divendres, 30 de novembre del 2012

Programa d'aprenentatge permanent 2013-15

Referència: DOGC núm. 6265 (30/11/2012)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/391/2012, de 23 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria del Programa d'aprenentatge permanent de la Unió Europea corresponent al període 2013-2015.
Enllaç: convocatòria.


dilluns, 26 de novembre del 2012

Prova d'avaluació de quart curs de 2012-13

Referència: DOGC núm. 6261 (26/11/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2544/2012, de 20 de novembre, per la qual s'aproven les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de quart curs de l'educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2012-2013.

dijous, 22 de novembre del 2012

Proves d'accés als ensenyaments esportius de règim especial

Referència: DOGC núm. 6258 (21/11/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2487/2012, de 9 de novembre, per la qual es convoquen les proves específiques d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats.
Enllaç: convocatòria.

dimarts, 20 de novembre del 2012

Calendari per renovar els membres dels consells escolars dels centres

Referència: DOGC núm. 6257 (20/11/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2475/2012, de 25 d'octubre, per la qual s'estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.
Enllaç: calendari.

dilluns, 19 de novembre del 2012

Eleccions 2012: propostes educatives de Convergència i Unió (CiU)

Les propostes educatives de Convergència i Unió (CiU) per a les eleccions del proper dia 25 de novembre queden recollides a continuació.
.- Desenvolupar la Llei d’educació de Catalunya per construir el sistema educatiu basat en el model d’interès públic com a garantia de l’educació en un marc de llibertat.
.- Mantenir el règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya, d’acord amb els preceptes de la Llei d’educació de Catalunya.
.- Potenciar l’enfortiment del compromís de les famílies en el seguiment de l’escolarització dels seus fills i en tot el seu procés d’aprenentatge.
.- Aplicar un Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya, amb els següents eixos d‘actuació:
. Promoure la professionalització de la docència: millorar la competència professional dels docents a través de l’impuls de la formació inicial i contínua i la seva adequació a les necessitats educatives dels alumnes.
. Consolidar el Suport Escolar Personalitzat en centres d’educació infantil i primària que dóna resposta a les necessitats d’aprenentatge de cada alumne perquè fa possible la detecció i intervenció precoç de les dificultats d’aprenentatge i les treballa mitjançant un reforç flexible i temporal.
. Aplicar el Pla d’Impuls de la lectura per tal de millorar la competència lectora dels alumnes, com a eix vertebrador dels aprenentatges en totes les àrees i matèries curriculars, i alhora fomentar l’hàbit lector.
. Promoure la innovació metodològica i didàctica a les aules: simplificació dels currículums, impuls del treball competencial i de l’avaluació formativa com a eina del procés d’ensenyament i aprenentatge.
. Potenciar l’autonomia de centre perquè cada centre pugui actuar autònomament per garantir la millor resposta a les necessitats de cada alumne.
. Promoure la professionalització de la direcció mitjançant la formació inicial i continuada dels directors i dels equips .
. Fomentar la implicació i compromís de la família en el seguiment de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne reforçant el suport i orientació a les famílies i promovent-ne la participació en la comunitat escolar.
. Implementar les relacions de la comunitat educativa i l’entorn per donar respostes integrals adequades al context educatiu dels centres. Promoure la coordinació entre centres i la col•laboració amb les empreses i amb els agents socioeducatius de l’entorn.
. Afavorir la reincorporació al sistema educatiu d’aquelles persones en situació d’absentisme i d’abandó prematur dels estudis i la formació: implementar els protocols de prevenció de l’absentisme escolar; actualitzar els currículums dels ensenyaments d’educació d’adults; i incrementar l’oferta de formació a distància a través de l’Institut Obert de Catalunya i la creació de centres formatius de segona oportunitat com a mesura per facilitar la reincorporació al sistema educatiu de joves que han abandonat prematurament els estudis.
.- Prioritzar l’aprenentatge de les competències bàsiques, especialment la comunicativolingüística i la matemàtica, per tal d’afavorir l’èxit escolar de l’alumnat. L’increment de les hores de matemàtiques a l’ESO, servirà també per fomentar les vocacions científiques i tècniques.
.- Mantenir l’avaluació extraordinària de setembre a l’ESO i al batxillerat per tal de facilitar que l’alumne assoleixi les competències requerides.
.- Millorar l’atenció a la diversitat, sota el principi de l’escola inclusiva, a través dels programes de diversificació curricular de l’ESO, les aules obertes, els projectes singulars, les unitats d’escolaritat compartida, les unitats de suport a l’educació especial i l’oferta de cicles formatius singulars.
.- Potenciar el domini de la llengua anglesa en tots els nivells i etapes educatives. Incrementar el nombre de matèries impartides en anglès als ensenyaments obligatoris.
.- Oferir quadres de competències i continguts essencials per a cada matèria i etapa educativa, així com materials curriculars i formació al professorat per tractar-los i avaluar-los.
.- Incloure l’emprenedoria com a matèria optativa del tercer curs d’ESO.
.- Diversificar el currículum en els darrers cursos de l’ESO per donar resposta a les necessitats singulars de determinats alumnes i per afavorir-ne l’acreditació acadèmica i les competències preprofessionalitzadores.
.- Impulsar un nou model professional, mitjançant formació general especialitzada als docents, per tal que els centres incorporin al seu projecte estratègies per aconseguir una millora dels resultats educatius de l’alumnat i potenciar la continuïtat en els ensenyaments postobligatoris.
.- Avaluar l’organització i funcionament dels centres que realitzen la jornada compactada.
.- Millorar la formació inicial i permanent del professorat, d’acord amb les universitats.
.- Establir la consideració d’autoritat pública dels mestres i dels professors en l’exercici de la funció docent.
.- Ampliar el nombre de directors acreditats com a directors professionals docents, mitjançant noves edicions dels cursos de formació directiva especialitzada i actualitzar els continguts formatius de l’espai d’equips directius.
.- Enfortir el Consell Superior d’Avaluació per garantir la seva presència en els organismes internacionals de l’àmbit de l’OCDE.
.- Crear cossos docents propis, d’acord amb el que preveu la Llei d’educació de Catalunya.
.- Crear el cos d’inspectors d’educació de Catalunya d’acord amb el que preveu la LEC.
.- Disposar de serveis normatius propis d’ordenació acadèmica.
.- Crear el servei d’homologació i expedició de títols.
.- Crear el sistema d’informació i orientació formativa i professional de Catalunya.
.- Avançar en el procés d’integració dels diferents subsistemes de formació professional per adaptar-la a les necessitats de les empreses, especialment les petites i les mitjanes, i garantir el reciclatge dels treballadors.
.- Elaborar la llei de FP de Catalunya per tal de regular la formació professional de manera integrada i fer un model de formació professional de qualitat.
.- Apropar el marc de qualificacions català a l’europeu, facilitant el reconeixement i les equivalències de les competències assolides, promovent així els itineraris de formació i la mobilitat de les persones.
.- Crear un mapa integral de tota l’oferta professionalitzadora existent a Catalunya, amb independència de quin subsistema de formació estigui adscrita.
.- Crear un espai per implicar i mobilitzar les empreses pel nou model de formació professional i de formulació de les seves necessitats en matèria de qualificació i formació.
.- Facilitar l’accés de les persones i de les empreses al sistema de formació i qualificació mitjançant una xarxa integrada d’informació i orientació de qualitat i de fàcil accés per a tota la població al llarg de la seva vida.
.- Potenciar el reconeixement social de la formació professional mitjançant un sistema transparent d’equivalències amb altres ensenyaments de l’àmbit educatiu i universitari.
.- Desenvolupar el curs específic d’accés als cicles formatius de grau mitjà i superior de formació professional com a via per a les persones que no tenen la titulació acadèmica requerida.
.- Potenciar la implantació de la formació professional dual (formació al centre educatiu i qualificació en una empresa) per tal de millorar l’oferta formativa i consolidar la formació professional com a aposta de futur, incrementant-ne la competitivitat i donant resposta a les necessitats del model productiu de Catalunya.
.- Crear incentius als programes de FP dual i en alternança, de pràctiques a empresa per a tots els joves menors de 25 anys per tal que tinguin l’oportunitat d’adquirir una experiència laboral i professional que els obri el futur de la seva carrera professional.
.- Promoure un contracte específic per a la formació professional, que actualitzi la figura de l’aprenent i permeti, de manera real i productiva, l’alternança formativa entre centre de formació i empresa.
.- Implantar un model de Formació Professional al llarg de la vida que relacioni la formació dels joves amb la formació continua dels treballadors de Catalunya.
.- Flexibilitzar l’oferta i organització de la formació professional inicial i els ensenyaments de règim especial per facilitar itineraris formatius que permetin la formació al llarg de la vida.
.- Impulsar els sectors estratègics de l’economia catalana a través de centres integrats de FP, públics i privats, que donin resposta a les necessitats emergents d’aquests sectors i ajudin al seu arrelament a Catalunya.
.- Continuar amb la creació de centres integrats de formació professional en què en un mateix espai els alumnes i els treballadors puguin disposar d’oferta formativa adaptada a les seves necessitats. Al llarg de la legislatura, es posarà en marxa el Centre Integrat de Formació de l’Automòbil de Martorell.
.- Endegar el sistema català de reconeixement de l’experiència laboral per a facilitar a la població del nostre país la capitalització i certificació de les competències assolides al llarg de la vida professional de les persones.

