dilluns, 28 d’abril del 2008

Bases i convocatòria per a la realització d'activitats de formació i perfeccionament en llengües estrangeres

Referència: DOGC núm. 5120 - 28/04/2008
Departament: Educació
ORDRE EDU/172/2008, de 15 d'abril, per la qual s'aproven les bases generals de la línia d'ajuts i subvencions destinada al professorat, les bases específiques del programa d'ajuts per a la realització d'activitats de formació i perfeccionament en llengües estrangeres, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2008. (Pàg. 33000)
Termini: 15 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC.