dimecres, 31 de març del 2010

Acreditació dels requisits d'accés als ensenyaments esportius de grau superior d'alta muntanya

Referència: DOGC núm. 5599 - 31/03/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/896/2010, de 24 de març, per la qual s'obre el procés d'acreditació dels requisits esportius d'accés als ensenyaments esportius de grau superior de l'especialitat d'alta muntanya. (Pàg. 25274)
Termini: des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins al 31 de desembre de 2012.

dimarts, 30 de març del 2010

Normes de preinscripció i matrícula a l'Institut d'Educació Secundària Obert de Catalunya per al curs 2010-11

Referència: DOGC núm. 5595 - 25/03/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/805/2010, d'11 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula a l'Institut d'Educació Secundària Obert de Catalunya per al curs 2010-2011. (Pàg. 23702)

dilluns, 29 de març del 2010

Directrius i convocatòria de la prova d'avaluació de l'educació primària

Referència: DOGC núm. 5597 - 29/03/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/835/2010, d'11 de març, per la qual s'aproven les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de l'educació primària i es convoca la prova per al curs 2009-2010. (Pàg. 24489)

divendres, 19 de març del 2010

Validació d'aprenentatges adquirits de diverses especialitats esportives

Referència: DOGC núm. 5591 - 19/03/2010
Departament: Vicepresidència
RESOLUCIÓ VCP/720/2010, de 16 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la validació d'aprenentatges adquirits i la seva connexió amb el nivell 1 de la formació esportiva que es troba en període transitori, en les modalitats i especialitats esportives de: piragüisme, judo, busseig esportiu amb escafandre autònom, hípica, natació, karate, esgrima, gimnàstica artística i gimnàstica rítmica. (Pàg. 21533)

dilluns, 15 de març del 2010

Mòduls econòmics dels concerts educatius per a l'any 2010

Referència: DOGC núm. 5587 - 15/03/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/662/2010, de 12 de febrer, per la qual s'estableixen els mòduls econòmics de les despeses de funcionament dels concerts educatius per a l'any 2010. (Pàg. 19800)

dimecres, 10 de març del 2010

Proves lliures per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i del títol de GESO per a majors de 18 anys

Referència: DOGC núm. 5584 - 10/03/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/586/2010, de 2 de març, per la qual es convoquen les proves lliures per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria per a persones de més de 18 anys. (Pàg. 18666)
La prova per a l'obtenció del certificat de formació instrumental es realitzarà el 26 de maig de 2010.
La prova de graduat en educació secundària obligatòria es realitzarà els dies 26 i 27 de maig de 2010.
Inscripció a les proves del certificat de formació instrumental i del graduat en educació secundària obligatòria: del 14 al 21 d'abril de 2010, ambdós inclosos.