diumenge, 18 de novembre del 2012

Eleccions 2012: propostes educatives del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

Les propostes educatives del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) per a les eleccions del proper dia 25 de novembre queden recollides a continuació.
.- Es comprometen a què no tornarà a baixar ni un exercici més el pressupost destinat a educació. Cada any creixerà el màxim que permeti la conjuntura econòmica, i serà la primera partida en retornar als nivells pressupostaris d’abans de la crisi.
.- Garantir beques i ajuts per a llars d'infants perquè cap família es quedi sense plaça.
.- Tornar a finançar amb 1.300€ cada plaça de llars d’infants municipals des del primer moment, i tornar a un finançament suficient arribant l’aportació als 1.800€ o més en aquelles situacions que ho requereixin.
.- Endegar un acord amb tots els sectors (directors, sindicats, AMPA) per tal d’establir entre tots la manera de passar aquesta època de crisi amb la menor afectació a l’educació.
.- Cal que els centres exerceixin la seva autonomia per trobar els espais d’estalvi i eficiència i no aplicar regles universals. Progressivament incrementar la plantilla de professors fins restablir les ràtios de professor/alumne de 2010.
.- Treballar per tornar a equiparar totes les escoles sostingudes amb fons públics.
.- Suprimir, ara que hi ha una sentència judicial que ho permet, els concerts amb les escoles que segreguen per sexes.
.- Donar compliment al compromís de creació de places per a infants amb necessitats educatives especials.
.- Incidir en la millora de l’èxit escolar duent a terme, entre altres, polítiques d’atenció a la diversitat i la represa dels Plans Educatius d’Entorn.
.- Eliminar les taxes de l’FP.
.- Proposar als joves aturats que tenen baixa o nul∙la formació un “Contracte per al
futur”, per tal que s’incorporin a la Formació Professional amb una beca o crèdit-salari.
.- Multiplicar el nombre de treballadors i treballadores que es formen a les empreses de Catalunya i aconseguir arribar a totes les categories professionals de les empreses.
.- Organitzar les polítiques laborals d’ocupació i qualificació per garantir que respecti les trajectòries vitals de les persones.
.- Promoure polítiques de formació específiques per a les persones treballadores dels sectors més afectats pels efectes de la crisi en altres sectors vinculats amb capacitat de creació de llocs de treball que ens ajudin a enfortir i modernitzar el nostre model productiu.
.- Incentivar la permanència de l’alumnat en l’ensenyament secundari postobligatori.
.- Garantir la qualificació de les persones en atur mitjançant la capitalització de la formació per l’ocupació, la gestió d’ofertes de feina basada en el sistema de qualificacions, i la construcció d’un sistema de reconeixement de l’experiència professional.
.- Estendre la formació en alternança més adaptada a les necessitats de les empreses i el territori i amb modalitats contractuals adequades.
.- Impulsar la transferència completa dels fons de formació dedicats prioritàriament a les persones ocupades a Catalunya, així com la gestió del programa de bonificacions a la contractació estable i a la formació contínua bonificada per a les empreses.
.- Impulsar una Llei Catalana de Formació Professional, que incorpori els elements definits en la Llei d’Educació de Catalunya, en especial aquells relatius a la formació per l’ocupació.
.- Apostar per les “competències clau”, augmentant significativament les capacitats lingüístiques, digitals i habilitats personals dels treballadors de Catalunya, en línia amb l’Estratègia Europea 2020.
.- Regular totes les actuacions que condueixen al reconeixement de les competències professionals i dels estudis no formals com a fórmula de creixement professional i de millora de la productivitat empresarial.
.- Flexibilitzar els estudis d’FP per acostar-se encara més a l’empresa a través de la implantació de més projectes innovadors FP.CAT i de la integració progressiva dels tres sistemes de formació professional.
.- Desenvolupar estratègies específiques de qualificació en sectors clau: biotecnologia, automoció, aeroespacial,...
.- Incentivar la posada en marxa de plans de formació contínua, coresponsabilitzant les persones treballadores i les empreses, que siguin transversals a totes les categories professionals, especialment per a empreses de més de 25 treballadors/es a Catalunya.
.- Afavorir l’experiència professional internacional, sobretot per a les persones joves, a través de l’increment de la mobilitat laboral que fomentarà la nova Oficina de Treball Internacional.

dissabte, 17 de novembre del 2012

Eleccions 2012: propostes educatives del Partit Popular Català (PPC)

Les propostes educatives del Partit Popular Català (PPC) per a les eleccions del proper dia 25 de novembre queden recollides a continuació.
.- Potenciar a escoles i instituts programes de simulació d’empreses i d’emprenedoria.
.- Fomentar l’ocupació parcial per part dels estudiants universitaris a través de la creació de la “Beca Universitària Compatible” (BUC), per la qual s’establiran convenis entre la Generalitat i empreses privades amb l’objectiu d’afavorir la inserció laboral dels estudiants en la seva etapa acadèmica.
.- Impulsar, a les escoles catalanes, l’ensenyament trilingüe, introduint progressivament l’anglès com a llengua vehicular conjuntament amb el català i el castellà.
.- Apostar per la Formació Professional Dual que asseguri una formació integral entre el centre de formació i l’empresa.
.- Establir per llei el reconeixement dels professors com a autoritat pública, per reforçar la seva autoritat a l’aula i per augmentar el reconeixement social de la seva tasca educativa. Elaborar un nou Estatut de la Funció Pública Docent en la qual s’estableixi un pla de carrera i incentius coherents amb l’esforç que es demana als professors.
.- Incrementar els centres d’educació especial per a alumnes amb necessitats educatives específiques que, per les seves característiques, necessiten una atenció especialitzada.
.- Lluitar contra el fracàs escolar avançant les actuacions en aquest àmbit a l’educació primària, establint uns majors controls en el procés d’aprenentatge de l’alumne amb especial èmfasi en les assignatures instrumentals bàsiques.

divendres, 16 de novembre del 2012

Eleccions 2012: propostes educatives d’Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA)

