divendres, 13 de març de 2009

Convocatòria d'accions de formació en àrees professionals prioritàries

Referència: DOGC núm. 5336 - 11/03/2009
Departament: Treball
ORDRE TRE/84/2009, de 5 de març, per la qual es modifica l'article 13.1 de l'Ordre TRE/338/2008, de 4 de juliol, i es convoquen les subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta mitjançant plans formatius en àrees professionals prioritàries per a l'any 2009. (Pàg. 20391)
Termini: 15 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC.