dijous, 31 de desembre del 2009

Bases i convocatòria 2010 per a entitats locals per realitzar accions formatives adreçades a treballadors en atur

Referència: DOGC núm. 5536 - 30/12/2009
Departament: Treball
ORDRE TRE/563/2009, de 22 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores i s'obre convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions a entitats locals per realitzar accions formatives adreçades prioritàriament a treballadors/ores en situació de desocupació, per a l'any 2010. (Pàg. 97301)
Es consideraran com a sectors prioritaris els següents:
- Noves tecnologies de la informació i la comunicació.
- Energies renovables i eficiència energètica.
- Àrea sociosanitària i d'atenció a les persones.
- Rehabilitació d'habitatges.
- Gestió de microempreses.
Termini: 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC.

dimecres, 30 de desembre del 2009

Bases i convocatòria pel 2010 d'itineraris personals d'inserció i programes d'orientació i suport a la inserció

Referència: DOGC núm. 5536 - 30/12/2009
Departament: Treball
ORDRE TRE/560/2009, de 22 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la realització d'actuacions de la Xarxa d'orientació per a l'ocupació i s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2010 per a la concessió d'ajuts i subvencions d'itineraris personals d'inserció i programes d'orientació i suport a la inserció de col•lectius en situació de major vulnerabilitat. (Pàg. 97271)
Línies d'accions subvencionables.
Línia A. Itineraris personals d'inserció.
Línia B. Programes d'orientació i suport a la inserció de col•lectius en situació de major vulnerabilitat.
Línia B.1. Programes d'orientació i suport a la inserció laboral de dones en situació de vulnerabilitat per l'atur.
Línia B.2. Programes d'orientació i suport a la inserció laboral per a joves amb especials dificultats d'inserció.
Línia B.3. Programes d'orientació i suport a la inserció laboral per a persones amb discapacitat i/o malaltia mental.
Línia B.4. Programes d'orientació i suport a la inserció laboral per a altres col•lectius en risc d'exclusió laboral.

dimarts, 15 de desembre del 2009

Convocatòria 2010-2011 d’alguns programes d'igualtat d'oportunitats en el treball

Referència: DOGC núm. 5526 - 15/12/2009
Departament: Treball
RESOLUCIÓ TRE/3482/2009, de 24 de novembre, de convocatòria per als anys 2010-2011 per a la concessió de determinades subvencions previstes a l'Ordre TRE/509/2009, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts i subvencions als programes d'igualtat d'oportunitats en el treball: programes per a la diversitat. (Pàg. 93856)
Línia A: Programes d'inserció sociolaboral de persones perceptores de la renda mínima d'inserció (RMI) i de les persones en risc d'exclusió social procedents d'una empresa d'inserció.
Programa A: A1 Programa d'itineraris d'inserció laboral de la RMI.
Línia B: Programes de suport a les empreses d'inserció.
Programa B: B3 Suport al funcionament de les empreses d'inserció.
Línia C: Programes d'inserció laboral per a persones amb discapacitat i/o trastorn mental a l'empresa ordinària.
Programa C: C6 Programa de treball amb suport a l'empresa ordinària.
Línia D: Programa per a la promoció d'empreses inclusives.
Programa D: D8 Projectes per a la sensibilització i impuls de les empreses que col•laborin en la inserció de col•lectius amb discapacitat o risc d'exclusió.
Termini: 20 dies naturals, comptadors a partir de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

dijous, 10 de desembre del 2009

Regulació de la convocatòria anual de les proves per a l'obtenció del títol de GES

Referència: DOGC núm. 5523 - 10/12/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/3445/2009, de 2 de desembre, per la qual es regula la convocatòria anual de les proves per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria per a l'alumnat que no l'hagi obtingut en finalitzar l'etapa esmentada. (Pàg. 92835)

dijous, 3 de desembre del 2009

La direcció escolar

La situació actual a Catalunya, i també a Espanya, pel que fa a l’accés a la direcció escolar és preocupant degut a la manca de candidats disposats a asumir aquesta funció. En el nostre entorn immediat trobem que a Europa l’accés a la funció directiva el podem agrupar en tres grups diferenciats, per una banda el model electiu en països com Espanya, Portugal, Irlanda i Noruega; un cert model administratiu aprovisionat per l'administració corresponent com a França i Itàlia; i, per últim, un model gerencial com al Regne Unit i Islàndia. És evident que tots els model tenen avantatges i inconvenients, però la realitat a casa nostra és que en la meitat dels casos hi ha un únic candidat que ha vençut en unes primàries informals realitzades en la sala de professors i en l'altra meitat ens trobem amb una absència de candidats la qual cosa obligarà a trobar a algú que se sentirà obligat a realitzar aquesta funció. Segons el Sistema Estatal d'Indicadors, de l’any 2006, més del 40% dels directors d'institut en actiu l’any 2000 van ser designats per l'administració per manca de candidatures. Aquesta situació no és la més desitjable per portar a terme la direcció d’un centre escolar i més quan comprovem que arreu de la Unió Europea, excepte a Espanya i Portugal, les direccions escolars són professionals.
Sorprèn aquesta por a dotar la funció directiva de contingut quan les responsabilitats directives són quasi les mateixes arreu d’Europa, però queda clar que no passa el mateix amb les atribucions i les possibilitats d'exercir-les amb eficàcia a casa nostra. Seria bo que la Generalitat reconegués d’una vegada que la feina directiva és una professió i no pas una ocupació eventual. La figura del director escolar hauria de gaudir d’una millor retribució amb una diferència salarial notable respecte dels professors. Tanmateix hauria de vetllar pels diferents processos d'avaluació del professorat així com poder seleccionar el seu claustre de professionals. Però aquests aspectes no es poden portar a terme sense una estabilitat directiva i la possibilitat de poder desenvolupar una veritable carrera directiva al llarg de l’exercici professional i docent. L'estabilitat és necessària i cal aprofitar l’experiència de les persones i no substituir-les per unes altres perquè toca fer-ho. A Finlàndia, per exemple, el director escolar deixa el seu càrrec normalment quan es jubila sent reconegut com la imatge que representa el centre educatiu, però entre d’altres funcions pot seleccionar el professorat i l'alumnat, pot decidir sobre la retribució salarial del professorat lligada a l’avaluació que en fa del seu treball tot això supeditat a una preparació i formació molt àmplia en temes de lideratge, direcció de recursos humans i direcció pedagògica.
Si la conclusió és que la direcció dels centres educatius ha de ser professional, no és menys veritat que aquesta s’ha de fer en equip i que caldrà disposar d'una infraestructura suficient per tal de portar-la a terme. Si formem part d’una societat complexa l'organització escolar, que també ho és, necessita d’estratègies i persones per a la gestió de la complexitat i aquesta tan sols la pot afrontar una direcció escolar professional.

divendres, 27 de novembre del 2009

Convocatòria proves d'accés als ensenyaments esportius de diverses especialitats

Referència: DOGC núm. 5515 - 27/11/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/3287/2009, de 17 de novembre, per la qual es convoquen proves específiques d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats. (Pàg. 89605)
Convocatòria:
1.1 Proves específiques d'accés al primer nivell d'atletisme del grau mitjà dels ensenyaments esportius de l'especialitat d'atletisme.
1.2 Proves específiques d'accés al primer nivell de basquetbol del grau mitjà dels ensenyaments esportius de l'especialitat de basquetbol.
1.3 Proves específiques d'accés al primer nivell de futbol i futbol sala del grau mitjà dels ensenyaments esportius de les especialitats de futbol i futbol sala.
1.4 Proves específiques d'accés al primer nivell d'handbol del grau mitjà dels ensenyaments esportius de l'especialitat d'handbol.
1.5 Proves específiques d'accés al primer nivell d'esquí alpí, d'esquí de fons i de surf de neu del grau mitjà dels ensenyaments esportius de les especialitats d'esports d'hivern.
1.6 Proves específiques d'accés al primer nivell d'excursionisme i al segon nivell d'alta muntanya, de descens de barrancs, d'escalada i de muntanya mitjana del grau mitjà dels ensenyaments esportius de les especialitats de muntanya i escalada.

dijous, 26 de novembre del 2009

Bases reguladores dels programes d'igualtat d'oportunitats en el treball

Referència: DOGC núm. 5514 - 26/11/2009
Departament: Treball
ORDRE TRE/509/2009, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts i subvencions als programes d'igualtat d'oportunitats en el treball: programes laborals per a la diversitat. (Pàg. 89344)
Línia A: Programes d'inserció sociolaboral de persones perceptores de la renda mínima d'inserció (RMI) i de les persones en risc d'exclusió social procedents d'una empresa d'inserció.
Programes A: A1 Programa d'itineraris d'inserció laboral de la RMI. A2 Incentius a la contractació de persones destinatàries de la RMI, persones en risc d'exclusió social procedents d'una empresa d'inserció, i incentius a l'autoocupació.
Línia B: Programes de suport a les empreses d'inserció.
Programes B: B3 Suport al funcionament de les empreses d'inserció. B4 Incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció. B5 Formació per als quadres directius i de gestió.
Línia C: Programes d'inserció laboral per a persones amb discapacitat i/o trastorn mental a l'empresa ordinària.
Programes C: C6 Programa de treball amb suport a l'empresa ordinària. C7 Ajuts i subvencions per al foment de la contractació indefinida en el mercat ordinari.
Línia D: Programa per a la promoció d'empreses inclusives.
Programa D: D8 Projectes per a la sensibilització i impuls de les empreses que col•laborin en la inserció de col•lectius amb discapacitat o risc d'exclusió.

dimecres, 25 de novembre del 2009

Programa d'Aprenentatge Permanent de la Unió Europea: marc general i convocatòria 2010-12