Les propostes educatives d’Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) per a les eleccions del proper dia 25 de novembre queden recollides a continuació.
El primer objectiu és garantir uns serveis públics educatius de qualitat, que redueixin les desigualtats i millorin la cohesió social, on tots els centres sostinguts amb fons públics tinguin els mateixos drets i obligacions i on no sigui possible la segregació per origen, sexe o per llengua.Prioritzar l’educació pública com a eix vertebrador del conjunt del sistema educatiu català i garantia de la seva funció social. Per asolir aquest objectiu proposen:
.- Vetllar per a què el desplegament de la LEC s’orienti atenent els principis d’equitat, igualtat i qualitat de l’educació pública i modificar aquells aspectes ambigus de la LEC que no garanteixen el caràcter de servei públic de l’educació.
.- Establir un Pla Plurianual de finançament públic que garanteixi destinar a l'educació un percentatge del PIB igual o superior a la mitjana del nostre entorn europeu (6,3 %). .- Assegurar una ràtio màxima de 25 alumnes a les aules d’Educació Infantil i Primària, de 30 alumnes a Educació Secundària i de 35 alumnes a Educació Postobligatòria.
.- Garantir el dret a l'educació i la igualtat d'oportunitats equiparant totes les hores lectives a tots els centres sostinguts amb fons públics, implantant el model d’Institut Escola en els centres públics, assolint la completa gratuïtat de l’educació en els nivells obligatoris, recuperant els programes d'atenció a la diversitat i d’educació intercultural, augmentant els programes d'adaptació curricular, de les aules d’acollida i de les Unitats de Suport a l'Educació Especial (USEE), dotant econòmicament les polítiques de distribució equilibrada dels alumnes amb necessitats educatives específiques en tots els centres sostinguts amb fons públics, recuperant la convocatòria de beques d'escolaritat a les escoles bressol i aportant la dotació econòmica suficient per a les beques menjador. Fixar un termini màxim de pagament de les beques per part de la Generalitat als centres educatius.
.- Revisar i racionalitzar la política de concerts educatius. Eliminar els concerts de les escoles que incompleixen els criteris i els deures del servei públic, especialment, els centres que segreguen per raó de sexe i els que apliquen quotes abusives cobrades sota l’aixopluc de fundacions. Congelació de l’adjudicació de nous concerts i obertura d’un procés de racionalització, a través de noves regles de joc que estableixin la funció dels centres sostinguts amb fons públics. Promoure els acords econòmics i contractes programa amb els sectors de l’escola concertada que mantenen la seva funció social i donen suport a les polítiques de distribució dels alumnes nouvinguts.
.- Reforçar la coeducació en l’àmbit escolar i en l’educació del lleure fomentant l'ús del llenguatge no sexista, educant en la prevenció de les violències i les relacions abusives vers les dones i en una sexualitat lliure i no homòfoba, desenvolupant programes d'educació física i esportiva mixtos no competitius i impulsant l'educació mixta obligatòria en els centres sostinguts amb fons públics.
.- Promoure l'actitud crítica, tant en l’àmbit educatiu com en la formació permanent, davant la realitat i els missatges dels mitjans de comunicació. Potenciar les experiències d'Aprenentatge Servei com a motivació al compromís social dels nostres joves a través de l'associacionisme i del treball comunitari.
.- Garantir la laïcitat de totes les escoles sostingudes amb fons públics. Separar les activitats curriculars de l’alumnat de l’educació religiosa, que s’hauria d’impartir fora de l’horari escolar i sempre amb caràcter voluntari.
.- Mantenir el català com a llengua vehicular de l’aprenentatge i el conjunt del model d’immersió lingüística.
El segon objectiu és millorar la qualitat, l'equitat i l'èxit escolar amb més recursos i més autonomia per als centres, amb innovació educativa i treball en xarxa amb l'entorn. Les propostes per aquest objectiu són:
.- Incrementar els titulats en l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) fins arribar al 85 % de la població, objectiu de la Unió Europea per a l’any 2020. Adequar l’ESO al seu veritable objectiu de superació de les competències bàsiques, impulsant la diversificació curricular i potenciant els equips docents de coordinació. Aconseguir una implicació més gran de les famílies en els processos de transició, impulsant polítiques de capacitació educativa dels pares i mares.
.- Aconseguir una escolarització més gran de l’educació postobligatòria, Batxillerat, Formació Professional de Grau mitjà i Educació Permanent. Incrementar les persones titulades en educació postobligatòria i disminuir l’abandonament escolar als 16 i 18 anys.
.- Aprofundir en la coordinació dels centres d’educació infantil, primària i secundària, per tal de garantir una coherència que asseguri a les famílies la continuïtat curricular i educativa, així com la relació entre els centres i les famílies.
.- Potenciar les Zones Educatives Rurals (ZER) i la creació de zones d’atenció educativa preferent,.
.- Dotar de més autonomia econòmica, organitzativa, curricular i de gestió educativa els centres docents. Incrementar els recursos humans, materials, organitzatius i pedagògics dels centres, així com de serveis i programes educatius per atendre els infants amb necessitats educatives especials i per garantir l’atenció a la diversitat i la integració. Impulsar la creació d’unitats escolars als hospitals dotats amb servei de pediatria. Promoure nous serveis de suport a la docència: personal d’administració als centres d’educació primària, manteniment informàtic, auxiliars de biblioteca…
.- Revaloritzar la funció dels docents i reconèixer l'especificitat del seu treball en cadascuna de les etapes educatives diferents. Estimular la renovació pedagògica millorant la formació inicial, contínua i d’idiomes del professorat.
.- Reconèixer i potenciar l'acció tutorial com a eina fonamental de millora de l’acció educativa més enllà de les parets del centre.
.- Potenciar la creació de xarxes educatives a l'entorn dels centres educatius. Obrir els centres al seu entorn, convertint-los en elements permeables de la dinàmica cultural, econòmica i social del seu barri o població.
.- Redactar un Pla Tecnològic Estratègic per a cada centre per aprofundir en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i fer-ne un ús educatiu millor.
.- Assumir l’objectiu del Decenni de les Nacions Unides de l’Educació per al Desenvolupament Sostenible (2005-2014).
.- Reconèixer el caràcter educatiu que tenen els espais de menjador, lleure i acollida en els centres docents, vetllant per la qualificació dels professionals que s’hi dediquen i l'accessibilitat de tothom i regulant les seves ràtios. Incrementar les polítiques d’equitat i els serveis complementaris per a alumnes amb més necessitats. Augmentar el pressupost per a serveis educatius complementaris: socialització de llibres i material escolar, sortides, programació d'activitats extraescolars, acollida i servei de menjador escolar. Recuperar la convocatòria de subvencions i d'ajuts a les AMPA.
El tercer objectiu és promoure l'educació al llarg de la vida. Garantir una oferta de qualitat i suficient en tots els nivells i etapes educatives. Impulsar una educació permanent, àmplia i flexible. Potenciar i prestigiar la Formació Professional. Aconseguir el reconeixement ple al dret a l'Educació en el Lleure. Les propostes per aquest objectiu són:
