dijous, 27 de juliol del 2006

El contracte programa i el concert econòmic

El dia 18 de juliol sortia publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la convocatòria del concurs públic per seleccionar centres educatius privats concertats que vulguin subscriure, amb caràcter experimental, un contracte programa amb el Departament d'Educació i Universitats per als ensenyaments obligatoris i el segon cicle de l'educació infantil per tal d'anar avançant cap a la gratuïtat dels centres privats concertats. Aquest és un punt que quedava reflectit en l'anomenat Pacte Nacional de l'Educació.
D'entrada ja ens diuen que aquest contracte programa serà amb caràcter experimental també ens diuen que el concert educatiu ha de garantir la gratuïtat dels ensenyaments objecte del concert. Així mateix, en el marc del Pacte Nacional per a l'Educació s'estableix el compromís de fer un estudi econòmic per determinar els costos estàndards del sosteniment dels centres educatius finançats amb fons públics amb la finalitat d'establir un mòdul econòmic suficient. Alhora, l'actual aplicació del mòdul econòmic del concert, que és única per a tots els centres, no permet tractar de manera diferenciada aquelles necessitats específiques dels centres que haurien de ser objecte de consideració. Finalment, els centres ofereixen activitats, complementàries o de serveis, que, pel seu caràcter voluntari, no formen part del concert. Aquests factors dificulten l'accés als centres privats concertats de tot l'alumnat, especialment d'aquell en situació socioeconòmica desafavorida.
El Pacte Nacional per a l'Educació preveu que el contracte programa, complementari al concert educatiu, mitjançant el qual es concretaran els compromisos recíprocs del Departament d'Educació i Universitats i de la titularitat dels centres que el signin sigui l'instrument que permeti, d'una banda, avançar en la línia d'adequar el mòdul econòmic en tant que no es disposa de l'estudi per determinar els costos estàndards dels centres i, de l'altra, singularitzar la dotació de recursos a cada centre, d'acord amb les necessitats de l'alumnat i de l'entorn on es troba ubicat, amb la finalitat que la prestació del servei educatiu d'interès públic que fa el centre sigui efectivament gratuïta.
Tot això ho diu i ho reconeix la pròpia administració al principi d'aquesta ordre publicada el dia 18 de juliol. És a dir la pròpia Administració catalana reconeix que el concert econòmic dels centres privats concertats no cobreix el 100% de les despeses de funcionament. Doncs, com és que tenen la cara (?) de cada dos per tres ficar-se amb el finançament d'aquests centres i fer grans escàndols anb les diverses fundacions i pagaments d'activitats complementàries?. De què es pensen aquesta gent del Govern Catalanista i d'Esquerres que mengen els professors d'aquest centres concertats?. Ells mateixos reconeixen que el concert és insuficient però alhora fan demagogia amb la diferència que han d'abonar els pares. Això sí, tots ells, tots i cadascú d'aquests partits tenen les seves fundacions amb les quals canalitzen diners i subvencions. Ells ho poden fer però els centres privats concertats no. Ells mateixos en un altre lloc de l'ordre diuen que l'objectiu és incrementar l'import del mòdul del concert educatiu corresponent a altres despeses en un percentatge del 30%.
Però és a l'article 1 on queda retratada la voluntad d'aquest govern on textualment diu: "Convocar concurs públic per seleccionar un màxim de 5 centres educatius privats concertats que subscriguin, amb caràcter experimental, un contracte programa per als ensenyaments obligatoris i l'educació infantil de segon cicle". I també a l'article 4: "Es destina a aquesta convocatòria un import màxim de 1.647.455,39 euros". Amb aquesta ambició política els centres privats concertats seran gratuïts cap a l'any ............ ¿fem números?. Ara que venen eleccions, ara que tindrem campanya electoral es tornaran a omplir la boca de demagògia, de falsetats i renegaran fins i tot del que ells han escrit i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

dimecres, 26 de juliol del 2006

Bilingüísmo y realidad social.

