base a la pluralitat i la llibertat d’opcions educatives, tots els centres sostinguts amb fons públics col•laborin en l’assoliment d’una escolaritat equilibrada de tot l’alumnat, la qualitat educativa i la cohesió social.
.- Tendir a una progressiva restitució de la sisena hora a la pública i dels contractes programa a l’escola concertada, així com dels instituts escola.
.- Promoure iniciatives legislatives per tal de suspendre els processos de desnonament quan les famílies afectades tinguin fills en edat escolar.
.- Prioritzar l’atorgament de beques de menjador en situacions de pobresa escolar i redefinir els programes de reutilització de llibres de text per tal que suposin un estalvi a les famílies.
.- Tendir a la generalització de l’atenció dels infants de 0 a 3 anys i les seves famílies, diversificant l’oferta educativa en funció de les seves necessitats i fent especial atenció a les zones desafavorides i a les zones rurals.
.- Optimitzar els recursos per a la detecció precoç de necessitats educatives especials, així com dels diversos talents, per tal de posar en joc els recursos pedagògics adaptats a cada persona.
.- Formar el professorat, tant en els nivells inicials com en la formació permanent, en diverses metodologies i recursos d’atenció a la diversitat, tot promovent l’estudi de casos i el coneixement de les bones pràctiques.
.- Dotar l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de funcions d’avaluació pedagògica del procés, que permetin dissenyar formacions ajustades a les necessitats dels equips docents.
.- Incentivar, en el desplegament de l’autonomia de centres, el disseny de Plans de diversitat en els centres, que prevegin l’ús de recursos contextualitzats (USEE, psicopedagogs, etc.), la formació dels professionals corresponents i la relació amb les famílies, i dotar els centres amb el pressupost adequat per dur-los a terme.
.- Promoure ràtios i formes d’organització que facilitin l’atenció a tot l’alumnat en diverses formes d’agrupament: individualment, en grups petits i en gran grup. Reduir al mínim imprescindible l’atenció segregada a l’alumnat amb necessitats específiques.
.- Reduir el currículum prescriptiu, tot definint de forma participativa una cultura comuna desitjable per a tota la ciutadania.
.- Incrementar en tots els nivells el percentatge de dedicació dels tutors i tutores al seu grup de referència, per tal d’acompanyar de forma adequada el procés d’aprenentatge de cada alumne.
.- Reforçar els recursos de suport extern als centres, possibilitant la reducció del nombre de centres atesos per cadascun i la coordinació entre els diversos professionals.
.- Reprendre els plans educatius d’entorn i donar suport a iniciatives similars, que prevegin la dimensió de desenvolupament comunitari de l’educació.
.- Promoure la recerca, les publicacions i l’intercanvi professional relacionat amb la comprensibilitat i la inclusió de l’educació.
.- Integrar l’ús dels recursos digitals a l’aula com a oportunitat per a promoure el canvi metodològic que permeti assolir les competències que el món actual reclama.
.- Ajustar l'enfocament d’estratègies orientades a la cultura com a disciplina globalitzadora del fet social, cultural i artístic per complir amb els objectius que ens requereix el món contemporani.

dimarts, 13 de novembre del 2012

Eleccions 2012: propostes educatives de Ciutadans (C’s)