Referència: DOGC núm. 5513 - 25/11/2009
Departament: Educació
ORDRE EDU/507/2009, de 16 de novembre, de modificació de l'Ordre EDU/490/2007, de 17 de desembre, per la qual es dóna publicitat al marc general que regirà en les convocatòries descentralitzades del Programa d'Aprenentatge Permanent de la Unió Europea, per al període 2007-2013, i s'obre la convocatòria corresponent al període 2010-2012. (Pàg. 89109)

dilluns, 16 de novembre del 2009

Calendari de desplegament de la LEC

Referència: DOGC núm. 5506 - 16/11/2009
Departament: Educació
ACORD GOV/181/2009, de 3 de novembre, pel qual s'aprova el calendari de desplegament de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació. (Pàg. 85673)

divendres, 13 de novembre del 2009

Avaluació del segon cicle de l'educació infantil

Referència: DOGC núm. 5505 - 13/11/2009
Departament: Educació
ORDRE EDU/484/2009, de 2 de novembre, del procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació del segon cicle de l'educació infantil. (Pàg. 85239)

divendres, 6 de novembre del 2009

Las reuniones

A pesar de ser uno de los países europeos con una productividad más baja, no dejamos de ser uno de los que alargamos más nuestra jornada laboral. Parece com si el hecho de permanecer más horas en nuestro puesto de trabajo nos garantizara la tranquilidad de conciencia por producir menos. Uno de los aspectos menos productivos del ámbito educativo son, y con diferencia, las reuniones.
Si realizar reuniones fuera sólo una cuestión de asistencia los docentes tendrían el éxito asegurado, pero la realidad es que la sensación de fustración sobrevuela muy a menudo las salas de profesores de nuestros centros una vez acabada una de las tantas reuniones realizadas. Para alcanzar mejores resultados de las reuniones realizadas deberíamos ser capaces de encajar, como una cosa normal, la posibilidad de recibir críticas de los demás. En las reuniones deberíamos hacer gala de nuestras competencias sociales, desde la asertividad hasta la empatía, pasando por la escucha activa y la autorregulación emocional.
Lo primero que habría que plantearse es si es necesaria la reunión para, posteriormente, analizar el coste de la reunión, es decir, si el tiempo y la aportación profesional será positiva. Una reunión es eficaz si consigue los resultados buscados haciendo buen uso de los recursos fundamentales en el desarrollo de una reunión: el tiempo y la motivación de las personas implicadas.
Pero la realidad nos evoca, a menudo, otra realidad y vemos cómo somos convocados a una reunión que no es necesaria. En la mayoría de casos con una convocatoria que no se envía con el tiempo suficiente y que no concreta el lugar, o la hora, o la duración, o los participantes o los objetivos o el orden del día. Y es una lástima pues con una correcta convocatoria se aporta a los participantes la información o material necesario para su análisis y estudio antes de la reunión. O, por el contrario, cuántas veces el número de puntos a tratar no se corresponde con la duración o el tipo de reunión. O el recinto no es ni adecuado, ni cómodo y no cuenta con todo el material necesario.
Otro de los aspectos que no se cuida en las reuniones de nuestros centros educativos es que no se ponen los medios para que se respete la reunión, es decir, para no ser interrumpidos. Éste aspecto añadido a que, muchas veces, la reunión no se inicia a la hora prevista, debido a que los participantes no son puntuales, o al número inadecuado de participantes da como resultado un bajo nivel de provecho del tiempo invertido.
Los docentes deberían saber que participar en una reunión requiere, de todas los participantes, una serie de normas de auténtico manual de estilo como son respetar la palabra del otro; ser breve e ir al grano en las intervenciones; explicar el punto de vista de forma pausada; mantener una mentalidad abierta; escuchar a los otros sin prejuicios; comprender lo que otros dicen sin interpretarlo; evitar las conversaciones privadas; respetar las opiniones de los demás participantes y, por encima de todo, aceptar las críticas.
Las críticas son muy mal aceptadas en nuestra profesión. Equiparamos crítica a descrédito o a no hacerlo bien. Una persona que critica es mal vista en nuestras comunidades educativas. Por el contrario deberíamos entender la crítica como la oportunidad que se nos ofrece para cambiar, deberíamos entender que una crítica bien hecha no ofende, al contrario, ayuda. Siempre que la crítica se base en hechos objetivos y contrastables debería ser hecha en nuestras reuniones. Ya que nos movemos en el mundo de la educación deberíamos entender que recibir una crítica es una oportunidad para aprender.
Y, por último, deberíamos ser prácticos y aceptar que el acta de la reunión ha de ser funcional, breve y clara de tal forma que permita hacer el seguimiento de los acuerdos adoptados. Deberíamos evitar esa acta de hojas y más hojas que no se la acaba leyendo nadie.

dilluns, 2 de novembre del 2009

Ordenació dels ensenyaments de l'ESO per a les persones adultes

Referència: DOGC núm. 5496 - 02/11/2009
Departament: Educació
DECRET 161/2009, de 27 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes. (Pàg. 81499)

divendres, 30 d’octubre del 2009

El blog del Pedagog a El món a RAC1

Aquest dimecres passat, 28 d'octubre, es va fer referència a aquest blog en el programa matinal de l'emissora RAC1 anomenat El món a RAC1. Es tractava el tema de l'autoritat a l'aula i el programa que presenta en Jordi Basté va tenir a bé recomanar la lectura d’El blog del Pedagog com a complement del programa. Gràcies per la recomanació.

dijous, 29 d’octubre del 2009

Proves dels certificats dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial

Referència: DOGC núm. 5494 - 29/10/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/2965/2009, de 21 d'octubre, per la qual es convoquen les proves extraordinàries i ordinàries corresponents al curs de 2009-2010 dels certificats dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes. (Pàg. 80646)

dijous, 15 d’octubre del 2009

Beques de desplaçament i de residència per l'alumnat d’ensenyaments postobligatoris i que resideix a comarques amb baixa densitat de població

Referència: DOGC núm. 5484 - 15/10/2009
Departament: Educació
ORDRE EDU/437/2009, de 8 d'octubre, per la qual s'aproven les bases que regeixen la concessió de beques de desplaçament i de residència, destinades a l'alumnat que cursa determinats ensenyaments postobligatoris en centres educatius de Catalunya sostinguts amb fons públics i resideix a comarques amb baixa densitat de població, i s'obre la convocatòria de concurs públic per al curs 2009-2010. (Pàg. 77066)
Termini de presentació de sol•licituds: d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC, en el centre on estiguin matriculats.

dimarts, 29 de setembre del 2009

Preus públics per a la validació dels aprenentatges adquirits mitjançant l'experiència

Referència: DOGC núm. 5473 - 29/09/2009
Departament: Educació
ORDRE EDU/417/2009, de 18 de setembre, per la qual es creen els preus públics per a la validació dels aprenentatges adquirits mitjançant l'experiència amb relació als ensenyaments de formació professional, d'arts plàstiques i disseny i d'esports. (Pàg. 72524)

dilluns, 28 de setembre del 2009

Zapatero, sus hijas y las faltas de asistencia

Se ha levantado una cierta polémica estos días por culpa de la difusión de una foto de la familia del presidente Rodríguez Zapatero con el matrimonio Obama. Dejando aparte ciertos aspectos del hecho no es objeto de este escrito entrar en la polémica de si la susodicha foto se tenía o no que publicar, de si hay que respetar o no los deseos de los padres de mantener la intimidad y el anonimato de sus hijas. Tan sólo recordar que la foto fue tomada en una recepción oficial pública a la que las hijas no estaban obligada a asisitir.
El presente escrito quiere centrarse tan sólo en dos aspectos del hecho: la no asistencia a clase y el vestuario de las hijas del presidente Rodríguez Zapatero. Es evidente que si están en Estados Unidos las dos hijas del presidente, de 13 y 16 años, no asisten a sus respectivos centros escolares y, por tanto se están perdiendo parte de las materias correspondientes. Desde los centros educativos muchas veces cuesta hacer entender a los padres que cuando un alumno falta o llega tarde no todas las notas que ellos escriben y firman son justificativas. Muchas veces son explicativas. Pongamos por ejemplo que un profesor deja entrar en su clase a un alumno que llega tarde y que trae una nota de su padre que dice: “Mi hijo llega tarde porque se ha dormido”. Ésa es una nota explicativa y no justificativa pues nos describe, explica, lo que ha sucedido pero no lo justifica. Lo mismo pasa con las hijas del presidente que como mucho podrá escribir una nota explicativa al colegio de sus hijas diciendo: ”Mis hijas no han asistido al centro porque están en Estados Unidos”, pero difícilmente podrá justificar esas faltas de asistencia de sus hijas máxime cuando decidió en sus día separarlas a ellas de su actividad política. Y como mínimo una de sus hijas, la de 13 años, está obligada, por ley, a asistir a clase excepto en caso de falta justificada. Por lo tanto, el señor Rodríguez Zapatero acaba de dar a todos sus conciudadanos un mal ejemplo como padre pues, como tal, su obligación es que sus hijas asistan a clase.
El otro aspecto a comentar en este escrito es el del vestuario utilizado por las hijas del presidente, más propio de las series televisivas “La familia Adams” o “Twilight”. Cuántos tutores de prácticas en empresa no se habrán echado las manos a la cabeza ante la fotografía de la familia del presidente, pues si a toda una recepción oficial de la Casa Blanca se puede ir vestida igual que a una fiesta de halloween, qué argumentos van a poder utilizar ahora los responsables de las prácticas cuando pidan a sus alumnos que vayan a las empresas correctamente vestidos. “No fastidies, profe, que si a una recepción oficial del Obama se puede ir de gótica a hacer prácticas voy vestida como me dé la gana”. Es verdad que cada cual puede vestirse com quiera, pero también lo es que un cierto formalismo en las relaciones sociales nunca está de más. Siendo como son menores de edad el presidente Rodríguez Zapatero, y su esposa, deberían haber impuesto un criterio más adecuado a la hora de escoger el vestuario de sus hijas.

divendres, 25 de setembre del 2009

Proves lliures per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i del títol de graduat en ESO

