dijous, 12 de març de 2009

Bases generals, específiques i convocatòries pels centres públics

Referència: DOGC núm. 5336 - 11/03/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/602/2009, d'11 de març, per la qual s'aproven les bases generals i específiques que regulen diversos programes i els projectes que els integren que han de dur a terme centres educatius dels quals és titular el Departament d'Educació, i s'obre la convocatòria de selecció per a l'any 2009. (Pàg. 20370)
Bases generals: L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment de selecció de projectes d'innovació educativa, projectes de biblioteca escolar PuntEdu, un espai d'aprenentatge i coneixement, i projectes d'un pla experimental de llengües estrangeres, que duran a terme centres educatius dels quals és titular el Departament d'Educació.
Els programes i projectes que regula aquesta Resolució són els següents:
Programa H: projectes d'innovació educativa.
Termini: 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.
Programa I: projectes de biblioteca escolar PuntEdu, un espai d'aprenentatge i coneixement.
Termini: d'un mes, a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.
Programa J: projectes de centres educatius per participar en un pla experimental de llengües estrangeres.
Termini: de 20 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.