dimarts, 25 de juliol del 2017

Bases per a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials

Referència: DOGC núm. 7419 (25/07/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/160/2017, de 19 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials.
Enllaç: convocatòria.