Referència: DOGC núm. 5471 - 25/09/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/2577/2009, de 15 de setembre, per la qual es convoca la realització de proves lliures per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i per a l'obtenció del títol de graduat/da en educació secundària obligatòria per a persones de més de 18 anys. (Pàg. 71531)

dilluns, 21 de setembre del 2009

L’autoritat de la tarima

El curs actual s’està caracteritzant per les referències mediàtiques a la disciplina i una d’aquestes ha estat si els professors han de fer servir o no, a l’aula, una tarima. Aquest taulat movible que forma una plataforma un poc més elevada que el paviment de l’aula era molt freqüent anys enrere en els nostres centres escolars. Certs professors la reivindiquen perquè des d’ella es podia guaitar tota la classe i controlar millor els alumnes, aquests professors estan convençuts que per a poder ensenyar en bones condicions fa falta exercir cert tipus de control. D’altres docents creuen que la tarima és un símbol d’un passat, de repressions i càstigs, que no hauria de tornar mai més. Fins i tot un diari com La Vanguardia, sorprenentment, va fer l’altre dia una enquesta on el 84% de la gent va votar a favor de la recuperació de la tarima a les aules fent un paral•lelisme entre la recuperació de la tarima i l’augment de més autoritat pels professors.
La disciplina està de moda, veure Disciplina, torna el pèndol, precisament perquè la nostra societat està mancada d’ella. Hem construït una societat tan laxa en el tema del respecte, de les obligacions, de les exigències i de la disciplina que el pèndol se’ns ha anat cap un extrem i ara, tot espantats, volem recuperar-lo i portar-lo cap a l’altre extrem. Quan es parla de la manca d’autoritat dels professors i s’insinua que, gràcies a una tarima o a tractar al professor de vostè en comptes de tractar-lo de tu, es podrà recuperar la disciplina a l’aula no s’està fent res més que quedar-nos amb l’anècdota. És cert que tot ajuda, però no és més cert que hi ha molts tutors i professors que saben del recolzament incondicional de molts pares als seus fills, molts docents que en un conflicte escolar són els sospitosos principals davant uns pares que justifiquen fins l’extrem els seus fills per tal de que no siguin sancionats per unes normatives que els hi semblen més dures que el propi codi penal. La decisió dels pares de recórrer la prohibició del jutge de que els adolescents implicats en els aldarulls de Pozuelo de Alarcón, on van ser detingudes vint persones i deu policies van resultar ferits, puguin acudir durant tres mesos a festes o fires de pobles després de les 22 hores diu molt de la societat que estem construint entre tots.
Sigui com sigui el pèndol ha començat el camí de tornada, la qüestió a plantejar-se és si arribarà fins l’altre extrem o bé serem capaços d’aturar-lo en el centre.

dilluns, 14 de setembre del 2009

Decret pel qual es regulen els PQPI

Referència: DOGC núm. 5463 - 14/09/2009
Departament: Educació
DECRET 140/2009, de 8 de setembre, pel qual es regulen els Programes de Qualificació Professional Inicial. (Pàg. 67485)

dijous, 10 de setembre del 2009

Evaluar, ¿para qué?

El curso pasado fue pródigo en evaluaciones externas de nuestro sistema escolar. Organismos internacionales, nacionales y otras instituciones tuvieron a bien evaluar y reflejar en sus correspondientes informes la situación actual de nuestro sistema educativo. Los medios de comunicación dieron cumplida cobertura de las diferentes conclusiones haciendo más hincapié en los aspectos considerados negativos que en los positivos. Diversas fuentes apuntan, con acierto, que los resultados de estas evaluaciones frecuentemente han sido un instrumento más de uso político que pedagógico, siendo utilizados para justificar reformas y argumentar posturas interesadas. Ahora bien, ¿qué nos ha quedado de todo aquello?. Poco o nada.
Lo mismo pasa con las evaluaciones internas que realizan muchos centros educativos. El uso de encuestas, valoraciones, sistemas de calidad y tantos otros instrumentos diferentes tienen cada vez más una mayor aplicación en el día a día de los centros y se obtienen resultados que, muchas veces, no superan los límites del cajón de la mesa del despacho del director. Muchos centros deberían saber que tener un buen conocimiento de su realidad, por si sólo, no genera ninguna mejora.
Y, a menudo, con los alumnos nos pasa lo mismo. Los evaluamos, los definimos con un número y poca cosa más. Les decimos a ellos, y a sus padres, que han sacado tal o cual nota y poco más aparte de unos cuantos estereotipados consejos. Las evaluaciones académicas acostumbran a dejar fuera de sus mediciones aspectos difíciles de observar, y medir, para poder reflejarlos en los resultados de los alumnos como su desarrollo personal y social, sus valores, así como sus relaciones interpersonales. Por todo ello, y por más, evaluar, ¿para qué?.

dimecres, 9 de setembre del 2009

Resolució de les sol•licituds d'autorització dels PQPI per al curs acadèmic 2009-2010

Referència: DOGC núm. 5460 - 08/09/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/2398/2009, de 23 d'agost, per la qual es resolen les sol•licituds d'autorització dels programes de qualificació professional inicial per al curs acadèmic 2009-2010. (Pàg. 66557)

dimarts, 8 de setembre del 2009

Convocatòria beques a l'estudi per a l'alumnat amb bon rendiment escolar a l'ESO

Referència: DOGC núm. 5460 - 08/09/2009
Departament: Educació
ORDRE EDU/395/2009, de 10 d'agost, per la qual s'aproven les bases que regeixen la concessió de beques a l'estudi per a l'alumnat amb bon rendiment escolar a l'educació secundària obligatòria, i s'obre la convocatòria pública per al curs 2009-2010. (Pàg. 66549)

dimecres, 2 de setembre del 2009

Proves d'accés als ensenyaments de tècnic d'esport d'atletisme, de basquetbol, d'handbol, de futbol i de futbol sala

Referència: DOGC núm. 5456 - 02/09/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/2370/2009, de 24 d'agost, per la qual es convoquen diverses proves específiques d'accés als ensenyaments de règim especial de tècnic/a d'esport de les especialitats d'atletisme, de basquetbol, d'handbol, de futbol i de futbol sala. (Pàg. 65742)

dilluns, 31 d’agost del 2009

Convocatòria ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic

Referència: DOGC núm. 5454 - 31/08/2009
Departament: Educació
ORDRE EDU/388/2009, de 3 d'agost, per la qual es convoquen ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic per a l'alumnat escolaritzat en centres sostinguts amb fons públics durant el curs 2009-2010. (Pàg. 65194)
Termini: des de l'1 de setembre fins al 30 de setembre de 2009 inclusivament

dimarts, 4 d’agost del 2009

Mòduls econòmics dels concerts educatius corresponents a les despeses de personal per a l'any 2009

Referència: DOGC núm. 5434 - 03/08/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/2201/2009, de 15 de juny, per la qual s'estableixen els mòduls econòmics dels concerts educatius corresponents a les despeses de personal per a l'any 2009. (Pàg. 61238)

dilluns, 3 d’agost del 2009

Mòduls econòmics dels concerts educatius corresponents a les despeses de personal per a l'any 2008

Referència: DOGC núm. 5434 - 03/08/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/2202/2009, de 15 de juny, per la qual s'estableixen els mòduls econòmics dels concerts educatius corresponents a les despeses de personal per a l'any 2008. (Pàg. 61243)

diumenge, 2 d’agost del 2009

Programes de l'esport escolar per a tothom a Catalunya

Referència: DOGC núm. 5433 - 31/07/2009
Departament: Vicepresidència
RESOLUCIÓ VCP/2181/2009, de 21 de juliol, per la qual es desenvolupen els programes de l'esport escolar per a tothom a Catalunya. (Pàg. 60727)

dissabte, 1 d’agost del 2009

Programa experimental d'homologació d'empreses per dur a terme la formació pràctica en centres de treball

Referència: DOGC núm. 5431 - 29/07/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/2146/2009, de 20 de juliol, per la qual es crea el programa experimental d'homologació d'empreses per dur a terme la formació pràctica en centres de treball. (Pàg. 60000)

divendres, 31 de juliol del 2009

Procediment per completar els ensenyaments de formació professional que s'extingeixen, de la Llei orgànica 1/1990

Referència: DOGC núm. 5431 - 29/07/2009
Departament: Educació
ORDRE EDU/362/2009, de 17 de juliol, del procediment per completar els ensenyaments de formació professional que s'extingeixen, de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu. (Pàg. 59995)

divendres, 24 de juliol del 2009

Botchan, de Natsume Sōseki

He acabado hace muy poco de leer la novela Botchan, gracias Rosa por recomendármela y prestármela, del escritor japonés Natsume Sōseki que es el seudónimo literario de Natsume Kinnosuke (1867 - 1916). En 1906 este autor escribe Botchan, que algunos entienden como su primera novela y que obtuvo un gran éxito de crítica, en la que narra de forma semi-biográfica las experiencias de un profesor de Tokio destinado a provincias.
Ha sido una grata sorpresa este libro pues no siempre es fácil encontrar literatura novelada en las aulas y en el mundo de la educación. La verdad es que a pesar de tener más de cien años y pertenecer a una cultura tan diferente a la nuestra hay muchos aspectos de la novela que se podrían subscribir al ciento por ciento hoy día. Leyéndolo iba recordando algunos escritos míos publicados en este blog (Quan el director sempre té raó; Las relaciones personales en el trabajo; Les habilitats socials com a nova forma d’hipocresia; Predicar sin el ejemplo; ...), pero un par de frases me han hecho pensar, y mucho, en una realidad nuestra. Escribe Natsume Sōseki hacia el final de su novela lo siguiente: “Tal como el director les había ordenado, habían venido a verme y se habían inclinado ante mí para disculparse, pero el suyo había sido un gesto vacío, como el de esos tenderos que te reciben amablemente en su tienda y luego, en cuanto te das la vuelta, te engañan. Los estudiantes podían pedir todas las disculpas del mundo, pero eso no significaba que fueran a cambiar de actitud.”
Seguro que ante las disculpas, o excusas, de nuestros alumnos más de una vez hemos tenido la sensación de que eran simples palabras vacías pero que, difícilmente, ese acto de constricción les iba a servir para modificar su actitud o su conducta.

dimarts, 21 de juliol del 2009

Relació de centres educatius seleccionats com a centres formadors d'estudiants en pràctiques

Referència: DOGC núm. 5425 - 21/07/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/2050/2009, de 25 de juny, per la qual s'aprova la relació definitiva de centres educatius sostinguts amb fons públics seleccionats com a centres formadors d'estudiants en pràctiques dels graus de mestre d'educació infantil i d'educació primària, i de màster de professorat d'educació secundària i batxillerat, formació professional i d'ensenyaments de règim especial, corresponent a la convocatòria per al període 2009-2013. (Pàg. 58078)

dilluns, 20 de juliol del 2009

Creació del sistema públic d'indicadors de qualitat esportiva de l'esport escolar

Referència: DOGC núm. 5424 - 20/07/2009
Departament: Vicepresidència
RESOLUCIÓ VCP/2013/2009, de 9 de juliol, de creació del sistema públic d'indicadors de qualitat esportiva de l'esport escolar vinculat amb el Pla Català d'Esport a l'Escola per a l'any 2009 i d'aprovació del procediment i els requisits per a la seva elaboració. (Pàg. 57532)

divendres, 17 de juliol del 2009

Procediment d'autorització per cursar parcialment cicles formatius a persones que no posseeixen els requisits acadèmics

Referència: DOGC núm. 5422 - 16/07/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1985/2009, de 10 de juliol, del procediment d'autorització per cursar parcialment cicles formatius a persones que no posseeixen els requisits acadèmics. (Pàg. 56799)

dijous, 16 de juliol del 2009

Llei d'educació

Referència: DOGC núm. 5422 - 16/07/2009
Departament: Presidència
LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d'educació. (Pàg. 56589)

dimarts, 14 de juliol del 2009

Finançament, el mal exemple dels polítics

Pel que sembla s’ha arribat a un acord en el tema del finançament econòmic i, de nou, el comportament dels nostres polítics governants ha estat decebedor pel conjunt dels ciutadans d’aquest país. I no em vull referir a si a Catalunya, o a Madrid, li han de correspondre més o menys diners. Si els milers de milions d’euros que diuen que li corresponen a Catalunya, o a València, són pocs o molts. Em refereixo, un cop més, a la coherència demostrada pels nostres governants i al respecte que en tenen per les normes.
Tots sabem que l’Estatut de Catalunya és una llei orgànica, és a dir, que és una norma de rang legal que es troba en un nivell jeràrquic superior. Per a l'aprovació de l’Estatut de Catalunya va caldre la majoria absoluta dels nostres representants polítics. Val a dir que en els països on existeix aquest graó intermedi entre la lleis ordinàries o comunes i la Constitució, és normal que es limiti l'aplicació de les lleis orgàniques a una sèrie de matèries concretes. Estem parlant, així, de regulacions molt importants i sensibles.
El finançament acceptat pel Govern tripartit de Catalunya s’allarga fins l’any 2012 quan l’Estatut marca l’any 2011 com a límit màxim per resoldre aquest tema. És cert que venim, també, d’un altre incompliment com és el retard d’un any respecte el model i aplicació del finançament. I, malgrat tot, els nostres polítics governants riuen i ens diuen que és una molt bona notícia, per tots nosaltres, el fet d’haver aconseguit tots aquests milions d’euros i que no cal donar-hi voltes al cap si això s’aconsegueix un any desprès del que marca l’Estatut. Que el que importa són els diners i res més.
Tremolor és el que hem de sentir els educadors cada cop que els nostres polítics es passen les lleis pel folre del darrera. Així no s’educa un país, així no donem cap exemple als nostres ciutadans i, molt menys als nostres joves. Si els nostres governants són els primers en incomplir la llei com podem pretendre l’exigència d’aquesta?. Ens estan dient que si no fem la declaració de la renda d’aquest any la podrem fer i liquidar l’any vinent i que no ens passarà res?. O, ben al contrari, si ens passem tan sols un dia ja ens estaran cobrant un fort recàrrec econòmic per entregar-la fora de termini?. Com ens poden exigir a nosaltres allò que no fan ells?. Quin exemple és aquest pels nostres joves?. Els centres educatius, els educadors, els pares, com podem exigir els nostres joves el compliment de les normes amb exemples com aquest?.
Els nostres governants no viuen la nostra realitat, viuen la seva que està desarrelada, i molt, de la nostra. Per a ells tot s’hi val si aconsegueixen el que volen, fins i tot si amb això se salten el compliment de les lleis que ells mateixos han aprovat. Trist, molt trist.

divendres, 10 de juliol del 2009

Validació d'aprenentatges adquirits i la seva connexió amb el nivell 1 dels ensenyaments d'esports de règim especial

Referència: DOGC núm. 5418 - 10/07/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1910/2009, de 30 de juny, per la qual s'estableix el procediment de validació d'aprenentatges adquirits i la seva connexió amb el nivell 1 dels ensenyaments d'esports de règim especial. (Pàg. 55467)

dijous, 9 de juliol del 2009

Relació de matèries de modalitat del batxillerat que es vinculen a les proves d'accés a la universitat

Referència: DOGC núm. 5417 - 09/07/2009
Departament: Educació
ORDRE EDU/340/2009, de 30 de juny, de la relació de matèries de modalitat del batxillerat que es vinculen a les proves d'accés a la universitat. (Pàg. 55121)

dimarts, 7 de juliol del 2009

Convocatòria del programa experimental Qualifica't en els ensenyaments de formació professional

Referència: DOGC núm. 5415 - 07/07/2009
Departament: Educació
ORDRE EDU/336/2009, de 30 de juny, per la qual s'estableix el programa experimental Qualifica't en els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu, i s'obre convocatòria de selecció de centres per al curs acadèmic 2009-2010. (Pàg. 54513)
Termini: fins al 30 de setembre de 2009

dilluns, 6 de juliol del 2009

Convocatòria per a l'acreditació de competències de sanitat, d'administració, i d'hoteleria i turisme, per a l'any 2009

Referència: DOGC núm. 5414 - 06/07/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1857/2009, de 17 de juny, per la qual s'obre convocatòria específica per a l'acreditació de competències referides a cicles formatius de grau mitjà i grau superior de formació professional de les famílies professionals de sanitat, d'administració, i d'hoteleria i turisme, per a l'any 2009. (Pàg. 54184)

dimecres, 1 de juliol del 2009

Conveni col•lectiu de l’ensenyament privat de Catalunya per als anys 2008-2009

Referència: DOGC núm. 5411 - 01/07/2009
Departament: Treball
RESOLUCIÓ TRE/1795/2009, de 26 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del IX Conveni col•lectiu autonòmic de treball per al sector de l'ensenyament privat de Catalunya per als anys 2008-2009 (codi de conveni núm. 7900575). (Pàg. 52661)

dimarts, 30 de juny del 2009

Selecció d'IES d’ensenyaments artístics o especialitzats per ser inclosos en el Projecte de qualitat i millora contínua

Referència: DOGC núm. 5410 - 30/06/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1781/2009, de 22 de juny, per la qual es convoca concurs públic per a la selecció d'instituts d'educació secundària que imparteixen ensenyaments professionals, artístics o especialitzats, per ser inclosos, a partir del curs 2009-2010, en el Projecte de qualitat i millora contínua. (Pàg. 52404)

diumenge, 28 de juny del 2009

Convocatòria per a impartir la formació per a les proves d'accés als cicles formatius i relació de centres

Referència: DOGC núm. 5408 - 26/06/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1763/2009, de 12 de juny, per la qual es fa pública la relació de centres que imparteixen la formació per a les proves d'accés als cicles formatius durant el curs de 2009-2010, i s'obre la convocatòria del procés d'autorització d'aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d'Educació. (Pàg. 51209)
Termini: 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC

dissabte, 27 de juny del 2009

Convocatòria subvencions del Programa de Qualificació Professional Inicial per al curs 2009-2010

Referència: DOGC núm. 5408 - 26/06/2009
Departament: Treball
RESOLUCIÓ TRE/1757/2009, de 19 de juny, per la qual es convoquen les subvencions del Programa de Qualificació Professional Inicial adreçades prioritàriament a treballadors/ores en situació d'atur per al curs acadèmic 2009-2010. (Pàg. 51260)
Termini: 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

divendres, 26 de juny del 2009

Convocatòria programes de qualificació professional inicial curs escolar 2009-2010

Referència: DOGC núm. 5408 - 26/06/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1758/2009, de 22 de juny, per la qual s'obre la convocatòria d'autorització per impartir els programes de qualificació professional inicial corresponents al curs escolar 2009-2010. (Pàg. 51205)
Termini: 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

dimecres, 17 de juny del 2009

Preu màxim menjadors escolars per al curs escolar 2009-2010

Referència: DOGC núm. 5402 - 17/06/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1642/2009, de 9 de juny, per la qual es determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Educació, i el preu de l'ajut individual de menjador escolar per a l'alumnat escolaritzat fora del seu municipi de residència en centres educatius privats concertats, d'acord amb la planificació feta al mapa escolar per al curs escolar 2009-2010. (Pàg. 48748)