Les propostes educatives de Ciutadans (C’s) per a les eleccions del proper dia 25 de novembre queden recollides a continuació.
Ciutadans aposta per una escola pública de qualitat, trilingüe i aconfessional en la qual la cultura de l’esforç, dels valors i del mèrit siguin els pilars del sistema educatiu i que tingui com objectius principals buscar l’excel•lència educativa i l’afavoriment de la promoció social. Per tot això proposen:
.- Revisar la LEC y adaptar-la a la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut de 2006 i a les subsegüents del Tribunal Suprem o del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en matèria d’educació.
.- Educació trilingüe unint alumnes i llengües a l’aula facilitant un bon coneixement del català, el castellà i una llengua extranjera (preferiblement l’anglès). Repartint el temps en un 40% per al català i el castellà i un 20% per a la llengua estrangera.
.- Més inversió i més qualitat fins a situar-se a la mitja europea, prioritzant l’escola pública amb la finalitat d’augmentar-ne la qualitat i eliminar els barracons.
.- Amortització de continguts a tota Espanya defensant l’harmonització dels continguts educatius a tota Espanya.
.- Disminuir el fracàs escolar reforçant l’autoritat dels docents i el valor de l’esforç en l’aprenentatge així com el compliment de les normes de convivència dels centres, potenciant el desenvolupament de les capacitats individuals. Oferint a aquells alumnes que mostrin un nivell més baix una atenció individualitzada per a afavorir la interiorització de dits aprenentatges. Reforçant els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) per a millorar la capacitació professional dels alumnes amb risc d’abandonament escolar, establint un tutor personal que orienti als alumnes amb baix rendiment escolar en el seu procés educatiu individual i potenciant l’esport com a recurs per la millora d’hàbits i comportaments en alumnes amb risc de fracàs escolar.
.- Educació inclusiva on cada alumne rebi l’atenció que necessiti a cada fase formativa. Es dedicaran recursos humans i materials per a aquells alumnes amb necessitats educatives específiques.
.- Sisena hora d’escolarització diàries als alumnes de centres públics.
.- Educació infantil donar un abast universal i gratuït a l’etapa de 0 a 3 anys.
.- Educació secundària: adaptar mesures per a millorar les condicions del cos docent de l’educació secundària; fomentar mesures per a la consolidació i extensió de l’horari compactat i fomentant les classes de 50 minuts. Establir itineraris curriculars flexibles i fomentar l’autonomia econòmica de les escoles i els instituts. Establir més controls per tal d’evitar que l’escola concertada seleccioni el seu alumnat i potenciar les qualitats individuals de l’estudiant.
.- Formació Professional: potenciar-la com a instrument indispensable per a la inserció dels joves al mercat laboral a través de la formació. Impulsar l’FP dual per a afavorir la reactivació econòmica, fomentant la col·laboració entre empreses i centres formatius i incrementant el catàleg de titulacions pròpies, per tal que l’alumne compagini la formació amb l’activitat productiva relacionada. Afavorir l’entrada als cicles d’FP de grau mitjà mitjançant cursos preparatoris i suports específics, per a aconseguir recuperar una gran part d’aquest 30% d’alumnes que abandonen prematurament el sistema educatiu. Dotar de finançament suficient un nou pla d’FP i integrar els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI), la formació contínua i la reglada. Per últim incrementar l’oferta d’FP reglada a distància mitjançant l’Institut Obert de Catalunya (IOC).
.- Batxillerat nocturn i a distància: garantir el nombre de places suficients.
.- Mobilitat estudiantil: impulsar un programa d’intercanvi entre estudiants de secundària catalans i de la resta d’Espanya.
.- Immigrats acabats d’arribar: rebuig als espais de benvinguda educativa i promoure les aules d’acollina sense que això comporti un adoctrinament identitari i mitjançant l’atenció personalitzada dins de l’aula.

dilluns, 12 de novembre del 2012

Eleccions 2012: propostes educatives de Solidaritat Catalana per la Independència (SI)