.- Remarcar el caràcter educatiu dels serveis d’atenció a la primera infància, en un marc global de polítiques públiques d'infància i família plenament integrades. Desenvolupar la xarxa d’escoles bressol de titularitat pública de Catalunya.
.- Fer accessible el servei d’escoles bressol al conjunt de la ciutadania tot recuperant el finançament de 1.800 euros per al manteniment de cada plaça.
.- Establir uns criteris mínims funcionals i de qualitat per a totes les escoles bressol de la xarxa pública.
.- Elaborar un mapa de centres que garanteixi una oferta equilibrada i pròxima al territori pel que fa als ensenyaments de règim especial —artístics, musicals i d'idiomes— per a tota la població.
.- Potenciar les escoles municipals de música i dansa que opten per un model pedagògic que prioritza la cohesió social, la pedagogia de grup, l’apropament dels aprenentatges artístics al conjunt de la població i que aposta per l’art com a instrument per millorar l’èxit escolar i recuperar el nivell de finançament dels alumnes de les escoles municipals de música als 600 euros per alumne.
.- Impulsar una relació i coordinació més gran entre l’ensenyament no reglat, l’obligatori, el superior professionalitzador i d’aquests amb els espais i grups de creació. Creació de l’Institut Superior de les Arts.
.- Ampliar la xarxa d’escoles oficials d’idiomes per millorar els coneixements i les competències de la població activa (ocupats i aturats) i per reforçar la formació dels estudiants universitaris i de cicles formatius, i de la població en general.
.- Aprofundir i desenvolupar el Pla d’Educació Inclusiva de Catalunya. Establir el Mapa de l’Educació Inclusiva, identificant i reforçant les escoles d’educació especial realment necessàries i reconvertint la resta en serveis de recursos específics.
.- Crear totes les Unitats de Suport a l’Educació Especial (USEE) que siguin necessàries en els centres ordinaris com a un bon instrument d’inclusió dels alumnes amb necessitats educatives específiques.
.- Coordinar amb les administracions locals i d'altres entitats els serveis d’atenció en totes les àrees necessàries (salut, benestar i treball) per tal de garantir igualtat d’oportunitats per a tothom.
.- Garantir un sistema de Formació Professional (FP) accessible a totes les persones (joves estudiants, adults ocupats o a l’atur) com a recurs de millora de la seva formació acadèmica, qualificació i ocupabilitat, ampliar l’oferta complementària de formació semipresencial i a distància i dotar de beques suficients.
.- Aprovar, per part del Govern, el III Pla General de la Formació Professional de Catalunya.
.- Planificar el sistema de Formació Professional i Qualificacions partint dels sistemes implicats (FP inicial, contínua i per l’ocupació), tenint en compte els objectius estratègics de país i amb la fita de doblar el percentatge de persones amb qualificació de nivell mitjà i superior a Catalunya.
.- Potenciar la creació dels Consells Municipals de la Formació Professional, amb la participació dels governs locals, els centres educatius, les empreses i els sindicats.
.- Promoure la integració funcional de l’FP (inicial, contínua i ocupacional) mitjançant un organisme coordinador de les accions desenvolupades pels departaments competents respectius.
.- Impulsar l’activitat de l’Institut Català de Qualificacions Professionals en el reconeixement de competències professionals adquirides en l’àmbit laboral i la seva acreditació.
.- Reforçar l’oferta dels Programes de Qualificació Professional Inicial com alternativa al fracàs escolar i a l’abandó prematur dels estudis per part de molts joves.
.- Potenciar el sistema dual en alternança treball-formació, prioritàriament en els CCFF de grau mig, especialment en aquelles professions menys demandades pels alumnes i amb una inserció laboral més gran.
.- Potenciar la relació entre els centres de formació i les empreses, impulsant sistemes d’aprenentatge basats en l’alternança formació-treball.
.- Crear un Sistema d’Informació i Orientació que integri totes les dades globals i territorials d’oferta formativa i les de l’Observatori del Treball, que permeti orientar sobre el millor itinerari formatiu de les persones i estigui al servei dels instituts i, especialment, dels centres de formació de persones adultes.
.- Incentivar la igualtat d’oportunitats de les dones en l’accés i presència a la formació de les diferents famílies professionals.
.- Impulsar l’elaboració d’una Llei d’educació permanent i de formació al llarg de la vida que garanteixi l’obtenció de les competències bàsiques per a tota la població.
.- Elaborar el Mapa de l’Educació Permanent i elaborar Plans Locals d’Educació Permanent com a instruments de coordinació al territori.
.- Augmentar l’oferta educativa dels centres i aules de formació de persones adultes.
.- Promoure la creació d’un organisme coordinador de tota l’educació al llarg de la vida.
.- Incorporar l’Educació en el Lleure i les activitats més enllà de l’horari lectiu en el nucli de l’estratègia educativa.
.- Garantir l’equitat i l’accés a l’Educació en el Lleure i a les activitats més enllà de l’horari lectiu.
.- Reconèixer i donar suport a les entitats d’Educació en el Lleure.
El quart objectiu és Impulsar la participació de la comunitat educativa i la coresponsabilitat dels diferents agents socials que permeti fer de l'educació un objectiu compartit i una eina bàsica del desenvolupament i la cohesió social. Aconseguir una administració educativa descentralitzada i més eficient. Les propostes per aquest objectiu són:
.- Els ajuntaments han de ser plenament reconeguts com a administració educativa. Dotar l’administració local d’un marc comú amb més competències de gestió i de planificació amb els recursos corresponents.
.- Recuperar les zones educatives previstes al Pacte Nacional per l’Educació i la LEC com espais de descentralització i desconcentració dels Serveis Territorials.
.- Motivar els diversos centres públics de cada zona educativa a convertir-se en el referent educatiu principal de la seva zona.
.- Ampliar les competències, recuperar el finançament i potenciar l’extensió de les Oficines Municipals d’Escolarització (OME). Redactar un nou decret d’admissió.
.- Promoure Projectes Educatius de Ciutat (PEC.
.- Promoure la participació de les AMPA en la vida dels centres docents. Promoure els permisos retribuïts en el món laboral per assistència a tutories i Consells Escolars.
.- Reconèixer els drets de l’alumnat que permetin participar en la gestió dels centres i facilitin els mitjans necessaris per organitzar-se i expressar¬se.
.- Impulsar mesures per tal d’implicar el professorat en el procés de canvi i millora de l’educació.
.- Descentralitzar la formació del professorat i vincular-la al desenvolupament i creixement dels plans de centre i de zona, així com a la demanda específica del professorat.
.- Revisar el funcionament dels Consells Escolars de centre, territorials, municipals i de Catalunya, promovent-ne la participació activa.
.- Un model d’inspecció que assessori i orienti el desenvolupament dels projectes educatius dels centres i avaluï, amb el conjunt del professorat, el resultat de la seva aplicació.
.- Revisar la composició del Consell Escolar de Catalunya, augmentant-ne la presència de sectors directament representants dels diferents agents educatius (alumnat, pares i mares i professorat) i disminuir-ne la presència de l'Administració.