dijous, 11 de juny del 2009

La regulació de les ludoteques

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el Decret pel qual es regulen les ludoteques, moltes de les quals s’havien constituït amb la ferma voluntat de fer d’escoles infantils al•legals. Benvingut sigui el citat Decret.
La Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola defineix la ludoteca com un centre d’esbarjo on es guarden jocs i joguines per a la seva utilització i préstec. Tanmateix l’Institut d’Estudis Catalans defineix la ludoteca com a centre d’educació en el lleure que fomenta l’activitat lúdica dels infants per mitjà de joguines, jocs didàctics, i d’altres. Així doncs una ludoteca mai ha de suplantar les funcions d’una escola infantil car la seva finalitat és el lleure de l’infant.
Aquesta regulació ha aixecat polseguera en el sector de les ludoteques, que se sent atacat i incomprès per part de la Generalitat, i que veu perillar el futur dels seus negocis. Negocis, val a dir, prou legítims, legals i honrats com el que més. Ara bé, la finalitat actual d’una part prou important de ludoteques tots sabem que no és la que hauria de ser. No és un argument vàlid, per part dels representants de les ludoteques, dir que aquest Decret no respon a la demanda social de manca de places de guarderies o, millor dit, d’escoles infantils. I no és vàlid perquè el que s’està regulant són les ludoteques i no pas les escoles infantils que ja fa molts anys que estan regulades. El que passa és que la inoperància de la Generalitat, en aquest tema, ha portat a creure a la gent que una ludoteca és igual a una escola infantil més barata. El propi nom del negoci diu què és un lloc on podem portar als infants a jugar i a que s’ho passin bé però no un lloc on aparcar o guardar nens. També Port Aventura és un espai lúdic i a ningú se li acudeix deixar els nens vuit hores al dia any rere any.
Una altra queixa del sector és que la regulació no l’hagi feta el Departament d’Educació i sí el Departament de Governació i Administracions Públiques. Sembla evident que al no ser un servei educatiu formal el que ofereixen les ludoteques el Departament d’Educació no té res a dir en aquest assumpte.
Fa por, també, l’argumentació que fan alguns pares en els mitjans de comunicació queixant-se per aquesta regulació que consideren que va contra els seus interessos personals i econòmics. Llegir que la titulació, i per tant la formació, és el de menys en aquests casos i que l’important és poder tenir col•locada la criatura en un lloc encara que no reuneixi les condicions ens indica que, en la nostra societat, hi ha pares que no assumeixen les seves responsabilitats paternes amb el mínim de seny necessari. Aquests arguments constaten que hi ha pares més preocupats en “guardar” els seus fills més que en contribuir a la seva educació. Com a societat civil ens hem d’alegrar d’aquest regulació però, alhora, cal exigir al Govern de la Generalitat la creació, o la facilitat de crear, moltes més places d’escoles infantils. No pot ser que moltes famílies visquin amb el neguit de no disposar d’una plaça escolar pel seu fill. Aquest és un dels grans dèficits que el tripartit, sis anys desprès, no només no ha millorat sinó que l’està empitjorant.

dimecres, 3 de juny del 2009

Revisió salarial de les escoles d'educació especial

Referència: DOGC núm. 5392 - 03/06/2009
Departament: Treball
RESOLUCIÓ TRE/1506/2009, de 13 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial per al 2009 del Conveni col•lectiu de treball del sector d'escoles d'educació especial de la Comunitat Autònoma de Catalunya (codi de conveni núm. 7900215). (Pàg. 44557)

dimarts, 2 de juny del 2009

Currículum i prova del títol de tècnic/a d'esport en l'especialitat d'atletisme

Referència: DOGC núm. 5391 - 02/06/2009
Departament: Educació
DECRET 85/2009, de 26 de maig, pel qual s'estableix el currículum i es regula la prova d'accés específica del títol de tècnic/a d'esport en l'especialitat d'atletisme. (Pàg. 44263)

dimecres, 27 de maig del 2009

Convocatòria dels premis extraordinaris de batxillerat del curs 2008-2009

Referència: DOGC núm. 5388 - 27/05/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1455/2009, de 20 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels premis extraordinaris de batxillerat del curs 2008-2009, i s'estableix el procediment per a la realització de les proves corresponents. (Pàg. 43125)
Inscripció: del 15 al 26 de juny de 2009
Proves: es realitzaran el dia 8 de setembre de 2009

dimarts, 26 de maig del 2009

Calendari escolar del curs 2009-2010

Referència: DOGC núm. 5387 - 26/05/2009
Departament: Educació
ORDRE EDU/263/2009, de 19 de maig, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2009-2010 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. (Pàg. 42877)

dijous, 14 de maig del 2009

Bases i convocatòria plans d'ocupació i actuacions de la xarxa d'orientació

Referència: DOGC núm. 5379 - 14/05/2009
Departament: Treball
ORDRE TRE/235/2009, de 8 de maig, per la qual s'estableixen les bases reguladores i s'obre la convocatòria per al 2009 per a la concessió de subvencions per a la realització dels plans d'ocupació i per a les actuacions de la xarxa d'orientació per a l'ocupació. (Pàg. 39440)

dimecres, 13 de maig del 2009

Proves als ensenyaments superiors de disseny

Referència: DOGC núm. 5376 - 11/05/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1289/2009, de 4 de maig, per la qual es convoquen les proves d'accés als ensenyaments superiors de disseny i s'estableix el procediment d'admissió per al curs 2009-2010. (Pàg. 38061)

dimarts, 12 de maig del 2009

Proves ensenyaments superiors de conservació i restauració de béns culturals

Referència: DOGC núm. 5376 - 11/05/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1288/2009, de 4 de maig, de convocatòria de la prova d'accés als ensenyaments superiors de conservació i restauració de béns culturals per al curs 2009-2010, i s'estableix el procediment d'admissió per al curs 2009-2010. (Pàg. 38056)

dilluns, 11 de maig del 2009

Proves de tècnic d'esport de nivells 1 i 3 d'Era Val d'Aran

Referència: DOGC núm. 5376 - 11/05/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1278/2009, de 28 d'abril, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments d'esports que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a d'esport i tècnic/a superior d'esport i a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2009, d'Era Val d'Aran. (Pàg. 38013)

dijous, 30 d’abril del 2009

Bases i convocatòria del Premi Participa a l'Escola

Referència: DOGC núm. 5370 - 30/04/2009
Departament: d'Interior, Relacions Institucionals i Participació
ORDRE IRP/205/2009, de 16 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores del Premi Participa a l'Escola i se n'obre la convocatòria pública per a l'any 2009. (Pàg. 35569)
Termini: finalitzarà el dia 31 de juliol de 2009

dilluns, 27 d’abril del 2009

Bases i convocatòria beques de desplaçament i de residència pels ensenyaments postobligatoris

Referència: DOGC núm. 5367 - 27/04/2009
Departament: Educació
ORDRE EDU/194/2009, de 15 d'abril, per la qual s'aproven les bases que regeixen la concessió de beques de desplaçament i de residència, destinades a l'alumnat que cursa determinats ensenyaments postobligatoris en centres educatius de Catalunya sostinguts amb fons públics i resideix en comarques amb baixa densitat de població, i s'obre la convocatòria de concurs públic per al curs 2008-2009. (Pàg. 34647)
Termini: d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre en el DOGC.

divendres, 24 d’abril del 2009

Prova d'avaluació de l'educació primària

Referència: DOGC núm. 5365 - 23/04/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1037/2009, de 16 d'abril, de convocatòria de la prova d'avaluació de l'educació primària corresponent al curs 2008-2009. (Pàg. 33589)

dijous, 23 d’abril del 2009

Proves d'accés als ensenyaments de grau superior de dansa

Referència: DOGC núm. 5365 - 23/04/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1032/2009, de 15 d'abril, per la qual es convoquen proves d'accés als ensenyaments de grau superior de dansa per al curs 2009-2010. (Pàg. 33581)
Inscripció: del 4 de maig al 5 de juny de 2009

dimecres, 22 d’abril del 2009

Bases i convocatòria dels premis de la Mostra de produccions audiovisuals escolars

Referència: DOGC núm. 5364 - 22/04/2009
Departament: Educació
ORDRE EDU/191/2009, de 14 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels premis de la Mostra de produccions audiovisuals escolars adreçada als centres educatius d'ensenyament no universitari de Catalunya i s'obre la convocatòria pública per al curs 2008-2009. (Pàg. 33173)
Termini: finalitza el dia 15 de maig de 2009

dimarts, 21 d’abril del 2009

El catalán en los patios

“Dos niños hablando en el recreo no tienen por qué causar sospecha. Pero sí la generan si no se expresan entre ellos en catalán. Por ejemplo, si hablan en castellano pueden llevarse la reprimenda de los vigilantes del patio del colegio. No es una exageración, ni siquiera una anécdota. Es la reglamentación de la Generalitat de Cataluña, que considera que la zona de recreo está incluida en el espacio escolar y, por lo tanto, sujeta a la normativa lingüística”. De esta forma iniciaba ayer la noticia “Colegios de Cataluña imponen el catalán incluso en los patios” el diario digital La voz libre, que en otro párrafo llega a decir “no basta con que se estudie, sino que, además, se hable tanto en la vida profesional como privada”. Por la noche tuve ocasión de ver la tertulia Veo El Mundo, de la cadena digital Veo7, donde también se habló de esta noticia en parecidos términos.
Cíclicamente sale, una y otra vez, este asunto como tema recurrente (véase Telemadrid, El Mundo y los ciudadanos de segunda) que llena muchas páginas y horas de comentarios no siempre mesurados y pensados. Esta vez parece ser que un letrero-pancarta en la zona previa al patio del colegio Betánia, de Cornellá, con el lema “Al pati parlem en català” (“En el patio hablamos en catalán”’) ha sido el desencadenante de una nueva polémica interesada con comentarios tan impactantes como el siguiente: “Yo propongo a Montilla y a todos los políticos nacional-socialistas-catalanistas que lleven a sus hijos a ese patio del colegio de Cornellá y comprueben qué es un campo de concentración infantil, donde ni para hablar hay libertad. Al menos los nazis dejaban expresarse en su idioma”. Este comentario está realizado por un tal Anónimo, es decir, por alguien que tiene a bien no identificarse, antiguamente decíamos “lanzar la piedra y esconder la mano”. Ante el letrero-pancarta se puede reaccionar de dos formas muy diferentes, en positivo o en negativo.
La reacción positiva me lleva, en primer lugar, a pensar que la traducción al castellano de la forma verbal "parlem" puede ser ambigua pues tanto puede ser indicativo como imperativo de una realidad. No es lo mismo “en el patio hablamos en catalán”, que sugiere una recomendación, que “en el patio hablemos en catalán” que puede sugerir imposición. La reacción positiva también me lleva a pensar que el patio es donde mejor se puede practicar el catalán ya que en las aulas muchas veces se prioriza el silencio. Positivamente podría pensar que, al ser Cornellá una zona de mucha emigración de distintas procedencias, el patio es donde mejor se pueden relacionar los alumnos y que puede ser una forma de irse introduciendo en una de las lenguas de la sociedad que los acoge. Si no nos escandalizamos cuando en las clases de inglés se exige que se hable únicamente en esa lengua, ¿por qué nos escandalizamos cuando en Cataluña se solicita que los alumnos utilicen una de sus lenguas?
La reacción positiva me lleva a entender que recomendar hablar en catalán no implica, forzosamente, prohibir hablar en castellano. Quizás lo que se busca es facilitar la integración de los diferentes colectivos emigrantes para que utilicen una lengua común, el catalán, que propicie la relación entre todos ellos y deshaga la tentación de juntarse en el patio por nacionalidades o comunidades lingüísticas. Positivamente pienso que la escuela sólo pretende que se hable en una lengua común, seguro que busca que todos sus alumnos tengan algo en común lejos de cualquier imposición y con la finalidad de que se entiendan entre ellos.
De la reacción negativa ya se ha hablado en otros medios y por lo tanto la obviaremos aquí.
Para acabar, tan sólo decir que si se produce un abuso pues que se actúe sobre ello, pero que inferir de un hecho concreto la generalización de una situación como mínimo sugiere que lo que se pretende es vender más diarios o aumentar las audiencias televisivas. La noticia es referente a una escuela mientras que el titular habla de centros en plural. Titular que lo primero que me sugirió fue la imagen de los profesores que vigilan los patios corriendo detrás de los alumnos para así poder sancionarlos si cometían la osadía de hablar en castellano. Y como ésto no es así, doy fe de que mis compañeros y yo nunca hemos corrido detrás de ningún alumno en el patio, no puedo más que estar de acuerdo con la señora Elvira Fuentes, de la Asociación por la Tolerancia de Cataluña, de que forzar a los niños a hablar catalán en los patios atentaría contra la privacidad de sus conversaciones. Evidentemente.

