dimarts, 29 d’agost del 2017

Certificació del sistema de gestió de la qualitat als centres privats concertats que imparteixin formació professional 2017

Referència: DOGC núm. 7443 (29/08/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2064/2017, de 19 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions destinades al foment de la certificació del sistema de gestió de la qualitat als centres educatius privats concertats que imparteixin formació professional inicial a Catalunya, per a l'any 2017 (ref. BDNS 357999).
Enllaç: convocatòria.