dilluns, 23 de juny de 2008

Programes de Qualificació Professional Inicial: bases i convocatòria

Referència: DOGC núm. 5158 - 23/06/2008
Departament: PRESIDÈNCIA
ORDRE PRE/308/2008, de 13 de juny, per la qual s'estableix el procediment d'autorització dels Programes de Qualificació Professional Inicial, es regulen les bases de concessió de subvenció d'aquests programes i s'obre la convocatòria per al curs acadèmic 2008-2009. (Pàg. 47668)
Termini: 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.