dilluns, 22 de novembre de 2010

Eleccions 2010: propostes educatives de ICV-EUiA

Per a Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa un país no avança, no se’n surt sense un bon sistema educatiu. I és en l’àmbit de l’educació on conflueixen dos objectius fonamentals: reduir les desigualtats i canviar de model productiu. Per aconseguir això les propostes d’ICV-EuiA són les següents:
- L’educació pública com a eix vertebrador del conjunt del sistema educatiu català i com a motor i garantia de la seva funció social.
. Recuperar els principis del Pacte Nacional per l’Educació.
. Vetllar per un bon desplegament de la LEC, atenent als principis d’equitat, igualtat i qualitat de l’ensenyament públic. Concretar aquells aspectes ambigus de la LEC per tal de garantir i millorar el caràcter de servei públic de l’educació (decrets de desplegament, gestió de recursos i planificació, etc.) i preservar l’educació pública coma eix vertebrador del sistema.
Ampliar i millorar la xarxa de centres públics.
. Treball en equip dels diversos centres públics de cada “zona educativa”.
. Donar continuïtat al Pla Plurianual d’Inversions per la construcció de centres públics d’Escoles Bressol, Escoles, Instituts, Instituts–Escola, Educació Permanent i Ensenyaments Artístics, per respondre a les noves demandes, i destinar més recursos a les partides de funcionament dels centres.
. Pla d’Atenció Educativa a la Diversitat, especialment urgent a la secundària obligatòria, pel repte històric que representa la seva universalització i pel repartiment desequilibrat d’alumnat amb necessitats educatives especials.
. Augmentar l’oferta educativa dels centres i aules de formació de persones adultes.
Garantir el dret a l’educació i la igualtat d’oportunitats.
. Accés a l'escolarització mitjançant processos senzills i transparents.
. Garantir la igualtat de tracte per a tota la ciutadania i per a tots els centres sostinguts amb fons públics.
. Potenciar i extendre a tot el territori les Oficines Municipals d’Escolarització –OME–, ampliant-ne les funcions, els recursos i les competències per garantir la matrícula única de tots els ensenyaments obligatoris, i una admissió, uns barems i una distribució d’alumnat que eviti la concentració de persones nouvingudes i/o amb necessitats educatives especials en determinats centres, concretant i desplegant les “zones educatives” previstes al Pacte Nacional per l’Educació i la LEC.
. Diversificació d’oportunitats per a la igualtat, potenciant la funció compensadora de l’educació amb una política de beques adequada.
. Revisar els terminis de petició i atorgament de beques per tal de poder beneficiar aquella part de l’alumnat que s’incorpora als centres quan el curs ja ha començat.
. Traspassar a la Generalitat de Catalunya l’atorgament i la gestió de les beques.
. Coordinació institucional i territorial de tots els recursos adreçats a beques.
. Garantir el dret a l’educació d'infants que pateixen discapacitats greus.
. Assolir la completa gratuïtat de l’educació en els nivells obligatoris progressivament, en especial pel que fa als llibres de text (digitals o en paper) i al material escolar; i assegurar que les activitats complementàries ( excursions, colònies, etc.) no siguin un element d’exclusió.
. Garantir l’aconfessionalitat de l’escola, exigint la denúncia dels acords entre l’Estat espanyol i el Vaticà i del conveni amb l'Arquebisbat. Les activitats curriculars de l’alumnat de l’educació religiosa, que s’hauria d’impartir fora de l’horari escolar i, per descomptat, sempre amb caràcter voluntari.
Coeducació en l’àmbit escolar i de l’educació del lleure.
. Fomentar l’ús del llenguatge no sexista.
. Afavorir la presència de dones en els càrrecs directius de les institucions educatives.
. Formació del professorat i dels educadors i les educadores de lleure per a la coeducació.
. Educació mixta obligatòria als centres educatius sostinguts amb fons públics.
. Suport i potenciació de projectes coeducatius encaminats a transformar la igualtat formal en igualtat real.
. Regulació més acurada dels horaris d’emissió i dels continguts dels mitjans de comunicació adreçats al públic infantil i juvenil, potenciant els valors del respecte, la tolerància, el diàleg i la justícia com a eina coeducativa amb projecció en l’àmbit familiar, social i també en el del lleure, i col•laborant en la transmissió de conductes no sexistes i evitant la transmissió de conductes discriminatòries i violentes.
