dimecres, 9 de novembre de 2011

Eleccions 2011: propostes educatives de CiU

Les propostes educatives de Convergència i Unió (CiU) per a les eleccions del proper dia 20 de novembre són les següents:
.- Educació.
- Defensar un model educatiu d’interès públic i de qualitat que permeti continuar el desplegament de la Llei d’educació de Catalunya, basat en els valors de la cultura de l’esforç, el respecte i la qualitat docent, que respecti l’autonomia dels centres i recuperi l’autoritat del mestre.
- Avançar cap a una formació d’alt nivell i d’excel•lència, en el que la recerca i les tecnologies de la informació siguin claus per configurar la Catalunya del segle XXI.
- Seguir defensant el model d’immersió lingüística en català com a llengua vehicular normalment emprada a l’ensenyament, garantint l’assoliment de les competències lingüístiques en català i castellà i augmentant les competències en altres llengües, principalment l’anglès.
- Garantir el dret a l’educació i a la llibertat d’elecció de centre, d’acord amb el seu ideari i projecte educatiu.
- Defensar, amb el Pacte Fiscal un finançament que ens permeti avançar cap a l’objectiu de destinar el 6 % del PIB a despesa educativa.
- Exigir el traspàs a la Generalitat del ple exercici de les competències de gestió de les beques i ajuts concedits amb càrrec als Pressupostos Generals de l’Estat, en compliment de la Sentencia del Tribunal Constitucional 188/2001, de 20 de setembre i de conformitat amb el que estableix l’article 172.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
- Seguir plantejant a l’Estat la modificació dels criteris d’atorgament de beques per evitar la discriminació actual dels estudiants catalans.
- Incrementar anualment, fins la mitjana europea, el número i la quantia de les beques i ajuts a l’estudi de nivell superior, per equiparar, en el menor temps possible, la inversió de l’Estat en aquesta matèria a la mitjana comunitària.
- Avançar gradualment cap a la gratuïtat real de l’educació dels 3 als 18 anys, d’acord amb el dret a l’educació i a la igualtat d’oportunitats, amb la participació de l’Estat.
- Reiterar la demanda d’un estudi, elaborat per la Comissió prevista per la Llei Orgànica d’Educació, per avaluar el cost del mòdul de l’escola concertada i promoure la millora del seu model econòmic fins arribar a la cobertura total del cost per garantir la llibertat d’ensenyament.
- Avançar més en la conciliació de la vida laboral i familiar, especialment de les famílies amb fills en edat escolar.
- Impulsar mesures per preveure la flexibilització dels horaris laborals per atendre les necessitats familiars, especialment en l’àmbit educatiu.
- Seguir impulsant la millora de la formació per al professorat i en aquest sentit promoure la modificació dels requisits de formació inicial i permanent del professorat, amb la finalitat que aquest mantingui una alta acreditació professional, avançant en el disseny d’una carrera docent.
- Seguir prestigiant la professió docent i atraure als millors professionals amb capacitat pedagògica.
- Defensar i impulsar equips directius altament qualificats amb visió transformadora i capacitat de lideratge.
- Promoure l’adaptació del sistema de formació professional i l’educació al llarg de la vida a la situació socioeconòmica actual, incorporant el contracte dual (treball i formació) la qual cosa ajudarà a: combatre l’abandonament escolar, elevar el nivell de qualificació professional dels alumnes i afavorir el seu accés al mercat laboral.
- El contracte dual ha de ser un contracte per a alumnes que fan estudis professionalitzats, la seva durada es circumscriu al període de formació (lligat a la matrícula) i ha de preveure l’afiliació bonificada a la Seguretat Social i estímuls en les cotitzacions per al cas de futura contractació estable de l’alumne.
- Seguiment de les avaluacions dels diversos plans empresos per fer front a l’abandonament i fracàs escolar, així com del conjunt d’indicadors i objectius mesurables i avaluables, amb la finalitat de reduir-lo. Ho farem en el context de l’estratègia Europa 2020.
- Demanar la derogació del paràgrafs segon i tercer de l’Annex III del Real Decret 1513/2006, de 7 desembre, pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims de l’educació primària, i que fan referència a la tercera hora de castellà.
.- Universitats.
- Exigir el desenvolupament ple de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en matèria d’universitats i activitats de R+D+i.
- Revisar la Llei Orgànica d’Universitats per fer possible un model català propi d’universitats basat en un sistema de governança, més flexible que permeti la captació de talent i permeti assolir objectius d’internacionalització, competitivitat, eficiència i excel.lència.
- Incrementar els recursos destinats a les universitats, en la mesura de les disponibilitats pressupostàries i fer un canvi de model de finançament que estimuli l’excel.lència entre universitats.
- Impulsar l’internacionalització del sistema universitari català.
- Promoure la transferència del coneixement des de les Universitats i Centres de Recerca al teixit productiu.
- Estimular una coordinació més efectiva entre universitats, centres de recerca i altres agents del sistema.
- Reforçar les Agències catalanes: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) enfront de les agències estatals, per tal de consolidar una gestió eficient i adequada de tots els temes relacionats amb beques i ajuts.
- Apostar per l’Espai Europeu d’Educació Superior i per superar el desenvolupament restrictiu dels graus que ha fet l’Estat. Cal permetre carreres de graus de 3 o 4 anys i màsters de 1 o 2 cursos, indistintament tal com passa a la resta d’Europa.
- Exigir de nou el traspàs dels recursos i la gestió de les beques a la Generalitat, per resoldre la discriminació dels universitaris catalans que mai han rebut les beques que els hi corresponen. Les bases per a l’atorgament de beques haurà de basar-se en criteris de cost de la vida de cada territori.
- Estimular una política de beques adequada a la realitat catalana i a les necessitats del país. A més, caldrà impulsar una ampliació de les beques de mobilitats, ajuts, préstecs, borses,etc.
- Modificar el sistema d’accés a les universitats a través de la recuperació de les quotes de prescripció per a batxillers i estudiants provinents de Cicles Superiors.
- Promoure el català en tots els nivells universitaris i la projecció de la llengua catalana arreu del món, junt amb l’anglès i d’altres llengües. Vetllar, per tal de que els efectes de la mobilitat de graus provinents d’altres CCAA, no suposi impediments al caràcter vehicular de la nostra llengua.
- Impulsar la creació de càtedres de Filologia Catalana a universitats de fora de Catalunya. Treballar per incorporar les carreres de Filologia i Literatura catalanes a les universitats de l’Estat, de la Unió Europea i de països estrangers.
- Defensar la revisió dels processos estatals de convalidació i homologació de títols i de reconeixement de mèrits acadèmics per facilitar la mobilitat europea.
- Promoure l’augment de les dotacions estatals als programes de mobilitat d’estudiants, molt especialment del programa Erasmus, a fi que pugui cobrir les despeses de desplaçament i manutenció de l’estudiant en les universitats de destí, d’una manera digna.
- Impulsar el finançament estatal de programes d'acollida de professors i investigadors visitants de reconegut prestigi destinats a facilitar estades en altres universitats d’investigadors i personal post-doctoral.
- Per a facilitar l’atracció del talent investigador, instar al Ministeri d'Afers Estrangers a agilitar la concessió de visats als estudiants de doctorat i investigadors estrangers, que vinguin a fer estades de llarga durada a les nostres Universitats i Centres de Recerca.
- Promoure una estreta vinculació d’universitats i empreses per a la subscripció de convenis que permetin facilitar pràctiques als estudiants, amb períodes mínims de 6 mesos de durada i per a posar en marxa programes d’incorporació laboral dels nous graduats.