dijous, 27 de juliol de 2006

El contracte programa i el concert econòmic

El dia 18 de juliol sortia publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la convocatòria del concurs públic per seleccionar centres educatius privats concertats que vulguin subscriure, amb caràcter experimental, un contracte programa amb el Departament d'Educació i Universitats per als ensenyaments obligatoris i el segon cicle de l'educació infantil per tal d'anar avançant cap a la gratuïtat dels centres privats concertats. Aquest és un punt que quedava reflectit en l'anomenat Pacte Nacional de l'Educació.
D'entrada ja ens diuen que aquest contracte programa serà amb caràcter experimental també ens diuen que el concert educatiu ha de garantir la gratuïtat dels ensenyaments objecte del concert. Així mateix, en el marc del Pacte Nacional per a l'Educació s'estableix el compromís de fer un estudi econòmic per determinar els costos estàndards del sosteniment dels centres educatius finançats amb fons públics amb la finalitat d'establir un mòdul econòmic suficient. Alhora, l'actual aplicació del mòdul econòmic del concert, que és única per a tots els centres, no permet tractar de manera diferenciada aquelles necessitats específiques dels centres que haurien de ser objecte de consideració. Finalment, els centres ofereixen activitats, complementàries o de serveis, que, pel seu caràcter voluntari, no formen part del concert. Aquests factors dificulten l'accés als centres privats concertats de tot l'alumnat, especialment d'aquell en situació socioeconòmica desafavorida.
El Pacte Nacional per a l'Educació preveu que el contracte programa, complementari al concert educatiu, mitjançant el qual es concretaran els compromisos recíprocs del Departament d'Educació i Universitats i de la titularitat dels centres que el signin sigui l'instrument que permeti, d'una banda, avançar en la línia d'adequar el mòdul econòmic en tant que no es disposa de l'estudi per determinar els costos estàndards dels centres i, de l'altra, singularitzar la dotació de recursos a cada centre, d'acord amb les necessitats de l'alumnat i de l'entorn on es troba ubicat, amb la finalitat que la prestació del servei educatiu d'interès públic que fa el centre sigui efectivament gratuïta.
Tot això ho diu i ho reconeix la pròpia administració al principi d'aquesta ordre publicada el dia 18 de juliol. És a dir la pròpia Administració catalana reconeix que el concert econòmic dels centres privats concertats no cobreix el 100% de les despeses de funcionament. Doncs, com és que tenen la cara (?) de cada dos per tres ficar-se amb el finançament d'aquests centres i fer grans escàndols anb les diverses fundacions i pagaments d'activitats complementàries?. De què es pensen aquesta gent del Govern Catalanista i d'Esquerres que mengen els professors d'aquest centres concertats?. Ells mateixos reconeixen que el concert és insuficient però alhora fan demagogia amb la diferència que han d'abonar els pares. Això sí, tots ells, tots i cadascú d'aquests partits tenen les seves fundacions amb les quals canalitzen diners i subvencions. Ells ho poden fer però els centres privats concertats no. Ells mateixos en un altre lloc de l'ordre diuen que l'objectiu és incrementar l'import del mòdul del concert educatiu corresponent a altres despeses en un percentatge del 30%.
Però és a l'article 1 on queda retratada la voluntad d'aquest govern on textualment diu: "Convocar concurs públic per seleccionar un màxim de 5 centres educatius privats concertats que subscriguin, amb caràcter experimental, un contracte programa per als ensenyaments obligatoris i l'educació infantil de segon cicle". I també a l'article 4: "Es destina a aquesta convocatòria un import màxim de 1.647.455,39 euros". Amb aquesta ambició política els centres privats concertats seran gratuïts cap a l'any ............ ¿fem números?. Ara que venen eleccions, ara que tindrem campanya electoral es tornaran a omplir la boca de demagògia, de falsetats i renegaran fins i tot del que ells han escrit i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.