. Desenvolupament de programes d’educació física i esportiva que no tinguin el vessant competitiu com a eix central i facilitin l’accés de nenes i nens en igualtat a les diverses disciplines esportives.
. Vetllar per la prevenció de les violències i les relacions abusives vers les dones.
. Promoció, tant en l’àmbit educatiu com a la formació permanent, d’instruments per tal que les persones puguin esdevenir usuàries crítiques i participatives capaces de descodificar els missatges dels mitjans de comunicació.
Revisar i racionalitzar la política de concerts educatius.
. Congelar l’adjudicació de nous concerts i obertura d’un procés de racionalització, a través d’unes noves regles de joc que estableixin de forma clara la funció dels centres sostinguts amb fons públics.
. Promoure acords amb els sectors més oberts de l’escola concertada i fer una aliança entre el sector públic i aquesta part del privat concertat, enfrontant-se amb el sector que aposta per mantenir formes de segregació que l’allunyen de la funció integradora de l’educació finançada amb diners públics.
. Eliminar els concerts de les escoles que incompleixen els criteris i deures de l’atorgament del concert i potenciar els contractes programa com a via per assegurar, entre d’altres, mesures de reequilibri de l’alumnat amb necessitats educatives específiques als centres concertats.
Continuar augmentant la despesa pública en educació.
. Establir un Pla plurianual de finançament públic que garanteixi destinar a Educació un percentatge del PIB igual o superior a la mitjana del nostre entorn europeu (6,3%).
- Qualitat i Equitat, una nova concepció per afrontar els nous reptes socials, laborals, tecnològics i culturals, al llarg de la vida. Millors resultats, més innovació.
Incrementar l’èxit escolar.
. Incrementar els titulats en l’Educació Secundària Obligatòria (ESO). És urgent arribar a l’objectiu establert per a tots els països de la Unió Europea per a l’any 2010, que el 85% de la població assoleixi les competències bàsiques de l’ESO.
. Adequació de l’ESO al seu veritable objectiu de superació de les competències bàsiques, amb possibilitat de diversificació curricular i potenciant els equips docents de coordinació.
. Formalitzar la implicació de les famílies, posant especial cura a l’inici de l’ESO i a les seves circumstàncies (canvi de centre, noves metodologies i horaris, “multiprofessorat”, etc.).
. Incrementar les persones titulades en educació postobligatòria: disminuir l’abandonament escolar als 16 i 18 anys.
Dotar els centres educatius de recursos i autonomia.
. Aprofundir en la coordinació dels centres d’educació infantil, primària i secundària, per tal de garantir una coherència que asseguri a les famílies la continuïtat curricular i educativa, així com la relació entre els centres i les famílies.
. Establir zones d’atenció educativa preferent, on els centres puguin establir propostes de recursos diferencials per assolir els objectius educatius generals.
. Donar més autonomia econòmica, organitzativa, curricular i de gestió educativa als centres docents.
. Incrementar els recursos humans, materials, organitzatius, pedagògics dels centres, així com serveis i programes educatius (equips d’assessorament psicopedagògic, aules taller, unitats d’adaptació curricular, compensatòria, etc.) per atendre infants amb necessitats educatives especials i per garantir l’atenció a la diversitat i la integració.
. Dotar de recursos complementaris aquells projectes de centre aprovats pel Consell Escolar, que donin noves respostes als reptes del canvi educatiu.
. Desenvolupar polítiques potents i actives de capacitació educativa de les famílies.
Renovació pedagògica, innovació, treball en equip, acció tutorial.
. Millorar la formació inicial dels docents i promoure una formació continuada del professorat molt més lligada als projectes de centre.
. Generalitzar la cultura del treball en equip a tots els centres educatius, regulant-ne uns mínims comuns: Pla Educatiu de Centre – PEC– i Pla Anual, estructures de coordinació (hores de dedicació,reunions i reconeixement de responsabilitats), defensa d’una certa estabilitat obrint la porta a poder definir un percentatge dels perfils professionals, coordinació entre etapes, etc.
. Nova concepció de la tasca professional, basada en una actualització de les metodologies didàctiques per donar resposta a la diversitat.
. L’acció tutorial reconeguda més enllà de les parets del centre: entendre l’acció tutorial com la interlocució continuada i bàsica de la comunitat educativa amb la família.
Revaloritzar la funció dels i les docents amb incentius a la innovació educativa.
. Promoure canvis en la funció pública docent, tot garantint una millor formació inicial i continuada del professorat, valorant la tasca educativa (amb especial incidència en la tutoria i orientació) i reforçant la funció directiva.