dimarts, 14 d’abril del 2009

Ajuts per a tasques d'atenció a l'alumnat durant el curs escolar 2007-2008

Referència: DOGC núm. 5358 - 14/04/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/936/2009, de 6 d'abril, de convocatòria per a la concessió d'ajuts al professorat i al personal laboral dels centres educatius del Departament d'Educació que realitza tasques d'atenció a l'alumnat, i que ha participat en activitats educatives realitzades fora dels centres durant el curs escolar 2007-2008. (Pàg. 30275)
Termini: serà de 20 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

dissabte, 11 d’abril del 2009

Hesíode

"No tinc cap esperança en l'avenir del nostre poble, si aquest ha de dependre de la frívola joventut dels nostres dies. No hi ha dubte que és desconsiderada i esbojarrada com no ho havia estat mai.
Quan jo era jove, ens ensenyaven els bons costums i el respecte envers els nostres pares, però el jovent d'avui en dia pretén saber-ho tot més bé que ningú i, en escoltar-la, sembla més avançada que nosaltres."
Hesíode (segles VIII -VII abans de Crist)

divendres, 10 d’abril del 2009

Especificacions tècniques dels itineraris personals d'inserció

Referència: DOGC núm. 5356 - 08/04/2009
Departament: Treball
RESOLUCIÓ TRE/904/2009, de 24 de març, per la qual es dóna publicitat a les especificacions tècniques per al desenvolupament d'itineraris personals d'inserció. (Pàg. 29733)

dijous, 9 d’abril del 2009

Proves d'accés als ensenyaments artístics superiors d'art dramàtic

Referència: DOGC núm. 5353 - 03/04/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/853/2009, de 24 de març, per la qual es convoquen proves d'accés als ensenyaments artístics superiors d'art dramàtic per al curs 2009-2010. (Pàg. 28279)

dimecres, 8 d’abril del 2009

Convocatòria dels Premis Catalunya d'Educació

Referència: DOGC núm. 5353 - 03/04/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/854/2009, de 16 de març, per la qual s'obre convocatòria per a la concessió dels Premis Catalunya d'Educació, de reconeixement social a mestres, professores, professors, centres educatius i institucions impulsores de l'escola catalana, corresponents a l'any 2009. (Pàg. 28284)
Termini: dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC

dilluns, 30 de març del 2009

Convocatòria del Concurs d'Oratòria en diverses llengües

Referència: DOGC núm. 5349 - 30/03/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/791/2009, de 12 de març, per la qual s'obre la convocatòria pública del Concurs d'Oratòria en diverses llengües, per al curs 2008-2009. (Pàg. 26787)
Termini: de 20 dies lectius des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC

dijous, 26 de març del 2009

Bases i convocatòria de selecció de centres com a centres formadors

Referència: DOGC núm. 5347 - 26/03/2009
Departament: Educació
ORDRE EDU/122/2009, d'11 de març, per la qual s'aproven les bases per a la selecció de centres educatius sostinguts amb fons públics com a centres formadors d'estudiants en pràctiques dels graus de mestre i del màster de professorat i se n'obre la convocatòria per al període 2009-2013. (Pàg. 26074)
Termini: d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre en el DOGC

dilluns, 23 de març del 2009

El màrqueting de la jornada de portes obertes

La imatge dels centres escolars és una qüestió important i alhora delicada. És tant important que malgrat tots els esforços que es fan no s’aconsegueix superar del tot la imatge negativa que la societat té d’aquests. És evident que els centres han fent els dies previs al període de preinscripció esforços per ser escollits pels pares. I, curiosament, quants més mecanismes administratius per distribuir la matrícula posa l’Administració més necessitat de comunicar millor el què fan tenen els centres educatius. Segurament és la necessitat d’esvair la impressió d'alguns pares que potser tenen menys confiança pel fet que portaran els seus fills a un centre educatiu perquè els ha tocat per normativa. Així doncs, cada any es reprodueixen les jornades de portes obertes amb l’objectiu d'aconseguir matrícula. Però el màrqueting és una cosa molt diferent de la comunicació.
La comunicació dels centres educatius es plasma, de forma molt evident, en la imatge física d’aquests. Aspectes visibles com l’edifici, els rètols, la neteja, el logotip, la lluminositat de les aules, el gimnàs, els laboratoris, ... diuen i comuniquen molt més del que un es pot imaginar. Altres aspectes com la tipografia de les comunicacions escrites amb els pares, l’edat dels professors, l’ambient a les hores d’entrada i sortida del col•legi així com la classe social dels alumnes, el titular del centre, .... comuniquen molt més que un dia de portes obertes per molt que aquest s’hagi preparat tenint en compte tots els detalls. El màrqueting de la jornada de portes obertes posa l'accent en el producte que es vol vendre, la matrícula, i per això n’ha de cantar les virtuts i buscar la satisfacció dels pares. Però compte amb el que es diu, doncs es treballa amb un producte difícil de vendre i no es pot assegurar el resultat de que tothom aprovarà.
És cert, també, que els mitjans de comunicació no ajuden gaire i que les notícies educatives són esporàdiques i escasses, a no ser que aquestes facin referència a fets excepcionals i habituals, cosa que contribueix a formar una imatge desenfocada de la realitat dels nostres centres educatius. Es fa complicat lluitar contra els tòpics del fracàs escolar, del malestar docent i de les agressions que es produeixen en els nostres centres. També amb els tòpics de l’inici i del final del curs escolar que, any rere any, es difonen pels mitjans de comunicació. En paraules dels autors Armentia i Caminos (2003): “Com més negatives siguin les conseqüències d'un fet, més possibilitats té de convertir-se en notícia, com més cruent i insòlit és l'espectacle, més gran és el seu valor noticiable”. Sense oblidar, també, que l'educació ja fa anys que s’utilitza com a argument per a la confrontació política.
Sembla evident que si pràcticament ningú no parla bé dels centres educatius correspon a aquests donar-se a conèixer, tant per captar nous clients, mitjançant el màrqueting de la jornada de portes obertes, com per mantenir el seu posicionament en la societat mitjançant una bona comunicació.
Per cert, i ja per acabar, quina gran pensada que ha tingut el Departament d’Educació en el tema de les matriculacions. Si detecten que els pares han falsejat les dades d’inscripció castigaran els seus fills, al final del proper curs, amb un canvi obligat d’escola. Per què han de penalitzar els fills un cop aquests ja s’han adaptat al centre i als companys?. Quina culpa tenen els fills del que fan els pares?. I per què no sancionen els pares?.

dissabte, 21 de març del 2009

Prova específica als sis cursos dels ensenyaments professionals de dansa

Referència: DOGC núm. 5343 - 20/03/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/702/2009, de 10 de març, de convocatòria de la prova específica d'accés als sis cursos dels ensenyaments professionals de dansa per al curs 2009-2010. (Pàg. 23390)

divendres, 20 de març del 2009

Proves específiques als ensenyaments professionals de música

Referència: DOGC núm. 5343 - 20/03/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/704/2009, de 6 de març, per la qual es convoquen les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música per al curs 2009-2010. (Pàg. 23393)

dimecres, 18 de març del 2009

Preinscripció i matrícula a l'Institut d'Educació Secundària Obert de Catalunya

Referència: DOGC núm. 5339 - 16/03/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/632/2009, de 5 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula a l'Institut d'Educació Secundària Obert de Catalunya per al curs 2009-2010. (Pàg. 21729)

dimarts, 17 de març del 2009

Proves d'accés de grau superior del Liceu

Referència: DOGC núm. 5338 - 13/03/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/618/2009, de 9 de març, per la qual es convoquen les proves d'accés als ensenyaments de grau superior de música del centre autoritzat de grau superior de música del Liceu, de Barcelona, per al curs 2009-2010. (Pàg. 21356)

dilluns, 16 de març del 2009

Proves d'accés de grau superior de l'Escola Superior de Música de Catalunya

Referència: DOGC núm. 5338 - 13/03/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/617/2009, de 6 de març, per la qual es convoquen les proves d'accés als ensenyaments de grau superior de música de l'Escola Superior de Música de Catalunya per al curs 2009-2010. (Pàg. 21353)

diumenge, 15 de març del 2009

Mòduls econòmics dels concerts educatius per a l'any 2009

Referència: DOGC núm. 5338 - 13/03/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/619/2009, de 22 de gener, per la qual s'estableixen els mòduls econòmics de les despeses de funcionament dels concerts educatius per a l'any 2009. (Pàg. 21360)

dissabte, 14 de març del 2009

Proves lliures per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i del graduat