dilluns, 8 de març del 2010

Convocatòria i bases de les subvencions i projectes del Departament d'Educació

Referència: DOGC núm. 5582 - 08/03/2010
Departament: Educació
ORDRE EDU/123/2010, d'1 de març, per la qual s'aproven les bases generals de les línies de subvencions i projectes del Departament d'Educació i les bases específiques dels programes que les integren, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2010. (Pàg. 17563)
Les línies de subvencions i projectes regulades per aquesta Ordre són les següents:
Línia de subvencions i projectes adreçada als centres educatius.
Programa A. Subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys.
Programa B. Subvencions per al finançament de despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius concertats d'educació especial.
Programa C. Subvencions per al suport a l'acollida i l'aprenentatge de la llengua catalana, destinat a l'alumnat estranger de nova incorporació.
Programa D. Subvencions per al finançament d'activitats complementàries de l'alumnat amb necessitats educatives específiques.
Programa E. Subvencions als centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments obligatoris per al foment de la reutilització de llibres de text i material curricular i de continguts digitals.
Programa F. Subvencions als centres i escoles d'ensenyament no superior de Catalunya que compten amb grups escolars de música o dansa per participar en intercanvis o trobades.
Programa G. Subvencions a grups d'alumnat que cursa ensenyaments postobligatoris en centres d'ensenyament secundari de Catalunya per a la realització de pràctiques en empreses o institucions d'altres països.
Programa H. Selecció de projectes de biblioteca escolar .puntedu., un espai d'aprenentatge i coneixement, duts a terme per centres educatius.
Programa I. Selecció de projectes de centres educatius per participar en un pla experimental de llengües estrangeres.
Programa J. Subvencions a centres educatius de Catalunya que imparteixen ensenyaments d'educació secundària per a l'aprenentatge actiu d'idiomes.
Línia de subvencions adreçada al professorat.
Programa A. Subvencions al professorat de nivell no universitari i als cossos d'inspecció per a la realització d'activitats de formació i perfeccionament en llengües estrangeres i per a altres activitats de formació.
Línia de subvencions adreçada a les famílies i a l'alumnat.
Programa A. Subvencions a l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de condicions personals per discapacitats psíquiques, motrius o sensorials matriculat en centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya, llevat dels de la ciutat de Barcelona, per a l'assistència a convivències escolars.
Línia de subvencions adreçada a entitats i associacions.
Programa A. Subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnat de Catalunya, llevat de les de la ciutat de Barcelona, per al foment de la participació en activitats extraescolars als centres educatius sostinguts amb fons públics.
Programa B. Subvencions a entitats que duen a terme actuacions a favor d'alumnes i persones adultes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, o malalties greus, i dels seus familiars.
Programa C. Subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnat de Catalunya, llevat de les de la ciutat de Barcelona, per a l'organització de l'activitat Escoles Obertes.
Programa D. Subvencions destinades al finançament d'activitats i al funcionament de federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnat, i d'associacions, federacions i confederacions d'associacions d'alumnat de centres educatius no universitaris.
Programa E. Subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnat per a l'organització del servei d'acollida matinal d'infants en els centres educatius sufragats amb fons públics de Catalunya, llevat dels de la ciutat de Barcelona, que imparteixen educació infantil i/o primària.
Programa F. Subvencions a associacions i organitzacions professionals d'ensenyants, i a altres entitats amb personalitat jurídica pròpia i sense finalitat de lucre directament vinculades al món de l'ensenyament, per a la realització d'activitats de formació permanent adreçades al professorat de nivell no universitari i per a despeses de funcionament, informació i difusió.
Línia de subvencions adreçada als ajuntaments.
Programa A. Subvencions als ajuntaments, llevat del de la ciutat de Barcelona, per al foment e la participació en activitats extraescolars als centres educatius sostinguts amb fons públics.
Programa B. Subvencions als ajuntaments, llevat del de la ciutat de Barcelona, per a l'organització de l'activitat Escoles Obertes.
Programa C. Subvencions als ajuntaments titulars de llars d'infants, llevat del de la ciutat de Barcelona, per a l'escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides.
Programa D. Subvencions als ajuntaments per a l'organització del servei d'acollida matinal d'infants en centres educatius sufragats amb fons públics de Catalunya, llevat del de la ciutat de Barcelona, que imparteixen educació infantil i/o primària.
Termini de presentació de sol•licituds: si les bases específiques de cada programa no n'estableixen un altre, és d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC.

diumenge, 7 de març del 2010

Proves d'accés a tècnic i tècnic superior d'esport i a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3

Referència: DOGC núm. 5581 - 05/03/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/539/2010, de 2 de març, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional específica, les proves de caràcter general dels ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a d'esport i tècnic/a superior d'esport i a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2010. (Pàg. 17033)

dissabte, 6 de març del 2010

Bases i convocatòria proves d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'EEES

Referència: DOGC núm. 5581 - 05/03/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/545/2010, de 18 de febrer, per la qual s'aproven les bases que regeixen les proves específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior, i es convoquen per al curs acadèmic 2010-2011. (Pàg. 17070)

divendres, 5 de març del 2010

Proves d'accés d'arts plàstiques i disseny

Referència: DOGC núm. 5580 - 04/03/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/526/2010, de 2 de març, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles de formació específica de grau mitjà i de grau superior d'arts plàstiques i disseny corresponents a l'any 2010 i se'n defineix el procediment d'execució. (Pàg. 16747)

dijous, 4 de març del 2010

Catàlegs professionals

Referència: DOGC núm. 5580 - 04/03/2010
Departament: Presidència
DECRET 28/2010, de 2 de març, del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i del Catàleg modular integrat de formació professional. (Pàg. 16711)