. Crear incentius a l’especial dedicació docent i a la innovació educativa d’equips de professorat i centres. Incentivar la innovació i la qualitat educativa com a element d’èxit i equitat.
. Reconèixer l’especificitat del treball docent en cadascuna de les diferents etapes amb mesures concretes de formació del professorat i llicències d’estudi, entre d’altres.
Desenvolupar la relació dels centres amb l’entorn.
. Obrir els centres al seu entorn, convertint-los en elements permeables de la dinàmica cultural, econòmica i social del seu barri o població. Generalització de les polítiques d’escoles obertes i dels plans educatius d’entorn i de barri.
. Redactar un Pla Tecnològic Estratègic per a cada centre per incorporar a tots els edificis educatius les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i fer possible l’ús educatiu d’aquestes.
. Aprofitar la implantació de les TIC a l'escola per tal de replantejar el currículum i revisar els coneixements i continguts obsolets. Universalitzar el programa Educa 1x1.
. Introduir l’educació en informació i comunicació a l'escola i en el currículum.
. Promoure equips multiprofessionals per atendre les problemàtiques que superen l’àmbit escolar, amb participació de les administracions locals.
. Promoure l’Educació per la Sostenibilitat: assumint l’objectiu del Decenni de les Nacions Unides de la Educació per al Desenvolupament Sostenible (2005-2014) i afavorint la incorporació dels objectius de l’Educació per la Sostenibilitat en el projecte educatiu del centre.
Promoure altres serveis complementaris.
. Reconèixer el caràcter educatiu que tenen els espais de menjador, lleure i acollida als centres docents, vetllant per la qualificació dels professionals que s’hi dediquen i facilitant la compensació de les possibles desigualtats en l’accés.
. Potenciar una bona oferta d'activitats extraescolars, organitzada per les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) i organitzacions de voluntariat, entitats de lleure, coordinades amb les comunitats educatives de cada centre i del barri i finançades i coordinades en col•laboració amb l'Administració local.
. Incrementar les polítiques d’equitat i els serveis complementaris per a alumnes amb més necessitats. Augment pressupostari per als serveis educatius complementaris: llibres i material escolar, sortides, activitats extraescolars, serveis matinals i, especialment, el servei de menjador escolar.
. Promoure nous serveis de suport a la docència: personal d’administració als centres d’educació primària, manteniment informàtic, auxiliars de biblioteca, etc.
- Tercer objectiu estratègic: Més educació per a tothom. Garantir una oferta de qualitat i suficient en tots els nivells i etapes educatives. Impulsar una educació permanent, àmplia i flexible. Més Formació Professional, Educació Permanent i Educació en el Lleure.
Escoles bressol o llars d’infants.
. Remarcar el caràcter educatiu que han de tenir els serveis d’atenció a la primera infància, en un marc global de polítiques públiques d'infància i família plenament integrades.
. Desenvolupar la xarxa d’escoles bressol de titularitat pública de Catalunya creada per la “Llei 5/2004 de 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat” i assolir una cobertura molt àmplia.
. Establir garanties d’equitat interterritorial.
Educació bàsica obligatòria (primària i secundària).
. Actualitzar permanentment el Mapa Escolar i dels itineraris pedagògics de forma descentralitzada i, alhora, equilibrada territorialment, feta conjuntament amb les organitzacions socials de la comunitat educativa i les administracions locals que abasti el conjunt de nivells i programes educatius.
. Impulsar la creació d’unitats escolars als hospitals dotats de servei de pediatria.
. Potenciar les zones educatives rurals.
Ensenyaments especialitzats (artístics, musicals, idiomes).
. Elaborar el mapa de centres que garanteixi una oferta equilibrada i pròxima al territori pel que fa als ensenyaments de règim especial: artístics, musicals, d'idiomes per a tota la població.
. Impulsar una major relació i coordinació entre l’ensenyament no reglat, l’obligatori, el superior professionalitzador i aquests amb els espais i grups de creació. Creació de l’Institut Superior de les Arts.
. Establir un marc de coordinació entre l’educació i el món laboral i econòmic de les indústries culturals. Promoure l’estada d'artistes als centres.
. Ampliar la xarxa d’Escoles Oficials d’Idiomes per millorar els coneixements i les competències de la població activa (ocupats i aturats) i per reforçar la formació dels estudiants universitaris i de cicles formatius, i de la població en general.