dijous, 15 de novembre del 2012

Concurs escolar 2012-13 "Entrena't bé per al consum responsable" (Consumòpolis 8)

Referència: DOGC núm. 6254 (15/11/2012)
Departament: Empresa i Ocupació
RESOLUCIÓ EMO/2441/2012, de 10 d'octubre, per la qual es fa pública la convocatòria i s'aproven les bases per a la concessió dels premis de la fase autonòmica del concurs escolar 2012-2013 "Entrena't bé per al consum responsable" (Consumòpolis 8).


dimecres, 14 de novembre del 2012

Eleccions 2012: propostes educatives d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

Les propostes educatives d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) per a les eleccions del proper dia 25 de novembre queden recollides a continuació.
.- Assegurar l’èxit educatiu de tothom, posant fre a les retallades pressupostàries aplicades sense cap mena de criteri.
.- Començar a construir el que ha de ser un sistema educatiu propi que respongui en els seus continguts i organització a la realitat i a les necessitats de la societat catalana actual.
.- Oposar-se amb fermesa a les intencions del govern de l’Estat. Una oposició que haurà d'emparar legislativament, si fos necessari, la desobediència de la comunitat educativa a les mesures centralitzadores.
.- Cal un nou Pacte Social i Educatiu que estableixi quines hauran de ser les prioritats d’un sistema educatiu propi.
.- El model d’escola catalana, inclusiva i compensadora de les desigualtats socials, continua sent per a Esquerra Republicana l’eix bàsic que ha d’orientar la política educativa dels propers anys.
.- Estendre la immersió lingüística a totes les etapes educatives obligatòries i assegurar l’ús de la llengua catalana, especialment a la secundària, com a llengua vehicular de l’ensenyament.
.- Un nou Pacte Nacional per a l’Educació, que sigui la base d’una futura Llei d’Educació Catalana que organitzi el nou sistema educatiu català sense cap condicionant de la legislació espanyola.
.- El servei públic educatiu haurà d’assegurar l’equitat per a tot l’alumnat i, en conseqüència, la nova administració educativa haurà d'impulsar les mesures necessàries que facin possible, en l’àmbit escolar, la compensació de les desigualtats inicials.
.- L’assoliment de l’èxit educatiu per a tothom, entenent com a èxit la suma de l’èxit acadèmic, l’èxit personal, l’èxit social i l’èxit professional.
.- Incrementar la coresponsabilitat entre els centres educatius i l’Administració Pública amb els objectius d’èxit.
.- Dotar els centres d’una gran autonomia. Autonomia per decidir l’organització interna que més s’adeqüi al seu projecte educatiu, per decidir els continguts i els horaris de les matèries que més s’ajustin a les necessitats de l’alumnat i autonomia per intervenir, mitjançant la direcció, en la selecció del professorat del centre.
.- Incorporar una política de recursos humans que millori la formació inicial, l’accés, la carrera docent i l’avaluació, tot i respectant unes condicions laborals dignes.
.- Reforçar tots els acords de coresponsabilitat i explicitar i formalitzar un pacte de confiança, entre tots els agents de la comunitat educativa, i un projecte operatiu de treball en xarxa.
.- Les famílies, en tota la diversitat de la seva expressió, són les primeres responsables de l’educació dels seus fills i filles.
.- Potenciar la FP com a objectiu de país.
.- Orientació, tant adreçada a joves com a persones adultes, per descobrir la pròpia vocació i ajudar a trobar els àmbits professionals amb més futur a curt, mitjà i llarg termini.
.- Acomodar l’oferta formativa, no només a la demanda de formació, sinó també a les perspectives d’ocupació.
.- Potenciar la formació de les persones adultes amb l’objectiu d’incrementar la seva qualificació acadèmica i professional i millorar la seva ocupabilitat.
.- Potenciar l'Institut Obert de Catalunya incrementant la seva oferta formativa, amb l'objectiu de donar resposta a les persones que no poden seguir una formació presencial.
.- Especialitzar els centres de formació professional, implantant de forma generalitzada un model de formació professional integrada per tal de donar resposta a la formació inicial, a la continuada, a l’acreditació de les competències professionals i a la transferència tecnològica, i flexibilitzar l’oferta per tal de donar resposta tant a joves que inicien la seva formació com a persones treballadors en actiu i persones aturades.
.- Potenciar l’establiment de convenis amb les empreses per fer-les partícips de la formació en alternança de l’alumnat i de la formació continuada del professorat en els aspectes tecnològics que cada sector incorpora.
.- Regular l’acreditació professional necessària per ocupar els diferents llocs de treball, amb l’objectiu de millorar la qualitat del treball de les persones, incrementar la productivitat i guanyar en la realització personal i l’autoestima de les persones ocupades.
.- Tota l’escola ha de ser inclusiva, és a dir, ha d’oferir les oportunitats per assolir els millors resultats possibles a tothom. En aquest sentit, proposen un Servei d’Educació de Catalunya on, en base a la pluralitat i la llibertat d’opcions educatives, tots els centres sostinguts amb fons públics col•laborin en l’assoliment d’una escolaritat equilibrada de tot l’alumnat, la qualitat educativa i la cohesió social.
.- Tendir a una progressiva restitució de la sisena hora a la pública i dels contractes programa a l’escola concertada, així com dels instituts escola.
.- Promoure iniciatives legislatives per tal de suspendre els processos de desnonament quan les famílies afectades tinguin fills en edat escolar.
.- Prioritzar l’atorgament de beques de menjador en situacions de pobresa escolar i redefinir els programes de reutilització de llibres de text per tal que suposin un estalvi a les famílies.
.- Tendir a la generalització de l’atenció dels infants de 0 a 3 anys i les seves famílies, diversificant l’oferta educativa en funció de les seves necessitats i fent especial atenció a les zones desafavorides i a les zones rurals.
.- Optimitzar els recursos per a la detecció precoç de necessitats educatives especials, així com dels diversos talents, per tal de posar en joc els recursos pedagògics adaptats a cada persona.
.- Formar el professorat, tant en els nivells inicials com en la formació permanent, en diverses metodologies i recursos d’atenció a la diversitat, tot promovent l’estudi de casos i el coneixement de les bones pràctiques.
.- Dotar l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de funcions d’avaluació pedagògica del procés, que permetin dissenyar formacions ajustades a les necessitats dels equips docents.
.- Incentivar, en el desplegament de l’autonomia de centres, el disseny de Plans de diversitat en els centres, que prevegin l’ús de recursos contextualitzats (USEE, psicopedagogs, etc.), la formació dels professionals corresponents i la relació amb les famílies, i dotar els centres amb el pressupost adequat per dur-los a terme.
.- Promoure ràtios i formes d’organització que facilitin l’atenció a tot l’alumnat en diverses formes d’agrupament: individualment, en grups petits i en gran grup. Reduir al mínim imprescindible l’atenció segregada a l’alumnat amb necessitats específiques.
.- Reduir el currículum prescriptiu, tot definint de forma participativa una cultura comuna desitjable per a tota la ciutadania.
.- Incrementar en tots els nivells el percentatge de dedicació dels tutors i tutores al seu grup de referència, per tal d’acompanyar de forma adequada el procés d’aprenentatge de cada alumne.
.- Reforçar els recursos de suport extern als centres, possibilitant la reducció del nombre de centres atesos per cadascun i la coordinació entre els diversos professionals.
.- Reprendre els plans educatius d’entorn i donar suport a iniciatives similars, que prevegin la dimensió de desenvolupament comunitari de l’educació.
.- Promoure la recerca, les publicacions i l’intercanvi professional relacionat amb la comprensibilitat i la inclusió de l’educació.
.- Integrar l’ús dels recursos digitals a l’aula com a oportunitat per a promoure el canvi metodològic que permeti assolir les competències que el món actual reclama.
.- Ajustar l'enfocament d’estratègies orientades a la cultura com a disciplina globalitzadora del fet social, cultural i artístic per complir amb els objectius que ens requereix el món contemporani.

dimarts, 13 de novembre del 2012

Eleccions 2012: propostes educatives de Ciutadans (C’s)

Les propostes educatives de Ciutadans (C’s) per a les eleccions del proper dia 25 de novembre queden recollides a continuació.
Ciutadans aposta per una escola pública de qualitat, trilingüe i aconfessional en la qual la cultura de l’esforç, dels valors i del mèrit siguin els pilars del sistema educatiu i que tingui com objectius principals buscar l’excel•lència educativa i l’afavoriment de la promoció social. Per tot això proposen:
.- Revisar la LEC y adaptar-la a la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut de 2006 i a les subsegüents del Tribunal Suprem o del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en matèria d’educació.
.- Educació trilingüe unint alumnes i llengües a l’aula facilitant un bon coneixement del català, el castellà i una llengua extranjera (preferiblement l’anglès). Repartint el temps en un 40% per al català i el castellà i un 20% per a la llengua estrangera.
.- Més inversió i més qualitat fins a situar-se a la mitja europea, prioritzant l’escola pública amb la finalitat d’augmentar-ne la qualitat i eliminar els barracons.
.- Amortització de continguts a tota Espanya defensant l’harmonització dels continguts educatius a tota Espanya.
.- Disminuir el fracàs escolar reforçant l’autoritat dels docents i el valor de l’esforç en l’aprenentatge així com el compliment de les normes de convivència dels centres, potenciant el desenvolupament de les capacitats individuals. Oferint a aquells alumnes que mostrin un nivell més baix una atenció individualitzada per a afavorir la interiorització de dits aprenentatges. Reforçant els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) per a millorar la capacitació professional dels alumnes amb risc d’abandonament escolar, establint un tutor personal que orienti als alumnes amb baix rendiment escolar en el seu procés educatiu individual i potenciant l’esport com a recurs per la millora d’hàbits i comportaments en alumnes amb risc de fracàs escolar.
.- Educació inclusiva on cada alumne rebi l’atenció que necessiti a cada fase formativa. Es dedicaran recursos humans i materials per a aquells alumnes amb necessitats educatives específiques.
.- Sisena hora d’escolarització diàries als alumnes de centres públics.
.- Educació infantil donar un abast universal i gratuït a l’etapa de 0 a 3 anys.
.- Educació secundària: adaptar mesures per a millorar les condicions del cos docent de l’educació secundària; fomentar mesures per a la consolidació i extensió de l’horari compactat i fomentant les classes de 50 minuts. Establir itineraris curriculars flexibles i fomentar l’autonomia econòmica de les escoles i els instituts. Establir més controls per tal d’evitar que l’escola concertada seleccioni el seu alumnat i potenciar les qualitats individuals de l’estudiant.
.- Formació Professional: potenciar-la com a instrument indispensable per a la inserció dels joves al mercat laboral a través de la formació. Impulsar l’FP dual per a afavorir la reactivació econòmica, fomentant la col·laboració entre empreses i centres formatius i incrementant el catàleg de titulacions pròpies, per tal que l’alumne compagini la formació amb l’activitat productiva relacionada. Afavorir l’entrada als cicles d’FP de grau mitjà mitjançant cursos preparatoris i suports específics, per a aconseguir recuperar una gran part d’aquest 30% d’alumnes que abandonen prematurament el sistema educatiu. Dotar de finançament suficient un nou pla d’FP i integrar els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI), la formació contínua i la reglada. Per últim incrementar l’oferta d’FP reglada a distància mitjançant l’Institut Obert de Catalunya (IOC).
.- Batxillerat nocturn i a distància: garantir el nombre de places suficients.
.- Mobilitat estudiantil: impulsar un programa d’intercanvi entre estudiants de secundària catalans i de la resta d’Espanya.
.- Immigrats acabats d’arribar: rebuig als espais de benvinguda educativa i promoure les aules d’acollina sense que això comporti un adoctrinament identitari i mitjançant l’atenció personalitzada dins de l’aula.