Hace unos días el señor Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana, acusaba al presidente d'Esquerra Republicana de Catalunya, Josep Lluís Carod-Rovira, de defender la imposición coactiva por los poderes públicos del catalán. El señor Caja es uno de los impulsores de la Iniciativa legislativa popular para la enseñanza en lengua materna y el bilingüísmo escolar, según este profesor de la Universidad de Barcelona el castellano está prácticamente excluído de la educación y hay una vulneración del derecho elemental de los niños a recibir la enseñanza en su lengua. El señor Caja ha asegurado que no se trata de erradicar o debilitar la enseñanza del catalán en la escuela, sino que por el contrario su modelo es un modelo bilingüe perfecto y que quiere que todos los alumnos aprendan catalán y castellano. Y seguramente tiene razón.
Pero cuando cogemos modelos lingüísticos y queremos aplicarlos a la realidad que nos rodea muchas veces nos damos cuenta de que su encaje es complicado. Todos podemos estar de acuerdo en que cada niño ha de aprender en su lengua materna pero ello nos lleva de inmediato a una doble red escolar: la que escolariza en castellano y la que escolariza en catalán. ¿Eso es bueno?. Seguramente desde el punto de vista del aprendizaje escolar lo sea, pero socialmente estamos creando dos tipologías de alumnos, dos categorías sociales de alumnos y eso ya no estoy tan seguro de que sea muy bueno. La realidad cotidiana nos enseña que no hay nada perfecto y que los sistemas se podrán ajustar más o menos pero que llega un momento en que hay que optar: o aprendizaje estricto en lengua materna o cohesión social. Dependiendo de dónde pongamos el acento tendremos una cosa u otra, pero eso sí sin perder de vista la inmensa capacidad de aprendizaje de los niños pequeños y más ahora que ya se habla de introducir el inglés como lengua vehicular en ciertas materias dado lo negados que somos los de este país en aprender idiomas.

divendres, 14 de juliol del 2006

És cert senyor Maragall ........

............ sí, és cert que la potestat de triar una data per fer les eleccions és seva. Sí, és cert. També és cert, en front de les crítiques que se senten, que es pot anar qualsevol dia a honorar els morts. És cert. Que sembla més indigne honorar els morts un dia determinat que no pas qualsevol dia de l'any també és cert. Però, també és cert, que la tradició és fer-ho per Tots Sants. La llàstima de tot això és que podia haver triat qualsevol dia i ha triat aquest, aquesta és la llàstima. Ha triat un dia molt especial tot fent cas omís de les creences de molta gent, aquí està el problema. Un problema que vostés provoquen quan magnifiquen tot el que ve d'altres religions i cultures i desprecien la religió de la majoria dels ciutadans de Catalunya.
Té tot el dret i és cert que estem en un estat aconfessional, sí és cert, peró també ho és que a vosté li costava molt poquet tenir en consideració els sentiments i creences d'una part molt important de la gent del seu país. ¡Tenia tant on poder triar!.
And here is the rest of it.

dimarts, 11 de juliol del 2006

Calendario de aplicación de la LOE

El 18 de mayo de 2006 la ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, presidió la Conferencia Sectorial de Educación, que está integrada por todos los consejeros autonómicos con responsabilidad en el área de Educación. Los temas fundamentales que se trataron durante la reunión estuvieron relacionados con el desarrollo y calendario de aplicación de la Ley Orgánica de Educación (LOE) y el reparto de fondos para la educación infantil.
Así pues el calendario de aplicación de la LOE queda de esta forma:
.- Curso 2006-2007
Organización y dirección de los centros: Elección de director (artículos 132-136) y Consejo escolar (art. 126-127).
Título II: Escolarización de inmigrantes (art. 78-79).
Nuevo sistema de acceso a la función pública docente (transitoria 17ª).
Ampliación jubilación voluntaria (transitoria 2ª).
Bibliotecas escolares (art. 113).
Informe anual ante el congreso de los Diputados sobre los indicadores del sistema educativo (art. 147).
Extensión de los programas de diversificación curricular en ESO (art. 27).
Constitución del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas (art. 45.3).
.- Curso 2007-2008
Ordenación Académica: Nuevas enseñanzas en 1º y 2º de Primaria y 1º y 3º de Secundaria.
Evaluación, promoción y titulación en la ESO según lo establecido en la LOE (art. 28 y 31).
Ordenación académica del nivel básico e intermedio de las enseñanzas de idiomas (art. 59-62).
Nuevas pruebas de acceso a FP (41).
Acceso a la universidad de alumnos extranjeros.
Nuevos criterios de admisión de alumnos (art. 84-87).
.- Curso 2008-2009
Ordenación Académica: Nuevas enseñanzas en 3º y 4º de Primaria; 2º y 4º de Secundaria y 1º de Bachillerato.
Nueva educación infantil.
Generalización de las evaluaciones de diagnóstico en 4º de Primaria (10/11años) y 2º de Secundaria (13/14 años).
Ordenación académica del nivel avanzado de enseñanzas de idiomas (art. 59-60).
Nuevas pruebas de educación de adultos para obtener el título de ESO y Bachillerato (art. 68 y 69).
Primer ciclo de la educación infantil (las CC.AA. pueden adelantarlo al curso 2007/2008).
Programas de cualificación profesional inicial (las CC.AA. pueden adelantarlo al curso 2007/2008).
.- Curso 2009 – 2010
Ordenación Académica: Nuevas enseñanzas en 5º y 6º de Primaria y 2º de Bachillerato.
Nuevas pruebas de acceso a la Universidad (artículo 38).