. Potenciar l’aprenentatge de llengües estrangeres per tal de garantir un coneixement bàsic i necessari en l'actualitat.
Educació inclusiva.
. Aprofundir i desenvolupar el Pla d’Educació Inclusiva de Catalunya.
. Establir el Mapa de l’Educació Inclusiva, identificant i reforçant les escoles d’educació especial realment necessàries i reconvertint la resta en serveis de recursos específics, dotant els centres de personal suficient i amb la formació específica apropiada.
. Fixar els criteris d’admissió d’alumnat amb necessitats educatives especials, per aconseguir una distribució equilibrada a tot el territori.
. Coordinar amb les administracions locals i d'altres entitats els serveis d’atenció en totes les àrees necessàries (salut, benestar i treball) per tal de garantir igualtat d’oportunitats per a tothom. Crear les xarxes de suport social necessàries.
. Crear una comissió assessora i de seguiment de l’educació inclusiva, en el marc del Consell Escolar de Catalunya.
Formació Professional.
. Planificació del sistema de Formació Professional i Qualificacions partint dels sistemes implicats (sistema educatiu FP inicial i FP per l’ocupació) i tenint en compte els objectius estratègics de país.
. Actualització del Pla General de la Formació Professional de Catalunya.
. Creació d’un organisme únic de caràcter públic i participat pels agents socials sindicats i patronals ( Agència, Comissionat,.. ) que gestioni tota la Formació Professional.
. Creació i posada en marxa dels centres integrats.
. Acreditació i reconeixement de competències. Impulsar l’activitat de l’Institut Català de Qualificacions Professionals en el reconeixement de competències i la seva acreditació. Desenvolupar l'orientació per a l’accés a la qualificació.
. Impuls de mesures específiques: millora de l’accés a la formació. Atenció a les necessitats de les persones per afavorir el seu desenvolupament individual o carrera professional. Millora del prestigi social de l'FP des de totes les perspectives. Facilitar l’accés a l'FP de Grau Mitjà i Grau Superior i d’aquesta a la Universitat, garantint la qualitatt i competència en les sortides i titulacions.
. Prioritat social i finançament adequat per als Programes de Qualificació Inicial.
. Promoure el sistema dual en alternança treball-formació prioritàriament en els CCFF de grau mig.
. Increment dels recursos per a la implantació dels nous cicles.
. Creació i planificació d’una xarxa pública de centres integrats (mínim un per comarca), que garanteixi a tot el territori una oferta integrada de Formació Professional.
. Promoure un sistema d’avaluació, reconeixement i certificació de l’experiència laboral i els aprenentatges no formals.
. Crear un Sistema d’Informació i Orientació que integri totes les dades d’oferta formativa i les de l’Observatori del Treball.
. Incrementar els recursos econòmics per tal de garantir una oferta que sigui capaç d’incorporar en la formació les competències transversals de les TIC, les llengües comunitàries i els drets laborals -sobretot en matèria de prevenció de riscs laborals- que facin efectiva la lliure circulació de persones en l’àmbit de la UE.
. Incentivar la igualtat d’oportunitats de les dones en l’accés i presència a la formació de les diferents famílies professionals.
Educació permanent al llarg de la vida.
. Impulsar l’elaboració d’una Llei d’Educació Permanent i de formació al llarg de la vida.
. Estendre i ampliar l’educació permanent.
. Elaborar el mapa de l’Educació Permanent de Catalunya.
. Elaborar Plans Locals d’Educació Permanent com a instruments de coordinació al territori.
. Promoure la creació d’un organisme coordinador de tota l’educació/formació al llarg de la vida.
Ple reconeixement al dret a l’educació en el lleure.
. Establiment de requisits i criteris de qualitat en les activitats de lleure.
. Regular les ràtios d’infants i educadors i educadores.
. Temps remunerat per a la coordinació educativa amb les tutories dels infants.
. Impulsar la concreció de la relació amb l’entorn en els Plans d’Autonomia de Centre.
. Promoure l’ús d’instal•lacions dels centres educatius per part de les entitats.
. Regular l’espai educatiu del temps del migdia i els menjadors escolars.
. Garantir l’atenció educativa dels infants en els espais de vacances escolars.
. Impulsar la generalització d’experiències d’Aprenentatge–Servei (ApS), camps de treball i d’exercici de ciutadania de les persones joves.
. Participació de les entitats de lleure en els òrgans de la Comunitat Educativa (centres, municipis, Catalunya).