dilluns, 12 de novembre del 2012

Eleccions 2012: propostes educatives de Solidaritat Catalana per la Independència (SI)

Les propostes educatives de Solidaritat Catalana per la Independència (SI) per a les eleccions del proper dia 25 de novembre queden recollides a continuació.
En els propers anys, Solidaritat Catalana per la Independència creu que l’educació ha de ser una prioritat d’Estat. De l’educació depèn en gran part el futur d’un país i el benestar de les persones, i Catalunya ha de poder triar el model educatiu que cregui més adient per a aconseguir una societat més pròspera i un futur millor per a tots els catalans.
Solidaritat Catalana per la Independència aposta per un model educatiu i pedagògic que tingui com a fita la formació de persones crítiques amb el món que els envolta i que fomenti i valori el treball i l’esforç.
Pel que fa a l’apartat de llengua i escola Solidaritat Catalana per la Independència proposa:
.- Que el català sigui l’única llengua vehicular de tot el sistema educatiu.
.- Impulsar i defensar les lleis i normes necessàries per a protegir el català i la immersió lingüística.
.- Oposar-se amb fermesa i amb totes les eines al seu abast al projecte de llei del ministre Wert (LOMCE).
.- Augmentar l’assignatura de llengua catalana i literatura en el currículum de batxillerat de dues a tres hores lectives setmanals.
.- La disposició d’intèrprets de LSC (Llengua de Signes Catalana) i professionals d’atenció a l’alumnat sord a jornada completa a les aules on hi hagi alumnes que opten per la modalitat educativa bilingüe de LSC i llengua catalana oral.
La Història de Catalunya per a Solidaritat Catalana per la Independència ha estat sempre negada i ha estat interpretada en clau espanyola. És per això que proposen:
.- Valoritzar, a les aules, els escriptors, els polítics, els artistes i els intel•lectuals que han anat teixint el cos social, cultural i històric de Catalunya.
.- Donar suport a totes les iniciatives dels centres que vagin en la línia d’explicar la història de Catalunya, fins i tot superant el marc legal vigent.
.- Promoure, a través de l’acció parlamentària, la recuperació, a les aules, de la memòria històrica i que quedi reflectida en els continguts curriculars.
Solidaritat Catalana per la Independència creu que a cultura catalana és tractada als centres educatius d’una manera anecdòtica i folclòrica. Creu que l’escola catalana està cada vegada més despersonalitzada i no s’ha recuperat de la repressió cultural que va patir i que continua patint. Per això proposa:
.- Promoure la integració cultural catalana a través de la incorporació de les tradicions catalanes a tot el currículum (dansa, música, rondalles, castellers, festes…).
Solidaritat catalana per la Independència vol que les circumstàncies econòmiques, socials, culturals o físiques de la ciutadania no excloguin ningú del dret a rebre una educació digna i de qualitat. I fins que no s’assoleixi la independència es compromet a treballar per la millora de les condicions de l’escola concertada amb la finalitat expressa que aquesta pugui assumir l’obligació de descarregar l’ensenyament públic. I s’oposen a una escola pública cada vegada més degradada i marginal. Les seves propostes són:
.- Promoure el dret d’elecció de les famílies a triar el projecte educatiu més adient pels seus fills i lluitar perquè aquest dret no sigui patrimoni exclusiu dels sectors socials i econòmics més afavorits.
.- Que l’ensenyament públic gaudeixi d’un ventall divers de projectes educatius i pedagògics per garantir el dret d’elecció dels pares i mares.
.- Promoure models educatius racionals i científics, laics, catalans i de qualitat, que garanteixin la cohesió social i la igualtat de sexes.
.- Implementar la sisena hora generalitzada a tota l’escola pública per tal d’equiparar el nombre d’hores lectives amb l’escola privada.
.- Contra la tendència actual a augmentar les ràtios d’alumnes per aula, proposen que es redueixin a 20 alumnes per aula a l’ ESO, i 25 al Batxillerat.
.- L’accés gratuït als materials educatius no fungibles com poden ser els llibres de text i els ordinadors dels alumnes.
.- Transport públic escolar dins i entre poblacions.
.- Desaparició de barracons i construcció de centres nous.
.- Augment del nombre de beques d’estudi, de menjador i de material en totes les etapes educatives.
.- Contractar el personal docent i de suport necessari i de professionals per a tractar la diversitat de l’alumnat (psicopedagogs, vetlladors, auxiliars...).
.- No utilitzar criteris pressupostaris per a dissenyar el mapa escolar i, per tant, evitar que es tanquin centres que ja funcionen.
.- Que els centres puguin gaudir de l’autonomia necessària per a desenvolupar plans educatius d’acord amb el seu entorn sòciocultural
.- Retirar el cost per l’ús escolar de les carmanyoles dels alumnes que porten el dinar de casa.
.- Fi de les retallades en les despeses de funcionament en l’ensenyament públic, compensació per les retallades ja verificades en el passat, i augment de les assignacions, equivalent com a mínim a l’ IPC acumulat, i als costos que generi la política de recuperació de la qualitat de l’ensenyament públic.
.- Cobriment de les substitucions l’endemà mateix de la comunicació de la seva existència i eliminar la discriminació salarial i laboral que pateixen els substituts a l’hora de fer la feina del docent substituït.
.- Fi de l’augment de l’horari laboral imposat al personal docent i retorn al sistema de 18 hores lectives i 24 d’horari fix.
.- Restabliment de la xarxa de Batxillerats Nocturns.
.- Inici d’un procés per a la necessària reactivació econòmica del sector i del professors, i repartir de manera equitativa, els costos que hom consideri imprescindible assumir.
.- L’establiment d’un sistema que permeti un accés ràpid i generalitzat a l’estabilitat laboral del col•lectiu nombrós d’interins.
Solidaritat Catalana per la Independència creu que una educació de qualitat i d’excel•lència és aquella que està preparada pedagògicament i en recursos per a integrar totes les persones d’una societat; alumnes amb necessitats educatives específiques, ja siguin motivades per mancances físiques, psíquiques o socials, com també per sobre dotació intel•lectual. Entenen per excel•lència que cada alumne pugui potenciar totes les seves capacitats al màxim i desenvolupar-les. Integració i excel•lència són termes, per tant, que es complementen. Per això la família i l’escola han de treballar plegades i proposa:
.- Impulsar la creació d’escoles de pares i mares en els centres escolars.
.- Fomentar el paper de les AMPES en el centres.
.- Valoritzar la funció social i educativa de les escoles bressol i llars d’infants i els seus professionals i posar-les a l’abast real i econòmic de tota la ciutadania.
.- Valoritzar els estudis de música, dansa, artístics i de l’esport.
.- Vetllar per la sustentació de les escoles rurals i el seu acompanyament.
.- Retirar les subvencions a les escoles que segreguen l’alumnat en funció del gènere.
.- Avenç en la gestió democràtica dels centres.