dijous, 6 de juliol del 2006

Quan el director sempre té raó

La tendència en moltes organitzacions, educatives o no, és la de que el director sempre té raó. Pràcticament ningú s'atreveix a portar-li la contrària al seu superior doncs hi ha la percepció de que poses el teu lloc de treball en perill. Jo li he de portar la contrària?, es diuen els uns als altres, ja s'ho farà responen altres.
D'aquesta forma el director es reaferma cada cop més en les seves creences i satisfaccions. Convençut de que les seves opinions i propostes són les adequades en cada moment i circumstàncies. En les nostres institucions escolars es dóna molt aquest fet doncs qui més qui menys té clar que no es vol complicar la vida ni el lloc de treball. Si ho diu el director, què vols que faci jo, portar-li la contrària?. I qui dia passa, any empeny.
Això sí, si algú s'atreveix a contradir al director, o a expressar una opinió contrària, o a fer una proposta agosarada llavors, ai las!, llavors aquell queda marcat a foc i és mal vist per la resta de comparses de l'entorn del director. Oi que sí, senyor director?.

dissabte, 1 de juliol del 2006

Los profesores vanguardistas

Se ha acabado el curso escolar y me gustaría hablaros de los profesores vanguardistas. Sí, de ellos, de los que leen La Vanguardia mientras todo a su alrededor parece que gira y gira porque ése es su orden natural. Os quiero hablar de esos profesores que tanto les da qué tipos de alumnos tienen delante en clase, ellos van a su rollo. ¿Que los alumnos no se enteran?. Será porque tienen un nivel bajísimo. ¿Que los alumnos no entienden las explicaciones?. Será que estan en la Luna y no atienden en clase. ¿Que se atreven a poner en duda mi forma de explicar?. Oigan, ustedes se callan que aquí el que entiende del tema soy yo y no ustedes. ¿Que no ha aprobado ningún alumno de la clase un examen?. Es que los alumnos de hoy en día no estudian nada, son unos vagos y no tienen el hábito de estudiar. ¿Que a final de curso nos encontramos con una clase que la mitad no ha superado el curso?. Vaya promoción más flojita que he tenido este año. Todo son excusas puesto que yo lo hago todo bien. Será mejor que me vaya a la sala de profesores me coja La Vanguardia y me oxigenee un poco porque vaya, vaya, qué curso me han dado estos alumnos que he tenido en clase.
Incluso un día se atrevieron a poner en duda que yo explico bien, ¿pero qué se han creído?. Oigan, que el profesional soy yo a ver qué va a pasar aquí. Aquí lo único que vale es la nota y lo demás son pamplinas, ustedes podrán tener muy buena actitud pero al final todo se reduce a la nota. ¡Ah, eso sí!. Háganme el favor de ser críticos, constructivos, responsables, solidarios y buenas personas porque sino la vamos a liar. Yo educo para la sociedad, para el mañana, pero el hoy es tan presente que lo que vale es la nota. ¡Son las contradicciones de la vida!. Yo tan sólo soy un engranaje del sistema, ya veo, ya, que tendría que valorar muchas otras cosas pero chicos ¿se saben ustedes el tema 10?. ¿No?, pues qué quieren que les diga ............ están suspendidos todos. No, si yo ya lo veo, pero ................. ufffff todo se reduce a una nota, sino los estaría engañando y yo no quiero engañar a nadie. Pero eso sí háganme el favor de ser autónomos, de saber buscar información, no hace falta saberla toda, más faltaría, con la de información y saberes que hay hoy en día, no hombre, no, pero si usted no me contesta correctamente todo el exámen y de la forma que yo quiero lo suspendo. ¡Faltaría más!. Pero sean ustedes el día de mañana personas con iniciativa, con criterio propio.
Se ha acabado el curso y el profesor vanguardista está satisfecho pues incluso a pesar de los alumnos que ha tenido ya se han acabado las clases. Ahora, a recogerlo todo y a guardarlo de cara al curso que viene. A ver , a ver, quizás que volviera a imprimir los apuntes pues parece que algunas hojas están arrugadas y amarillentas. Bueno, en todo caso, en setiembre ahora no. Felices vacaciones alumnos míos, ¡qué no habré hecho yo por vosotros!. Os quiero.