Garantir l’equitat i l’accés a l’educació en el lleure i a les activitats més enllà de l’horari lectiu a infants i joves de Catalunya.
. Increment de les partides d’ajuts als casals, colònies I campaments d’estiu per a tota la població que ho requereixi.
. Instrumentació d'ajuts específics amb els ajuntaments per cofinançar les activitats.
. Garantir per a tothom, i especialment a les famílies amb més dificultats, l’accés a les activitats més enllà de l’horari lectiu.
Reconèixer i donar suport als centres d’esplai i/o entitats d’educació en el lleure. d’atenció a la infància, la joventut i les famílies.
. Establir el reconeixement legal i la regulació adient per dignificar els centres d’esplai i/o les entitats d’educació en el lleure.
. Fomentar el reforçament i la creació d’entitats d’educació en el lleure i seves les activitats.
. Vetllar per un finançament adequat dels centres d’esplai i/o les entitats d’educació en el lleure i pel suport als ajuntaments per tal de garantir les infraestructures necessàries de locals.
. Fomentar el suport a les entitats d’educació en el lleure com a espais educatius, d’acollida i intercanvi per a infants nouvinguts i nouvingudes i les seves famílies.
. Considerar i reforçar la funció preventiva de les entitats d’educació en el lleure dins dels plans de prevenció d’infància en risc social previstos a la Llei d’infància.
- La participació de la comunitat educativa i la corresponsabilització dels diferents agents socials han de permetre fer de l'educació un objectiu compartit i una eina bàsica del desenvolupament i la cohesió social.
Participació i corresponsabilització de nous sectors.
. Buscar vies per regular i aprofitar la tasca que, en molts casos, ja realitza l’Administració local.
. El Departament d’Educació ha de ser més àgil, obert i modern, i ha de ser el principal impulsor de la participació i implicació de les famílies.
. Necessitat d’un nou model d’escola més multicultural.
. Cal analitzar “l’escola”, “les extraescolars” i “el fora escola” d’una mateixa zona com a realitats complementàries, construint ponts molt flexibles de connexió i treball conjunt.
. Obrir la participació als Consells Escolars a d’altres sectors.
Implicar la societat, tota la ciutadania, per desenvolupar plenament un model d’educació inclusiva.
. Promoure Projectes Educatius de Ciutat.
. Potenciar i prioritzar projectes educatius de centre.
. Impulsar plans integrals/comunitaris de zona per treballar aspectes educatius.
. Revisar el funcionament dels consells escolars de centre, territorials, municipals i de Catalunya promovent-ne la dinamització.
. Garantir el funcionament adequat dels consells escolars dels centres finançats amb fons públics.
. Potenciar la vida associativa i el diàleg amb les entitats representatives de la comunitat educativa.
. Promoure la participació de les AMPA en la vida dels centres docents.
. Programes de participació i formació de les famílies en l’educació.
. Promoure permisos retribuïts en el món laboral per assistència a tutories i consells escolars. . Reconèixer els drets democràtics de l’alumnat que permetin participar en la gestió dels centres i facilitin els mitjans necessaris per organitzar-se i expressar-se, tot promovent l’associacionisme.
Impulsar mesures per tal d’implicar el professorat en el procés de canvi i millora de l’educació.
. Establir un pla de suport i incentivació del professorat.
. Formació del professorat: descentralitzar-la i vincular-la al desenvolupament i creixement dels plans de centre i zona, així com a la demanda específica del professorat.
. Difondre la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets dels infants, entre professionals que tracten directament amb infants.
- Cinquè objectiu estratègic: Els reptes de l’educació necessiten administracions educatives eficients i eficaces.
Descentralització, Zones Educatives i autonomia de centre.
. Modificar el model d’inspecció que respongui a les necessitats dels centres educatius.
. Desconcentrar la gestió en uns reforçats Serveis Territorials i crear, dins del seu àmbit, diverses “zones educatives” amb personalitat pròpia prou petites.
. Revisar la composició del Consell Escolar de Catalunya, augmentant-ne la presència de sectors directament representants dels diferents agents educatius (alumnat, pares i mares i professorat) i disminuir-ne la presència de l'Administració.
. Crear al Departament d’Educació l’Assessoria de Coeducació.
. Descentralitzar la gestió del sistema educatiu, dotant les zones educatives i les delegacions territorials de més competències de planificació, programació i execució de polítiques educatives en el territori, i dels corresponents recursos.
. Dotar de més competències de gestió i planificació, amb els recursos corresponents, l’Administració local.