divendres, 9 de novembre del 2012

Proves per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i el títol de graduat en educació secundària obligatòria per a més grans de 18 anys 2012

Referència: DOGC núm. 6250 (09/11/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2360/2012, de 6 de novembre, de modificació de la Resolució ENS/480/2012, de 8 de març, per la qual es convoquen les proves lliures per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria per a persones de més de 18 anys, corresponents a l'any 2012.
Enllaç: convocatòria.

dimecres, 7 de novembre del 2012

Proves per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi i avançat dels ensenyaments que imparteixen les escoles oficials d'idiomes 2012-13

Referència: DOGC núm. 6248 (07/11/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2304/2012, de 29 d'octubre, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2012-2013 per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes.
Enllaç: convocatòria.

dimarts, 30 d’octubre del 2012

Programes de Qualificació Professional Inicial 2012-13

Referència: DOGC núm. 6243 (30/10/2012)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/329/2012, de 24 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments, per al desenvolupament de Programes de Qualificació Professional Inicial, i s'obre la convocatòria pública per al curs 2012-2013.

dimecres, 24 d’octubre del 2012

Currículum del cicle formatiu de grau mitjà de forneria, pastisseria i confiteria

Referència: DOGC núm. 6236 (19/10/2012)
Departament: Ensenyament
DECRET 126/2012, de 16 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de forneria, pastisseria i confiteria.
Enllaç: currículum.

dimarts, 23 d’octubre del 2012

Currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'instal•lacions elèctriques i automàtiques

Referència: DOGC núm. 6234 (17/10/2012)
Departament: Ensenyament
DECRET 125/2012, de 9 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'instal•lacions elèctriques i automàtiques.
Enllaç: currículum.

dilluns, 22 d’octubre del 2012

Currículum del cicle formatiu de grau mitjà de farmàcia i parafarmàcia

Referència: DOGC núm. 6234 (17/10/2012)
Departament: Ensenyament
DECRET 124/2012, de 9 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de farmàcia i parafarmàcia.
Enllaç: currículum.

diumenge, 21 d’octubre del 2012

Currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'emergències sanitàries

Referència: DOGC núm. 6234 (17/10/2012)
Departament: Ensenyament
DECRET 123/2012, de 9 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'emergències sanitàries.
Enllaç: currículum.

dissabte, 20 d’octubre del 2012

Procediment per a l'obertura de centres educatius privats

Referència: DOGC núm. 6233 (16/10/2012)
Departament: Ensenyament
DECRET 122/2012, de 9 d'octubre, del procediment d'autorització i de comunicació prèvia per a l'obertura de centres educatius privats.
Enllaç: procediment.

divendres, 19 d’octubre del 2012

Bases i convocatòria d'un programa d'emprenedoria i de qualificació professional adreçat a joves menors de 30 anys en atur 2012

Referència: DOGC núm. 6235 (18/10/2012)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/310/2012, d'1 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament d'un programa específic d'emprenedoria i de qualificació professional, adreçat prioritàriament a joves menors de 30 anys en situació d'atur, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria de 2012.

dijous, 18 d’octubre del 2012

Bases i convocatòria de diversos programes de subvenció adreçats a centres educatius privats 2012-13

Referència: DOGC núm. 6235 (18/10/2012)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/309/2012, de 5 d'octubre, per la qual s'aproven les bases generals i les bases específiques de diversos programes de subvenció adreçats a centres educatius privats, i s'obre la convocatòria pública corresponent al curs acadèmic 2012-2013.
Programa A: Subvencions destinades a l’escolarització d’infants de zero a tres anys.
Programa B: Subvencions destinades al finançament de despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius concertats d’educació especial.
Enllaç: bases i convocatòria.

dimecres, 17 d’octubre del 2012

Currículum del cicle formatiu de grau mitjà de mecanització

Referència: DOGC núm. 6233 (16/10/2012)
Departament: Ensenyament
DECRET 119/2012, de 9 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de mecanització.
Enllaç: currículum.

dimarts, 16 d’octubre del 2012

Currículum del cicle formatiu de grau superior de laboratori d'anàlisi i de control de qualitat

Referència: DOGC núm. 6232 (15/10/2012)
Departament: Ensenyament
DECRET 121/2012, de 9 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de laboratori d'anàlisi i de control de qualitat.
Enllaç: currículum.

dilluns, 15 d’octubre del 2012

Currículum del cicle formatiu de grau superior de desenvolupament de projectes d'instal•lacions tèrmiques i de fluids

Referència: DOGC núm. 6232 (15/10/2012)
Departament: Ensenyament
DECRET 120/2012, de 9 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de desenvolupament de projectes d'instal•lacions tèrmiques i de fluids.
Enllaç: currículum.

divendres, 12 d’octubre del 2012

Currículum del cicle formatiu de grau superior de química industrial

Referència: DOGC núm. 6231 (11/10/2012)
Departament: Ensenyament
DECRET 115/2012, de 9 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de química industrial.
Enllaç: currículum.

dijous, 11 d’octubre del 2012

Currículum del cicle formatiu de grau superior d'audiologia protètica

Referència: DOGC núm. 6231 (11/10/2012)
Departament: Ensenyament
DECRET 114/2012, de 9 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'audiologia protètica.
Enllaç: currículum.

dilluns, 8 d’octubre del 2012

Currículum del cicle formatiu de grau mitjà de soldadura i caldereria

Referència: DOGC núm. 6228 (08/10/2012)
Departament: Ensenyament
DECRET 112/2012, de 2 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de soldadura i caldereria.
Enllaç: currículum.

divendres, 5 d’octubre del 2012

Currículum del cicle formatiu de grau mitjà de planta química

Referència: DOGC núm. 6227 (05/10/2012)
Departament: Ensenyament
DECRET 109/2012, de 2 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de planta química.
Enllaç: currículum.

dimecres, 26 de setembre del 2012

Organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial

Referència: DOGC núm. 6220 (26/09/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1891/2012, de 23 d'agost, d'organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.
Enllaç: organització.

dimecres, 5 de setembre del 2012

Accions d'orientació i acompanyament a la inserció

Referència: DOGC núm. 6207 (05/09/2012)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/250/2012, de 28 d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores i s'obre la convocatòria per a l'any 2012 per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció de la xarxa d'orientació per a l'ocupació.

dilluns, 3 de setembre del 2012

Requisits per a les activitats de formació permanent adreçades al professorat

Referència: DOGC núm. 6205 (03/09/2012)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/248/2012, de 20 d'agost, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d'ensenyament no universitari.
Enllaç: requisits.

dijous, 2 d’agost del 2012

Adequació de les mesures de reducció retributives

Referència: DOGC núm. 6184 (02/08/2012)
Departament: Ensenyament
ACORD GOV/80/2012, de 30 de juliol, d'adequació de les mesures de reducció retributives dels acords del Govern de 27 de març de 2012 i de 19 de juny de 2012.
Enllaç: acord.