Les propostes educatives de Solidaritat Catalana per la Independència (SI) per a les eleccions del proper dia 25 de novembre queden recollides a continuació.
En els propers anys, Solidaritat Catalana per la Independència creu que l’educació ha de ser una prioritat d’Estat. De l’educació depèn en gran part el futur d’un país i el benestar de les persones, i Catalunya ha de poder triar el model educatiu que cregui més adient per a aconseguir una societat més pròspera i un futur millor per a tots els catalans.
Solidaritat Catalana per la Independència aposta per un model educatiu i pedagògic que tingui com a fita la formació de persones crítiques amb el món que els envolta i que fomenti i valori el treball i l’esforç.
Pel que fa a l’apartat de llengua i escola Solidaritat Catalana per la Independència proposa:
.- Que el català sigui l’única llengua vehicular de tot el sistema educatiu.
.- Impulsar i defensar les lleis i normes necessàries per a protegir el català i la immersió lingüística.
.- Oposar-se amb fermesa i amb totes les eines al seu abast al projecte de llei del ministre Wert (LOMCE).
.- Augmentar l’assignatura de llengua catalana i literatura en el currículum de batxillerat de dues a tres hores lectives setmanals.
.- La disposició d’intèrprets de LSC (Llengua de Signes Catalana) i professionals d’atenció a l’alumnat sord a jornada completa a les aules on hi hagi alumnes que opten per la modalitat educativa bilingüe de LSC i llengua catalana oral.
La Història de Catalunya per a Solidaritat Catalana per la Independència ha estat sempre negada i ha estat interpretada en clau espanyola. És per això que proposen:
.- Valoritzar, a les aules, els escriptors, els polítics, els artistes i els intel•lectuals que han anat teixint el cos social, cultural i històric de Catalunya.
.- Donar suport a totes les iniciatives dels centres que vagin en la línia d’explicar la història de Catalunya, fins i tot superant el marc legal vigent.
.- Promoure, a través de l’acció parlamentària, la recuperació, a les aules, de la memòria històrica i que quedi reflectida en els continguts curriculars.
Solidaritat Catalana per la Independència creu que a cultura catalana és tractada als centres educatius d’una manera anecdòtica i folclòrica. Creu que l’escola catalana està cada vegada més despersonalitzada i no s’ha recuperat de la repressió cultural que va patir i que continua patint. Per això proposa:
.- Promoure la integració cultural catalana a través de la incorporació de les tradicions catalanes a tot el currículum (dansa, música, rondalles, castellers, festes…).
Solidaritat catalana per la Independència vol que les circumstàncies econòmiques, socials, culturals o físiques de la ciutadania no excloguin ningú del dret a rebre una educació digna i de qualitat. I fins que no s’assoleixi la independència es compromet a treballar per la millora de les condicions de l’escola concertada amb la finalitat expressa que aquesta pugui assumir l’obligació de descarregar l’ensenyament públic. I s’oposen a una escola pública cada vegada més degradada i marginal. Les seves propostes són:
.- Promoure el dret d’elecció de les famílies a triar el projecte educatiu més adient pels seus fills i lluitar perquè aquest dret no sigui patrimoni exclusiu dels sectors socials i econòmics més afavorits.
.- Que l’ensenyament públic gaudeixi d’un ventall divers de projectes educatius i pedagògics per garantir el dret d’elecció dels pares i mares.
.- Promoure models educatius racionals i científics, laics, catalans i de qualitat, que garanteixin la cohesió social i la igualtat de sexes.
.- Implementar la sisena hora generalitzada a tota l’escola pública per tal d’equiparar el nombre d’hores lectives amb l’escola privada.
.- Contra la tendència actual a augmentar les ràtios d’alumnes per aula, proposen que es redueixin a 20 alumnes per aula a l’ ESO, i 25 al Batxillerat.
.- L’accés gratuït als materials educatius no fungibles com poden ser els llibres de text i els ordinadors dels alumnes.
.- Transport públic escolar dins i entre poblacions.
.- Desaparició de barracons i construcció de centres nous.
.- Augment del nombre de beques d’estudi, de menjador i de material en totes les etapes educatives.
.- Contractar el personal docent i de suport necessari i de professionals per a tractar la diversitat de l’alumnat (psicopedagogs, vetlladors, auxiliars...).
.- No utilitzar criteris pressupostaris per a dissenyar el mapa escolar i, per tant, evitar que es tanquin centres que ja funcionen.
.- Que els centres puguin gaudir de l’autonomia necessària per a desenvolupar plans educatius d’acord amb el seu entorn sòciocultural
.- Retirar el cost per l’ús escolar de les carmanyoles dels alumnes que porten el dinar de casa.
.- Fi de les retallades en les despeses de funcionament en l’ensenyament públic, compensació per les retallades ja verificades en el passat, i augment de les assignacions, equivalent com a mínim a l’ IPC acumulat, i als costos que generi la política de recuperació de la qualitat de l’ensenyament públic.
.- Cobriment de les substitucions l’endemà mateix de la comunicació de la seva existència i eliminar la discriminació salarial i laboral que pateixen els substituts a l’hora de fer la feina del docent substituït.
.- Fi de l’augment de l’horari laboral imposat al personal docent i retorn al sistema de 18 hores lectives i 24 d’horari fix.
.- Restabliment de la xarxa de Batxillerats Nocturns.
.- Inici d’un procés per a la necessària reactivació econòmica del sector i del professors, i repartir de manera equitativa, els costos que hom consideri imprescindible assumir.
.- L’establiment d’un sistema que permeti un accés ràpid i generalitzat a l’estabilitat laboral del col•lectiu nombrós d’interins.
Solidaritat Catalana per la Independència creu que una educació de qualitat i d’excel•lència és aquella que està preparada pedagògicament i en recursos per a integrar totes les persones d’una societat; alumnes amb necessitats educatives específiques, ja siguin motivades per mancances físiques, psíquiques o socials, com també per sobre dotació intel•lectual. Entenen per excel•lència que cada alumne pugui potenciar totes les seves capacitats al màxim i desenvolupar-les. Integració i excel•lència són termes, per tant, que es complementen. Per això la família i l’escola han de treballar plegades i proposa:
.- Impulsar la creació d’escoles de pares i mares en els centres escolars.
.- Fomentar el paper de les AMPES en el centres.
.- Valoritzar la funció social i educativa de les escoles bressol i llars d’infants i els seus professionals i posar-les a l’abast real i econòmic de tota la ciutadania.
.- Valoritzar els estudis de música, dansa, artístics i de l’esport.
.- Vetllar per la sustentació de les escoles rurals i el seu acompanyament.
.- Retirar les subvencions a les escoles que segreguen l’alumnat en funció del gènere.
.- Avenç en la gestió democràtica dels centres.

divendres, 9 de novembre del 2012

Proves per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i el títol de graduat en educació secundària obligatòria per a més grans de 18 anys 2012

Referència: DOGC núm. 6250 (09/11/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2360/2012, de 6 de novembre, de modificació de la Resolució ENS/480/2012, de 8 de març, per la qual es convoquen les proves lliures per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria per a persones de més de 18 anys, corresponents a l'any 2012.
Enllaç: convocatòria.

dimecres, 7 de novembre del 2012

Proves per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi i avançat dels ensenyaments que imparteixen les escoles oficials d'idiomes 2012-13

Referència: DOGC núm. 6248 (07/11/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2304/2012, de 29 d'octubre, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2012-2013 per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes.
Enllaç: convocatòria.