Referència: DOGC núm. 5337 - 12/03/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/608/2009, de 4 de març, per la qual es convoca la realització de proves lliures per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria per a persones de més de 18 anys. (Pàg. 21070)

divendres, 13 de març del 2009

Convocatòria d'accions de formació en àrees professionals prioritàries

Referència: DOGC núm. 5336 - 11/03/2009
Departament: Treball
ORDRE TRE/84/2009, de 5 de març, per la qual es modifica l'article 13.1 de l'Ordre TRE/338/2008, de 4 de juliol, i es convoquen les subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta mitjançant plans formatius en àrees professionals prioritàries per a l'any 2009. (Pàg. 20391)
Termini: 15 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC.

dijous, 12 de març del 2009

Bases generals, específiques i convocatòries pels centres públics

Referència: DOGC núm. 5336 - 11/03/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/602/2009, d'11 de març, per la qual s'aproven les bases generals i específiques que regulen diversos programes i els projectes que els integren que han de dur a terme centres educatius dels quals és titular el Departament d'Educació, i s'obre la convocatòria de selecció per a l'any 2009. (Pàg. 20370)
Bases generals: L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment de selecció de projectes d'innovació educativa, projectes de biblioteca escolar PuntEdu, un espai d'aprenentatge i coneixement, i projectes d'un pla experimental de llengües estrangeres, que duran a terme centres educatius dels quals és titular el Departament d'Educació.
Els programes i projectes que regula aquesta Resolució són els següents:
Programa H: projectes d'innovació educativa.
Termini: 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.
Programa I: projectes de biblioteca escolar PuntEdu, un espai d'aprenentatge i coneixement.
Termini: d'un mes, a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.
Programa J: projectes de centres educatius per participar en un pla experimental de llengües estrangeres.
Termini: de 20 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

dimecres, 11 de març del 2009

Bases generals, específiques i convocatòria dels programes que les integren

Referència: DOGC núm. 5336 - 11/03/2009
Departament: Educació
ORDRE EDU/85/2009, d'11 de març, per la qual s'aproven les bases generals de les línies de subvenció del Departament d'Educació, les bases específiques dels programes que les integren, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2009. (Pàg. 20289)
Bases generals: L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment de concessió de subvencions adreçades als centres educatius, al professorat, a les famílies i a l'alumnat, a les diverses entitats i associacions, i als ajuntaments, per a la realització d'activitats pròpies en l'àmbit competencial del Departament d'Educació.
Es convoquen per a l'any 2009:
.- Línia de subvencions adreçada als centres educatius.
Programa A. Subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys.
Programa B. Subvencions per al finançament de despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius concertats d'educació especial.
Programa C. Subvencions per al suport a l'acollida i l'aprenentatge de la llengua catalana, destinat a l'alumnat estranger de nova incorporació.
Programa D. Subvencions per al finançament d'activitats complementàries de l'alumnat amb necessitats educatives específiques.
Programa E. Subvencions als centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments obligatoris per al foment de la reutilització de llibres de text i material curricular.
Programa F. Subvencions als centres i escoles d'ensenyament no superior de Catalunya que compten amb grups escolars de música o dansa, per participar en intercanvis o trobades.
Programa G. Subvencions a grups d'alumnat, que cursa ensenyaments postobligatoris en centres d'ensenyament secundari de Catalunya, per a la realització de pràctiques en empreses o institucions d'altres països durant l'any 2009.
Programa H. Selecció de projectes de centres educatius per participar en projectes d'innovació educativa.
Programa I. Selecció de projectes de Biblioteca escolar .puntedu., un espai d'aprenentatge i coneixement, duts a terme per centres educatius.
Programa J. Selecció de projectes de centres educatius per participar en un pla experimental de llengües estrangeres.
Programa K. Subvencions a centre educatius d'educació secundària de Catalunya, per a l'aprenentatge actiu d'idiomes durant el curs 2008-2009
.- Línia de subvencions adreçada al professorat.
Programa A. Subvencions al professorat de nivell no universitari i als cossos d'inspecció, per a la realització d'activitats de formació i perfeccionament en llengües estrangeres i per altres activitats de formació.
.- Línia de subvencions adreçada a les famílies i a l'alumnat.
Programa A. Subvencions a l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de condicions personals per discapacitats psíquiques, motrius o sensorials, matriculat en centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya, llevat els de la ciutat de Barcelona, per a l'assistència a convivències escolars realitzades durant el curs 2008-2009.
.- Línia de subvencions adreçada a entitats i associacions.
Programa A. Subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnes, llevat les de la ciutat de Barcelona, per al foment de la participació en activitats extraescolars als centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya.
Programa B. Subvencions a entitats que duen a terme actuacions a favor d'alumnes i persones adultes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, o malalties greus, i als seus familiars.
Programa C. Subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnes de Catalunya, llevat de les de la ciutat de Barcelona, per a l'organització de l'activitat .Escoles Obertes al Juny i/o Setembre any 2009.
Programa D. Subvencions destinades al finançament d'activitats i al funcionament de federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnes, i d'associacions, federacions i confederacions d'associacions d'alumnes de centres educatius no universitaris.
Programa E. Subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnes per a l'organització del servei d'acollida matinal d'infants, en els centres educatius sufragats amb fons públics de Catalunya, llevat els de la ciutat de Barcelona, que imparteixen educació infantil i/o primària per al curs 2009-2010.
Programa F. Subvencions a associacions i organitzacions professionals d'ensenyants, i a altres entitats amb personalitat jurídica pròpia i sense finalitat de lucre directament vinculades al món de l'ensenyament, per a la realització d'activitats de formació permanent adreçades al professorat de nivell no universitari i per a despeses de funcionament, informació i difusió.
.- Línia de subvencions adreçada als ajuntaments.
Programa A. Subvencions als ajuntaments, llevat el de la ciutat de Barcelona, per al foment de la participació en activitats extraescolars als centres educatius sostinguts amb fons públics.
Programa B. Subvencions als ajuntaments, llevat el de la ciutat de Barcelona, per a l'organització de l'activitat .Escoles Obertes al Juny i/o Setembre any 2009.
Programa C. Subvencions als ajuntaments titulars de llars d'infants, llevat el de la ciutat de Barcelona, per a l'escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides.
Programa D. Subvencions als ajuntaments per a l'organització del servei d'acollida matinal d'infants, en centres educatius sufragats amb fons públics de Catalunya, llevat el de la ciutat de Barcelona, que imparteixen educació infantil i/o primària per al curs 2009-2010.
Terminis: El termini de presentació de sol·licituds, si les bases específiques de cada programa no n'estableixen un altre, és d'un mes des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC.

dimarts, 10 de març del 2009

El síndrome del quemado (burn out)

Desde que Herbert Freudenberger, allá por la década de los años setenta del siglo pasado, relacionase este síndrome con los estilos y formas de vida que había observado en jóvenes voluntarios que trabajaban en una clínica de desintoxicación, mucho se ha escrito sobre la figura del “quemado” en nuestra sociedad. Y, en la actividad educativa, es una expresión muy utilizada y sus consecuencias se reflejan en forma de bajas laborales. El concepto de “quemado” (burn out) se utiliza para hacer referencia a aquellas situaciones de desgaste personal, profesional y de desestabilización sociolaboral derivadas de unas difíciles relaciones interpersonales. Este anglicismo que hemos adoptado para expresar lo que sucede en nuestros hospitales, centros educativos y empresas, expresa estados anímicos como sentirse muy cansado, sobrecargado y con pérdida de ilusión por el trabajo. Estamos hablando de una manifestación palpable de un estrés crónico en el ámbito laboral, al que se pueden ver sometidos los profesionales de la docencia, entre otros, y que desembocará en potenciales problemas fisiológicos, cognitivos i/o emocionales.
En nuestros centros escolares no es difícil compartir tareas y responsabilidades con compañeros que tienen la sensación de sentirse atrapados, o manifiestan una evidente falta de entusiasmo por el trabajo y la vida en general. Lo cual se traduce en docentes con una baja autoestima.
Factores como el cansancio, tanto fisico como emocional, la despersonalización dentro del centro docente así como la falta de realización personal en el trabajo lleva a un desgaste emocional que algunos docentes no saben afrontar adecuadamente. Una vez llegado a este extremo el docente “quemado” evidenciará una pérdida de interés por los alumnos para quienes trabaja y en un distanciamiento psicológico respecto al trabajo docente. Aumentará el absentismo laboral, se sentirá agotado, frustrado y manifestará una pérdida del compromiso profesional. Así mismo, suelen presentar actitudes negativas hacia uno mismo, el trabajo y la vida en general, lo que comporta sentimientos de fracaso personal, falta de competencia profesional, incapacidad para afrontar las tensiones, incapacidad para relacionarse y falta de expectativas e insatisfacción generalizada.
El síndrome del “quemado” es la etapa final a la que llegan las personas sometidas a malas condiciones en su entorno laboral después de haber pasado un periodo de estrés prolongado como consecuencia de no haberse podido adaptar a su entorno y de ver frustradas sus expectativas de poder modificar su situación laboral.
Cierto es que la cantidad de encargos que la sociedad deposita en los centros escolares no ayuda en nada a mejorar este panorama. Vivimos una realidad en que ante problemáticas como las drogas, la sexualidad, la violencia de género, el consumismo, los accidentes de coche, …. las propuestas de solución que oímos en boca de nuestros políticos o adultos es que es en la escuela donde se ha de enseñar a ser buenos consumidores, a saber que las drogas son perniciosas para nuestra salud, que es donde se han de aprender los diversos métodos anticonceptivos, donde se han de enseñar las reglas de urbanidad, el respeto y la igualdad entre sexos y un largo etcétera que no puede, por menos, que dejarnos boquiabiertos. La presión de lo que se le exige a la escuela corre paralelo a la relajación de las formas sociales y del pobre papel educador de los padres en la actualidad. Y, mientras la escuela no aprenda a decir no, mientras la escuela no defina claramente cuáles son sus funciones no nos debería extrañar que el porcentaje de “quemados” siga aumentando.

