dimarts, 23 de novembre de 2010

Eleccions 2010: propostes educatives de C’s

Pert a Ciutadans-Partit de la Ciutadania l’educació i la cultura són les bases per a un futur millor, per això C’s aposta per una escola pública de qualitat, trilingüe i aconfessional on la cultura de l’esforç i el mèrit siguin els pilars del sistema educatiu i que tingui com a principals objectius buscar l’excel•lència educativa i afavorir la promoció social. En l’àmbit de l’educació les seves propostes són:
Revisar la LEC i adaptar-la a la sentència del TC.
.Aplicació de la sentència que restituirà així la igualtat de drets lingüístics en l’ensenyament.
Educació trilingüe unint alumnes i llengües a l’aula.
. Establir que castellà i català siguin dues llengües d’ensenyament en les aules, afegint progressivament una llengua estrangera i amb una presència, en els diferents trams educatius, d’un 40% per a cada llengua oficial i d’un 20 % per a la llengua estrangera.
Acabar amb el fracàs escolar.
. Reforçar l’autoritat dels docents i el valor de l’esforç en l’aprenentatge, així com el compliment de les normes de convivència dels centres.
. Potenciar el desenvolupament de les capacitats individuals.
. Reforçar de forma prioritària tots els aspectes de l’aprenentatge: la comprensió lectora, el raonament, el càlcul, l’expressió oral i escrita, l’expressió artística, les competències digitals i el tractament de la informació.
. Reforçar els programes de qualificació professional inicial per millorar la capacitació professional dels alumnes amb risc d’abandonament escolar.
. Establir un tutor personal que orienti als alumnes amb baix rendiment escolar en el seu procés educatiu individual.
. Potenciar l’esport com a recurs per a la millora d’hàbits i comportaments en els alumnes amb risc de fracàs escolar.
. Incentivar de manera especial la participació de les famílies amb fills amb problemes educatius i d’aprenentatge en el projecte educatiu, per abordar el problema amb més garantia d’èxit.
Més inversió i més qualitat.
. Augmentar la inversió pública en educació fins a la mitjana europea, prioritzant l’escola pública per tal d’augmentar la seva qualitat i eliminar els barracons.
. Promoure les accions oportunes per millorar la conciliació laboral amb la vida familiar tenint en compte les iniciatives de l’Associació per a la Racionalització dels Horaris Espanyols.
. Compromís d’aconseguir una major implicació i suport de l’Administració per resoldre els problemes i dificultats d’escoles i instituts.
Llibres de text gratuïts.
. Vetllar per mantenir estables els continguts en els llibres de text i establirem la reutilització dels llibres mitjançant un sistema de préstec per part dels centres educatius que garanteixi l’accés gratuït dels alumnes al material didàctic.
. Donar suport a l’ús en suport electrònic.
Harmonització de continguts a tot Espanya.
. Compromís de treballar per l’harmonització dels continguts educatius a tot Espanya per garantir que un alumne rebi la mateixa formació bàsica, la qual cosa afavorirà així la lliure mobilitat dels alumnes i garantirà la igualtat efectiva dels estudiants en l’educació.
Educació infantil.
. Donar a l’etapa de 0 a 3 anys abast universal i gratuït.
. Augmentarem progressivament l’oferta de les de titularitat pública a 50.000 places i promoure l’oferta privada i la concertació de places.
. Fomentar la construcció de centres multifuncionals que integrin l’atenció a la gent gran i l’educació infantil de nens en edat preescolar, afavorint així la comunicació intergeneracional.
Educació secundària.
. Establir itineraris curriculars flexibles per atendre les necessitats tant dels joves que aspiren a la universitat com dels qui busquin una formació general.
. Fomentar l’autonomia econòmica de les escoles i instituts perquè la despesa educativa la gestionin els propis centres.
. Establir més controls per evitar que l’escola concertada seleccioni el seu alumnat.
. Establir mecanismes per incentivar l’excel•lència en el professorat.
. Potenciar mecanismes d’avaluació externa i sistemàtica de la qualitat del sistema educatiu. Establir proves d’aptitud per a tots els estudiants de l’etapa obligatòria, fent públics els resultats mitjans dels centres i incentivant la seva millora.
. Potenciar les qualitats individuals de l’estudiant per desenvolupar el seu potencial humà i professional, mitjançant professionals qualificats a les escoles i instituts (psicòlegs-coaching) per evitar el fracàs escolar, captar l’excel•lència en l’alumne i poder guiar-lo cap a l’èxit.
Formació Professional.
. Reforçar la diversificació de l’oferta i afavorirem l’entrada als cicles de FP de grau mitjà mitjançant cursos preparatoris i suports específics, per aconseguir recuperar bona part d’aquest 30% d’alumnes que abandonen prematurament el sistema educatiu.
. Elaborar i dotar de finançament suficient un nou pla de formació professional a mig termini que millori les infraestructures, promovent i incrementant l’existència de centres especialitzats en l’impartiment exclusiu de la FP específica. Quedaran integrats els Programes qualificació professional inicial, la formació contínua i la reglada.
. Afavorir la creació de nous programes que vinculin de manera més eficaç el món acadèmic i el laboral, per atendre els interessos i les capacitats dels alumnes.
. Incrementar l’oferta de FP reglada a distància mitjançant l’Institut Obert de Catalunya (IOC).
Batxillerat nocturn i a distància.
. Garantir el nombre de places suficients perquè, ja sigui presencialment o bé a distància, mitjançant l’IOC i mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), les persones puguin cursar el batxillerat nocturn.
Immigrants nouvinguts.
. Rebuig als espais de benvinguda educativa per ser centres aliens al sistema escolar. La integració en el sistema educatiu s’ha de realitzar a través de les aules d’acollida sense que aquesta circumstància comporti un adoctrinament identitari.