dissabte, 1 de setembre del 2007

Subvencions centres privats amb NEE

Referència: DOGC núm. 4956 - 28/08/2007
Departament: Educació
ORDRE EDU/302/2007, de 20 de juliol, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions als centres privats concertats, per al finançament d'activitats complementàries de l'alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desafavorides. (Pàg. 28897)
Termini: entre els dies 3 i 17 de setembre de 2007. Del dia 8 al dia 22 de gener de 2008 s'obrirà un segon període de presentació de sol·licituds per tal de recollir les que corresponguin a alumnat incorporat al centre amb posterioritat al 17 de setembre de 2007.
Import de la subvenció: La subvenció que s'atorgarà a cada centre dependrà del nombre total d'alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desafavorides Per a cada alumne d'educació infantil de segon cicle, d'educació primària i d'educació especial el mòdul de subvenció serà de 600,00 euros per alumne/curs; i per a cada alumne d'educació secundària obligatòria el mòdul de subvenció serà de 300,00 euros per alumne/curs.