diumenge, 8 de març del 2009

Proves d'accés als cicles d'arts plàstiques i disseny per als centres de titularitat privada

Referència: DOGC núm. 5333 - 06/03/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/551/2009, de 19 de febrer, per la qual es convoquen les proves específiques d'accés als cicles de formació específica de grau mitjà i de grau superior d'arts plàstiques i disseny corresponents a l'any 2009 per als centres de titularitat privada, i se'n defineix el procediment d'execució. (Pàg. 18716)

dissabte, 7 de març del 2009

Proves d'accés als cicles d'arts plàstiques i disseny en els centres de titularitat pública

Referència: DOGC núm. 5333 - 06/03/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/550/2009, de 19 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles de formació específica de grau mitjà i de grau superior d'arts plàstiques i disseny corresponents a l'any 2009 en els centres de titularitat pública, i se'n defineix el procediment d'execució. (Pàg. 18687)

divendres, 6 de març del 2009

Normes de preinscripció i matrícula per al curs 2009-2010

Referència: DOGC núm. 5333 - 06/03/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/553/2009, de 2 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres educatius per al curs 2009-2010 en els ensenyaments sufragats amb fons públics d'educació infantil, d'educació primària, d'educació secundària obligatòria, de batxillerat, de formació professional, artístics, d'esports, d'idiomes o de formació de persones adultes. (Pàg. 18735)

dimarts, 3 de març del 2009

Convocatòria programa Forma i Contracta

Referència: DOGC núm. 5329 - 02/03/2009
Departament: Treball
RESOLUCIÓ TRE/479/2009, de 23 de febrer, per la qual es convoquen les subvencions del programa Forma i Contracta per a la realització d'accions de formació amb compromís de contractació per a l'any 2009. (Pàg. 16535)
Termini: fins al 30 de setembre de 2009

dilluns, 2 de març del 2009

Proves d'accés als cicles formatius

Referència: DOGC núm. 5329 - 02/03/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/466/2009, de 18 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional específica, les proves de caràcter general dels ensenyaments d'esports que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a d'esport i tècnic/a superior d'esport i a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2009. (Pàg. 16411)

dimecres, 25 de febrer del 2009

Adolescents “agobiats”

Tothom sap que l’adolescència és el període de la vida que segueix la infància i precedeix l’edat adulta. La qual cosa ens hauria de fer intuir i pronosticar que els nostres joves encara no tenen ni grans responsabilitats ni excessives càrregues socials i familiars a diferència dels adults. Malgrat això cada dia se sent més en boca dels nostres adolescents l’expressió “estic agobiat”. I sembla ser que el nombre d’adolescents aclaparats (“agobiats”) va en augment. Hi ha certs adolescents que tenen la sensació de doblegar-se sota una càrrega excessiva d’obligacions a fer.
No és d’estranyar, doncs, que en els nostres centres quan el tutor d’un adolescent li demana a aquest el motiu de per què ha fet campana tota una setmana la resposta que aconsegueixi sigui semblant a aquesta: “No ho sé, és que estic molt “agobiat” i me n’anava a casa d’un amic perquè necessitava desconnectar i estar sol”. L’aclaparament que pateixen alguns dels nostres adolescents és l’excusa perfecta per justificar la seva manca de responsabilitat i de compromís amb la societat en la que viuen.
Recordo una anècdota que em va passar amb una adolescent. Estàvem parlant del seu rendiment acadèmic i li feia notar que aquest havia baixat respecte el trimestre anterior. De sobte tota esverada em diu: “No ho sé “tio”, és que estic “agobiada” i necessito marxar, necessito fugir. Necessito marxar uns dies on sigui però molt lluny de casa meva”. Li pregunto si hi ha mal rotllo a casa seva. Em diu que és tot, que si els estudis, que si anar al “cole”, que si ajudar a casa, que si els exàmens, que si ..... Bo, fent un resum d’una hora de conversa us diré que aquesta adolescent feia un parell d’anys, des dels quinze, que de divendres tarda fins diumenge vespre no trepitjava casa seva doncs se n’anava a casa d’un amic seu. Tot sorprès li vaig preguntar, ingenu de mi, com podia sentir-se aclaparada a casa seva si tres dies a la setmana no hi era i els altres pràcticament no coincidia amb els seus pares doncs aquests arribaven molt tard a la nit.
Potser el que aquests adolescents anomenen aclaparament sigui més un signe de desorientació. La forma en que, com a societat, eduquem i preparem als nostres adolescents crea desorientació en ells i fa que siguin incapaços de suportar, fins i tot, un mínim d’exigència social. Tot ha de ser immediat. Tot ha de ser fàcil. Tot ha de ser divertit. I si no ho és s’aclaparen fàcilment o, millor dit, no saben orientar-se ni discernir el què és més correcte. La societat, i nosaltres som la societat, no els hi proporcionem les eines adients per a la seva orientació i maduració. Les societats que no assumeixen el seu paper d’educadores creen individus que s’aclaparen molt fàcilment.

divendres, 20 de febrer del 2009

Proves d'accés als ensenyaments de grau superior de música

Referència: DOGC núm. 5323 - 20/02/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/346/2009, de 9 de febrer, per la qual es regulen les proves d'accés als ensenyaments de grau superior de música. (Pàg. 13763)

divendres, 13 de febrer del 2009

El estrés en la docencia

El aumento de la presión sobre la actividad docente, así como la necesidad de adaptación constante a las necesidades específicas de cada uno de los alumnos, tienen un impacto evidente sobre la salud de los docentes que llegan al extremo de provocar trastornos tanto físicos como psíquicos.
El estrés es uno de los factores resultantes de esa presión que afecta a la salud y a la calidad de vida de los docentes y a la de las organizaciones educativas en la que éstos se integran. Las consecuencias del estrés pueden manifestarse en un deterioro psíquico y físico de los docentes, que a la vez repercutirá en las organizaciones educativas en forma de absentismo laboral, abandonos de la profesión, disminución en el rendimiento, pérdida de la calidad docente, ......
Está claro que en toda actividad humana existe, siempre, un cierto nivel de estrés que forma parte, intrínsecamente, de la vida. Ahora bien, en el momento en que se sobrepasa ese nivel y éste deviene intenso o prolongado el cuerpo humano se agota y provoca como respuesta los síntomas del estrés. Por el contrario, un cierto nivel razonable de estrés en la actividad docente ayuda a configurar unas buenas condiciones de rendimiento y de satisfacción personal, lo que va a ayudar a los docentes a mejorar sus perspectivas laborales así como mejorar su nivel de participación en el momento de adoptar decisiones satisfactorias.
El estrés en los docentes surge como consecuencia de las múltiples y diversas demandas que recibe y, también, de las responsabilidades derivadas de su trabajo diario. En el día a día de la actividad docente hay actualmente una excesiva variedad de tareas por asumir que favorecen tanto la incapacidad para delegar en otros como la incapacidad para establecer prioridades en la larga lista de cosas a hacer. Si a todo ésto le añadimos la falta de tiempo para poder hacer revisiones de lo ya hecho vemos como el desempeño y rendimiento del trabajo se resienten. Y reconozcamos también que no siempre la actividad docente disfruta de unos espacios con condiciones adecuadas, o con una correcta distribución del tiempo. Así pues, no es de extrañar que nos encontremos con un bajo nivel de satisfacción en un sector más o menos amplio de nuestros docentes.
Todo ello nos lleva al estrés con sus correspondientes alteraciones en la salud mental y física. Es cuando aparecen la ansiedad, la irritabilidad, la disminución en la capacidad de procesar la información, la incapacidad para tomar decisiones, los cambios en el comportamiento, variaciones en el estado anímico, los trastornos del sueño y los de adaptación. Estos síntomas llevados al extremo provocan la aparición de crisis depresivas que pueden conducir, incluso, al deseo de querer suicidarse. Cuando ésto se manifiesta en los docentes, es cuando la organización educativa también se resiente en su quehacer diario pues sufre las consecuencias en forma de absentismo laboral, de fallos en la comunicación, del deterioro de las relaciones con los otros compañeros y con las familias, .... Por lo que respecta a la salud física, no es extraño ver a docentes con ciertas alteraciones físicas como arritmias, hipertensión arterial, problemas de la piel, trastornos gástricos, ..... Todo ello puede llevar a hábitos nocivos para la salud del docente como puede ser el consumo de somníferos, alcohol, tabaco y analgésicos. Hábitos perniciosos que traen consigo la disminución del rendimiento y el aumento del absentismo laboral.
La escuela hoy en día es la receptora de muchas demandas sociales que exigen respuestas inmediatas y claras. Pero la misma escuela debería entender que si las respuestas que proporciona no son adecuadas y las demandas de la sociedad son excesivas, intensas y prolongadas en el tiempo y superan la capacidad de resistencia y adaptación de sus docentes llegará, inevitablemente, a una situación de estrés. Pero no todo es culpa de la sociedad, la propia escuela debería asumir que hay factores organizacionales que favorecen el estrés y el desgaste profesional de sus docentes. El exceso de control, el bajo nivel de satisfacción por la faena realizada, la falta de promoción laboral, el exceso de trabajo, el autoritarismo, las relaciones que se establecen entre los componentes del claustro, ..... son un magnífico coctel que, una vez agitado, nos da como resultado el estrés.