dijous, 26 de juliol del 2012

“Tu Orientador” es el Foro de ESERP para ayudar a los estudiantes

ESERP Business School nos transmite la siguiente información: ESERP crea un foro en Twitter moderado por un orientador cualificado para ayudar a los estudiantes con las dudas sobre su futuro educativo y profesional
La escuela de negocios ESERP trabaja en su día a día para dar los mejores servicios a sus alumnos y atender a sus necesidades educativas, en los últimos tiempos el profesorado de ESERP se ha hecho eco de la falta de orientación que tienen tanto los estudiantes como sus padres a la hora de decantarse por una carrera o máster superior.
Atendiendo a esta demanda creciente y siguiendo la línea de la innovación con las nuevas tecnologías y las redes sociales, ESERP lanza “Tu orientador”, una acción que abre un foro de ESERP en Twitter (https://twitter.com/ESERP_) en el que alumnos y padres pueden tener un encuentro con un orientador capacitado en tiempo real. En esta acción ESERP ofrecerá los servicios de un orientador para atender cualquier duda relacionada con educación y estudios que tengan sus seguidores. El foro ESERP en Twitter tiene por objetivo responder las dudas y cuestiones acerca de educación, carreras, másters y estudios en general que preocupen tanto a los alumnos de ESERP como a cualquier otro alumno.
Aunque la acción tendrá repercusión en el Facebook de ESERP y en su red social, se ha elegido Twitter como herramienta principal porque como sabemos esta red social se caracteriza por su velocidad, versatilidad e inmediatez, proporcionando así respuestas inmediatas y precisas.
El funcionamiento del Foro ESERP es sencillo, los alumnos o padres que quieran participar simplemente tienen que hacer su pregunta con el hashtag #orientadoreserp, este recurso permite a su vez seguir las preguntas y respuestas a través de este mismo hashtag. A partir de aquí el orientador responderá una por una a cada duda.
El horario establecido para el #orientadoreserp será martes y jueves de 11 a 13 horas, las preguntas más interesantes y más populares se recopilarán en el Facebook (https://www.facebook.com/ESERP.BUSINESS) de ESERP.
Sobre ESERP Business School: con una trayectoria ligada a la excelencia, ESERP se ha consolidado tras 25 años como una de las escuelas de negocios de mayor prestigio en nuestro país, con cuatro de sus másteres catalogados entre los cinco mejores de su área en 2011 (según ranking de El Mundo). El centro cuenta con sedes propias en Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca y está oficialmente autorizado para impartir enseñanza de nivel universitario, como carreras universitarias, postgrados y másters online y presenciales. ESERP tiene una gran vocación internacional y cuenta con acuerdos con diferentes universidades internacionales como la Staffordshire University (Reino Unido) o la Facultad de Ciencias Aplicadas de Schmalkalden (Alemania).

dilluns, 16 de juliol del 2012

Bases reguladores, convocatòria i desenvolupament del subsistema de formació professional adreçada a treballadors ocupats 2012

Referència: DOGC núm. 6171 (16/07/2012)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/212/2012, de 13 de juliol, per la qual es regula el desenvolupament del subsistema de formació professional per a l'ocupació en matèria de formació d'oferta adreçada prioritàriament a treballadors/ores ocupats/ades, s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament, i s'obre la convocatòria de 2012.

dimecres, 11 de juliol del 2012

Cursos nivell C-1 d'alemany, d'anglès i de francès i relació de les escoles oficials d'idiomes que els imparteixen

Referència: DOGC núm. 6168 (11/07/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1365/2012, de 20 de juny, per la qual s'organitzen els cursos d'actualització i especialització equivalents al nivell C-1 per al perfeccionament de competències en els estudis d'alemany, d'anglès i de francès, i s'estableixen les escoles oficials d'idiomes que els imparteixen.

dijous, 28 de juny del 2012

Cursos per a l'accés als cicles de graus mitjà i superior

Referència: DOGC núm. 6158 (27/06/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s'organitza el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior.
Enllaç: organització.

dimecres, 27 de juny del 2012

Modificació mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari 2012-15

Referència: DOGC núm. 6158 (27/06/2012)
Departament: Ensenyament
ACORD GOV/60/2012, de 26 de juny, pel qual es modifiquen l'Acord GOV/71/2011, de 10 de maig, i l'Acord GOV/29/2012, de 27 de març, pels quals s'adopten mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2012-2015.
Enllaç: modificació.

dimarts, 26 de juny del 2012

Bases i convocatòria estades formatives en altres països 2012

Referència: DOGC núm. 6156 (25/06/2012)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/172/2012, de 19 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius per tal que grups d'alumnes d'ensenyaments professionals realitzin estades formatives en empreses o institucions d'altres països, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2012.

dilluns, 25 de juny del 2012

Programes de qualificació professional 2012-13

Referència: DOGC núm. 6156 (25/06/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1222/2012, de 5 de juny, per la qual s'obre convocatòria pública per autoritzar establiments a impartir programes de qualificació professional el curs escolar 2012-2013.
Enllaç: convocatòria.

dissabte, 23 de juny del 2012

Criteris formació i convocatòria de les proves d'accés als cicles 2012-13

Referència: DOGC núm. 6155 (22/06/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1206/2012, de 13 de juny, per la qual s'estableixen els criteris de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius durant el curs 2012-2013, es fa publicitat dels centres de formació de persones adultes que l'imparteixen, i s'obre la convocatòria del procés d'autorització i increment d'aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d'Ensenyament.

divendres, 22 de juny del 2012

Organització de la formació en alternança

Referència: DOGC núm. 6155 (22/06/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1204/2012, de 25 de maig, d'organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial.
Enllaç: organització.

dijous, 21 de juny del 2012

Mesures excepcionals de reducció al personal del sector privat concertat 2012

Referència: DOGC núm. 6154 (21/06/2012)
Departament: Ensenyament
ACORD GOV/59/2012, de 19 de juny, pel qual s'adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l'exercici pressupostari de 2012 d'aplicació al personal del sector educatiu privat concertat que percep les seves retribucions a través del pagament delegat i s'adequa l'Acord de Govern de 27 de març de 2012.
Enllaç: acord.

dilluns, 18 de juny del 2012

Proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles 2012

Referència: DOGC núm. 6151 (18/06/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1157/2012, de 8 de juny, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial, corresponents a l'any 2012.

dijous, 14 de juny del 2012

Calendari escolar 2012-13

Referència: DOGC núm. 6149 (14/06/2012)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/151/2012, de 5 de juny, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2012-2013 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.
Enllaç: calendari.

dijous, 24 de maig del 2012

Modificació de l'ordenació dels ensenyaments de l'ESO

Referència: DOGC núm. 6135 (24/05/2012)
Departament: Ensenyament
DECRET 51/2012, de 22 de maig, de modificació del Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.
Enllaç: modificació.

dijous, 17 de maig del 2012

Modificacions normes de preinscripció i matrícula per al curs 2012-13

Referència: DOGC núm. 6130 (17/05/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/907/2012, de 8 de maig, per la qual es modifiquen l'annex 1 i l'annex 5 de la Resolució ENS/315/2012, de 23 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2012-2013.

dilluns, 7 de maig del 2012

Proves d'accés per a tècnic d'esport i tècnic superior esportiu i pels nivells 1 i 3 2012, d'Era Val d'Aran

Referència: DOGC núm. 6122 (07/05/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/796/2012, de 2 de maig, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a d'esport i tècnic/a superior esportiu/iva i a les formacions esportives de nivells 1 i 3, corresponents a l'any 2012, d'Era Val d'Aran.
Enllaç: resolució.

dimecres, 2 de maig del 2012

Taxes vigents que gestiona el Departament d'Ensenyament

Referència: DOGC núm. 6119 (02/05/2012)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/109/2012, d'11 d'abril, per la qual s'informa de les taxes vigents que gestiona el Departament d'Ensenyament.
Enllaç: taxes.

dimecres, 25 d’abril del 2012

Pla integrat de llengües estrangeres (PILE) en el marc d'un projecte lingüístic plurilingüe 2012

Referència: DOGC núm. 6114 (24/04/2012)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/102/2012, de 5 d'abril, per la qual s'aproven les bases generals per a la selecció de projectes de centres educatius públics i privats concertats de Catalunya per participar en el Pla integrat de llengües estrangeres (PILE), en el marc d'un projecte lingüístic plurilingüe, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2012.